Δήλωση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη σταθερή υπηρεσία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηacad342c-cf56-4d9e-a5a2-969228dbc2b9 342564

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 3

Κόστος

115 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ (Β΄ 4313/06-07-2023).

Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί εθνικό, σπάνιο πόρο. H ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, με εξαίρεση τα κρατικά δίκτυα. Στόχος είναι να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του ραδιοφάσματος από όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες και να ελαχιστοποιούνται φαινόμενα παρεμβολών, που μπορεί να βλάψουν την ομαλή λειτουργία των ασύρματων επικοινωνιών. Για τη χρήση ορισμένων συχνοτήτων απαιτείται χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος.

Η σταθερή υπηρεσία σχετίζεται με την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας που βρίσκονται σε σταθερή θέση. Για την υλοποίηση ασύρματων δικτύων της σταθερής υπηρεσίας, χρησιμοποιούνται οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ


Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Παρατηρήσεις

Όλες οι αιτήσεις για δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ).

Ο χρόνος διεκπεραίωσης της αίτησης καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 7 του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος (ΦΕΚ 4313/Β/06-07-2023).

Για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, καταβάλλονται τέλη για κάθε έτος που το δικαίωμα βρίσκεται σε ισχύ, ανεξαρτήτως χρήσης ή μη, της ραδιοσυχνότητας. Τα τέλη διαμορφώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό καθορισμού τελών εκχώρησης και χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

Τελευταία ενημέρωση

27/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

Σημειώσεις

Κατά την καταχώρηση της αίτησης θα χρειαστεί να περιγραφούν μεταξύ άλλων η υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής και λήψης των ραδιοηλεκτρικών συσκευών και των κεραιών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η ζώνη ραδιοφάσματος εντός της οποίας αιτείται η ραδιοσυχνότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος https://myspectra.eett.gr/

Οι αιτούντες έχουν την δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των αιτημάτων τους μέχρι την οριστική υποβολή τους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί πρόσβασης στο Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) της ΕΕΤΤ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας

    Κατά της Απόφασης χωρεί αίτηση θεραπείας σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός των προθεσμιών που τίθενται από αυτήν, κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Επίσης κατά της Απόφασης χωρεί αίτηση ακύρωσης που ασκείται ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν.4727/2020.

    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διεκπεραίωση αίτησης ή δήλωσης για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη σταθερή υπηρεσία

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 και το Παράρτημα Ι της Απόφασης 1075/5/07-07-2023 της ΕΕΤΤ. Οδηγίες χρήσεις και ενημερωτικά βίντεο για την εγγραφή στο Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος μπορείτε να βρείτε ιστότοπο της ΕΕΤΤ, στον σύνδεσμο που ακολουθεί

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή τελών χρήσης ραδιοφάσματος, δεν γίνεται δυνατή η υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Για κάθε αιτούµενη Εκχώρηση ή Τροποποίηση καταβάλλεται µε την αίτηση Εκχώρησης ή Τροποποίησης τέλος Εκχώρησης ίσο µε 115 ΕΥΡΩ, ανά συχνότητα εκπομπής, που αναλογεί στο κόστος εξέτασης-µελέτης της εκχώρησης, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ 276/49/2003. Για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, καταβάλλονται τέλη για κάθε έτος που το δικαίωμα βρίσκεται σε ισχύ, ανεξαρτήτως χρήσης ή μη, της ραδιοσυχνότητας. Τα τέλη διαμορφώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό καθορισμού τελών εκχώρησης και χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ 276/49/2003. 115 €


       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Άδεια Λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού Άδεια λειτουργίας

       Άδεια Λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αίτησης από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, απαιτείται η άδεια λειτουργίας του σταθμού ή ελλείψει αυτής, βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του σταθμού από την αρμόδια Αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 1032

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο αιτών δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 22 του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 4313/Β/06-07-2023).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 3 Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις προσωρινών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς απαιτούνται σχετικές βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις για την διαπίστωση της υπαγωγής του αιτήματος στους ανωτέρω σκοπούς σύμφωνα με την παρ΄. 18 του άρθρου 7 του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 4313/Β/06-07-2023).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4332

