Δήλωση αποθεμάτων οίνου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3257c366-462d-4616-9451-16abce614ac0 325736

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

52 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην δήλωση αποθεμάτων οίνου. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 2018/273, όλοι οι παραγωγοί οίνου, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι που διατηρούν αποθέματα -εμφιαλωμένα ή μη- υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31 Ιουλίου, ανεξαρτήτως του έτους εσοδείας τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Στις περιπτώσεις μη υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων αποθεμάτων οίνου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (1/8 έως και 10/9 κάθε έτους) προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της αριθμ. 2453/235850/20-09-2019 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3673/Β΄/20-9-2019) άρθρο 10 "Κυρώσεις"

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση αποθεμάτων οίνου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ψηφιακή υπηρεσία δήλωσης αποθεμάτων οίνου.

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση αποθεμάτων οίνου.


      Μητρώα που τηρούνται

      Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ ΕΤ & ΑΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών εισαγωγής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 2018/273, όλοι οι παραγωγοί οίνου, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι που διατηρούν αποθέματα -εμφιαλωμένα ή μη- υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31 Ιουλίου, ανεξαρτήτως του έτους εσοδείας τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Ποσοτικές Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης είναι υποχρεωτική, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα αποθέματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είναι μηδενικά.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων, οι ιδιώτες καταναλωτές και οι έμποροι λιανικής πώλησης -εκτός αυτών που χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες για την αποθεματοποίηση ή εγκαταστάσεις συσκευασίας οίνων για ποσότητες μεγαλύτερες των είκοσι (20) hl.

       Ναι Ναι

      • 5 Τεχνικές Τα στοιχεία των δηλώσεων αποθεμάτων προκύπτουν από τα βιβλία αποθήκης και επαληθεύονται με φυσική καταμέτρηση από τον δηλούντα. Η δήλωση αποθεμάτων γίνεται, ανά αποθήκη.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 6 2453/235850/20-09-2019 2019 3673 Β

       Περιγραφή Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203673

       ΑΔΑ 6ΔΡΦ4653ΠΓ-ΜΡ2

      • Κανονισμός 32 273 2018

       Περιγραφή Συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0273-20190613&qid=1665257418777&from=EL

      • Κανονισμός 23 274 2018

       Περιγραφή Θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0274-20210629&qid=1665257589790&from=EL

      • 1 Εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος http://dsvip.minagric.local:8080/

       Περιγραφή Ο χρήστης εγγράφεται στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ με τη δημιουργία λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης)

       Σημειώσεις Ο χρήστης δηλώνει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θέλει να χρησιμοποιεί

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνδεση στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://dsvip.minagric.local:8080/

       Περιγραφή Εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεση στις ψηφιακές υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 3 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή υπηρεσίας δήλωσης παραγωγής οίνου, επεξεργασίας/εμπορίας και αποθεμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε περισσότερες από μία ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, χρειάζεται να επιλέξει την υπηρεσία που θέλει να διαχειριστεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή υπηρεσίας δήλωσης αποθεμάτων οίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει την υπηρεσία που θέλει να διαχειριστεί, από ένα μενού ενεργειών.

       Όχι Όχι


      • 6 Συμπλήρωση δήλωσης αποθεμάτων οίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Συμπλήρωση όλων των πεδίων που απαιτούνται.

       Όχι Όχι


      • 7 Οριστικοποίηση δήλωσης αποθεμάτων οίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Οριστικοποίηση της δήλωσης αποθεμάτων μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, πριν τη λήξη της περιόδου υποβολής, ήτοι έως 10/9 του κάθε έτους.

       Όχι Όχι


      • 8 Εκτύπωση δήλωσης αποθεμάτων οίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την οριστικοποίηση, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσης αποθεμάτων οίνου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.