Δήλωση Συμμόρφωσης DMLC1

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6ed04379-aa7d-4876-be4d-5afabcd4b74b 946337

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ), ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης από τον πλοιοκτήτη για την έκδοση Δήλωσης Συμμόρφωσης – Μέρος 1 ή DMLC1, η οποία περιέχει τις απαιτήσεις της Σημαίας με τις οποίες υποχρεούται να συμμορφώνεται το πλοίο στο πλαίσιο της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

08/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έκδοση/Επανέκδοση (διαγράφεται ανάλογα) Δήλωσης Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας-Μέρος Ι

Σημειώσεις

Το ανωτέρω έντυπο αίτησης είναι μέρος του Παραρτήματος 1 της Εγκυκλίου MLC/01/2013/2-8-2013 και είναι διαθέσιμο στoν ιστότοπο του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Έγγραφο παραπόνων
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση / Θεώρηση / Ανανέωση Δήλωσης Συμμόρφωσης DMLC1


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου. Έγγραφο εθνικότητας

       Φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 2 Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Ακριβές φωτοαντίγραφο του εγγράφου ανάθεσης - αποδοχής ανάληψης ευθύνης εφαρμογής διατάξεων MLC 2006 στο πλοίο από την ιδιοκτήτρια εταιρεία (όπως αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας) στον πλοιοκτήτη (όπως ορίζεται στην παρ. 1(ε) του άρθρου 1 της ΥΑ 3522.2/08/2013 ΦΕΚ 1671 Β΄), υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών. Αποδεικτικό

       Ακριβές φωτοαντίγραφο του εγγράφου ανάθεσης - αποδοχής ανάληψης ευθύνης εφαρμογής διατάξεων MLC 2006 στο πλοίο από την ιδιοκτήτρια εταιρεία (όπως αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας) στον πλοιοκτήτη (όπως ορίζεται στην παρ. 1(ε) του άρθρου 1 της ΥΑ 3522.2/08/2013 ΦΕΚ 1671 Β΄), υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 4 Φωτοαντίγραφο του καταστατικού αυτού ή έγγραφη βεβαίωση του ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΝΠΑ 2 περί έγκρισης εγκατάστασης γραφείων στην Ελλάδα. Στα εν λόγω παραστατικά να αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του γραφείου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφο του καταστατικού αυτού ή έγγραφη βεβαίωση του ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΝΠΑ 2 περί έγκρισης εγκατάστασης γραφείων στην Ελλάδα. Στα εν λόγω παραστατικά να αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του γραφείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης είναι οργανισμός/εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 5 Φωτοαντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Χωρητικότητας (1969) καθώς και σχετικό αποδεικτικό στοιχείο της χωρητικότητας του πλοίου σε κ.ο.χ. Πιστοποιητικό

       Φωτοαντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Χωρητικότητας (1969) καθώς και σχετικό αποδεικτικό στοιχείο της χωρητικότητας του πλοίου σε κ.ο.χ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Φωτοαντίγραφα του Εγγράφου Συμμόρφωσης (DOC) της διαχειρίστριας εταιρείας και του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης (SMC) του πλοίου. Πιστοποιητικό

       Φωτοαντίγραφα του Εγγράφου Συμμόρφωσης (DOC) της διαχειρίστριας εταιρείας και του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης (SMC) του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Προεδρικό Διάταγμα 03 2017 6 Α

       Περιγραφή Αποδοχή τροποποιήσεων του Κώδικα που εφαρμόζει τους Κανονισμούς 2.5 και 4.2 και παραρτημάτων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC, 2006), που υιοθετήθηκαν από την Ειδική Τριμερή Επιτροπή την 11η Απριλίου 2014 (Τροποποιήσεις 2014 της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100006

      • Υπουργική Απόφαση 2242.7-2.1/5625/17 2017 159 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200159

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 641.28/ΑΣ3196 2014 3405 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΚΥΑ 4113.305/01/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου Κανονισμοί για την εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – Υποχρεώσεις Κράτους Σημαίας και Λιμένα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203405

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4113.305/01 2013 1553 Β

       Περιγραφή Κανονισμοί για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – Υποχρεώσεις Κράτους Σημαίας και Λιμένα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201553

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3522.2/08 2013 1671 Β

       Περιγραφή Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201671

      • Νόμος 4078 2012 179 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100179

      • Εγκύκλιος 4451.2/01 2013

       Περιγραφή Πιστοποίηση πλοίων από ΔΕΔΑΠΛΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%9B%CE%9F%CE%A0-%CE%9B%CE%9A%CE%A0?inline=true

       ΑΔΑ ΒΛΩΛΟΠ-ΛΚΠ

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται η Αίτηση Ε06-01 με τα δικαιολογητικά από τον πλοιοκτήτη προς το Τμήμα Δ’ της ΔΕΔΑΠΛΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης - Ανάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση παίρνει αριθμό εισερχομένου και γνωστοποιείται στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης στο Τμήμα Δ΄

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης αναθέτει τη διεκπεραίωση στο Τμήμα Δ’ της ΔΕΔΑΠΛΕ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας, ορθότητας και νομιμότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Δ’ ελέγχει την πληρότητα, ορθότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών της Αίτησης,

       Όχι Όχι


      • 5 Πλήρη και ορθά δικαιολογητικά - Έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης ναυτικής εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που είναι πλήρης και ορθή η αίτηση το Τμήμα Δ’ εκδίδει τη Δήλωση Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας – Μέρος 1 (DMLC -01). Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Δ’ της ΔΕΔΑΠΛΕ του Κλάδου Γ’ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

       Σημειώσεις Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι ο εισηγητής του Τμήματος Δ΄ της ΔΕΔΑΠΛΕ, ο Προϊστάμενος Τμήματος Δ’ της ΔΕΔΑΠΛΕ και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της ΔΕΔΑΠΛΕ. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ενημερώνεται ο πλοιοκτήτης από την Αρχή της Σημαίας, για τις απαιτήσεις με τις οποίες υποχρεούται να συμμορφώνεται το πλοίο στο πλαίσιο της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC, 2006).

       Ναι Όχι


      • 6 Μη πλήρη ή ορθά δικαιολογητικά - Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση πλοιοκτήτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.