Δήλωση επεξεργασίας - εμπορίας οίνου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb236b283-17c5-44ec-a591-9569636d004c 236283

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην δήλωση επεξεργασίας - εμπορίας οίνου. Οι αμπελουργοί, οι παραγωγοί, και οι έμποροι σταφυλιών, χυμού και γλεύκους σταφυλιών οι οποίοι, πριν από τις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί για την υποβολή των δηλώσεων παραγωγής και συγκομιδής, έχουν επεξεργαστεί ή διαθέσει στο εμπόριο αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση επεξεργασίας ή εμπορίας όσον αφορά την αμπελουργική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία ή η διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 2018/273.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Στις περιπτώσεις μη υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων επεξεργασίας - εμπορίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της αριθμ. 2453/235850/20-09-2019 Υπουργικής Απόφασης (B3673) άρθρο 10 "Κυρώσεις"

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση επεξεργασίας - εμπορίας οίνου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης επεξεργασίας - εμπορίας οίνου.

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση επεξεργασίας - εμπορίας οίνου.


      Μητρώα που τηρούνται

      Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ ΕΤ & ΑΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών εισαγωγής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Οι αμπελουργοί, οι παραγωγοί, και οι έμποροι σταφυλιών, χυμού και γλεύκους σταφυλιών οι οποίοι, έχουν επεξεργαστεί ή διαθέσει στο εμπόριο αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση επεξεργασίας ή εμπορίας όσον αφορά την αμπελουργική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία ή η διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 2018/273.

       Όχι Όχι

      • 3 Συμμετοχής Οι αμπελουργοί που είναι μέλη ενός η περισσότερων συνεταιριστικών οινοποιείων ή ομάδων παραγωγών και έχουν παραδώσει το σύνολο της παραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία ή ομάδες, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης επεξεργασίας ή εμπορίας, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής της επεξεργασίας ή εμπορίας.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 1 13/326/2-1-2020 2020 7 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αρθμ. 2453/235850/20-09-2019 (Β΄ 3673) σχετικά με την ημερομηνία λήξης υποβολής της δήλωσης επεξεργασίας / εμπορίας οίνου (νέα ημερομηνία λήξης 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους αυτού της έναρξης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200007

       ΑΔΑ Ω16Η4653ΠΓ-Σ7Λ

      • Υπουργική Απόφαση 5 2453/235850/20-09-2019 2019 3673 Β

       Περιγραφή Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203673

       ΑΔΑ 6ΔΡΦ4653ΠΓ-ΜΡ2

      • Κανονισμός 34 273 2018

       Περιγραφή Σχετίζεται με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0273-20190613&qid=1665257418777&from=EL

      • 1 Εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://dsvip.minagric.local:8080/

       Περιγραφή Ο χρήστης εγγράφεται στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ με τη δημιουργία λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης)

       Σημειώσεις Ο χρήστης δηλώνει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θέλει να χρησιμοποιεί

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνδεση στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://dsvip.minagric.local:8080/

       Περιγραφή Εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεση στις ψηφιακές υπηρεσίες

       Όχι Όχι


      • 3 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο,

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή υπηρεσίας δήλωσης παραγωγής οίνου, επεξεργασίας/εμπορίας και αποθεμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε περισσότερες από μία ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, χρειάζεται να επιλέξει την υπηρεσία που θέλει να διαχειριστεί

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή υπηρεσίας δήλωσης επεξεργασίας - εμπορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει την υπηρεσία που θέλει να διαχειριστεί από ένα μενού ενεργειών.

       Όχι Όχι


      • 6 Συμπλήρωση δήλωσης επεξεργασίας - εμπορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://dsvip.minagric.local:8080/

       Περιγραφή Συμπλήρωση όλων των πεδίων που απαιτούνται για τη δήλωση επεξεργασίας - εμπορίας σταφυλιών, γλεύκους και νεαρού οίνου.

       Σημειώσεις Η υπηρεσία διαλειτουργεί με την υπηρεσία του Αμπελουργικού Μητρώου και με την υπηρεσία της δήλωσης συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων και με την υπηρεσία της δήλωσης παραγωγής οίνου. Τα στοιχεία αναφορικά με τα αμπελοτεμάχια και την ποσότητα των σταφυλιών (πρώτη ύλη) είναι προσυμπληρωμένα

       Όχι Όχι


      • 7 Οριστικοποίηση δήλωσης επεξεργασίας - εμπορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Οριστικοποίηση της δήλωσης επεξεργασίας - εμπορίας μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, πριν την λήξη της περιόδου υποβολής ήτοι έως 10/12 του τρέχοντος έτους.

       Όχι Όχι


      • 8 Εκτύπωση δήλωσης επεξεργασίας - εμπορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την οριστικοποίηση, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσης επεξεργασίας - εμπορίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.