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1004/002 2021 4471 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204471

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18941 ΕΞ 2023 2023 2628 Β

       Περιγραφή Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202628

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1075/2 2023 4313 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230204313

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1075/5 2023 4378 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230204378

      • Απόφαση 276/49 2003 256 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200256

      • 1 Παραλαβή αίτησης και έλεγχος πληρότητάς της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματος στο Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) , το αίτημα δρομολογείται στην ΕΕΤΤ και γίνεται οριστική χρέωση των τελών εκχώρησης που αντιστοιχούν στο αίτημα, το οποίο εξετάζεται ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που παρατηρηθούν ελλείψεις, η αίτηση επιστρέφεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) στον αιτούντα για συμπλήρωση. Ο αιτών ενημερώνεται μέσω του ΣΔΦ για το εκτιμώμενο ύψος των τελών χρήσης του ραδιοφάσματος που συνεπάγεται το αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια Τεχνικής Μελέτης διαθεσιμότητας και παρεμβολών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διενεργούνται τεχνικές μελέτες που λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται στην αίτηση και τα στοιχεία που τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως αναφορικά με την ανάλυση απόδοσης ραδιοζεύξεων, τον υπολογισμό της περιοχής ραδιοκάλυψης σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και την ανάλυση παρεμβολών για σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών ίδιας ή διαφορετικών υπηρεσιών. Σκοπός είναι να να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και ομαλή λειτουργία των αιτούμενων συχνοτήτων με τα υπόλοιπα δίκτυα.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αιτήματος και ενημέρωση Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση δύναται να απορριφθεί όταν συντρέχουν κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 7 της απόφασης της ΕΕΤΤ 1075/2/2023 και δεν έχει βρεθεί εναλλακτική λύση με τον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης Απόρριψης Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος εκδίδεται ψηφιακή διοικητική πράξη απόρριψης αιτήματος Χορήγησης Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων.

       Σημειώσεις Ο αιτών ενημερώνεται για την έκδοση της διοικητικής πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος.

       Ναι Ναι


      • 5 Αποδοχή αιτήματος και ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα γίνεται δεκτό και ενημερώνεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων.

       Ναι Όχι


      • 6 Μεταβολή τεχνικών χαρακτηριστικών αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει την ορθολογική, ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος. Για τον λόγο αυτό δεν δεσμεύεται από συγκεκριμένες τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία τυχόν περιέχονται στην αίτηση χορήγησης του δικαιώματος, ενώ δύναται να προσδιορίζει διαφορετικούς όρους οι οποίοι ενδεικτικά μπορεί να αφορούν την ισχύ εκπομπής, την πόλωση των κεραιών ή τις συχνότητες εκπομπής/λήψης.

       Σημειώσεις Κατά την διενέργεια των τεχνικών μελετών, ενδέχεται να επιλεγούν από την ΕΕΤΤ εναλλακτικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με στόχο την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών και την διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος. Ο αιτών ενημερώνεται για τις επικείμενες αλλαγές στα τεχνικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος και καλείται να τις αποδεχτεί ή να ζητήσει εναλλακτική λύση.

       Ναι Όχι


      • 7 Αποδοχή αιτήματος και ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την επιλογή διαφορετικών τεχνικών χαρακτηριστικών από εκείνα που είχε αρχικά ζητήσει ο αιτών, γίνεται αποδοχή της αίτησης και ενημερώνεται σχετικά το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Απόφασης Χορήγησης Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος εκδίδεται ψηφιακή διοικητική πράξη Χορήγησης Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων.

       Σημειώσεις Ο αιτών ενημερώνεται για την έκδοση της διοικητικής πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπολογισμός τελών χρήσης και ενημέρωση αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος, υπολογίζονται τα τέλη χρήσης του εκχωρηθέντος ραδιοφάσματος και ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα των οικονομικών υπηρεσιών της ΕΕΤΤ, προκειμένου να εκδοθούν τα κατάλληλα σχετικά παραστατικά. Ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονικό ή φυσικό ταχυδρομείο.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.