Δήλωση παραγωγής οίνου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc5749a80-f1cf-4c57-bd83-363eed9e4f73 574981

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Γενική Διεύθυνση Τροφίμων, Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην δήλωση παραγωγής οίνου. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών οινοποιείων, που παράγουν οίνο/ή και γλεύκος για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτουν την παραγωγή του για λογαριασμό τους, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης παραγωγής κατά τη σχετική αμπελουργική περίοδο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Τροφίμων, Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Στις περιπτώσεις μη υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων παραγωγής οίνου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (1/10 κάθε έτους έως και 15/1 του επόμενου έτους) προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της αριθμ. 2453/235850/20-09-2019 Υπουργικής Απόφασης (B3673) άρθρο 10 "Κυρώσεις"

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση παραγωγής οίνου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης παραγωγής οίνου.

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση παραγωγής οίνου


      Μητρώα που τηρούνται

      Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ ΕΤ & ΑΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών εισαγωγής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. 2018/273 όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών οινοποιείων, που παράγουν οίνο/ή και γλεύκος για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτουν την παραγωγή του για λογαριασμό τους, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης παραγωγής κατά τη σχετική αμπελουργική περίοδο.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης παραγωγής οίνου είναι υποχρεωτική, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η παραγωγή είναι μηδενική.

       Ναι Ναι

      • 4 Συμμετοχής Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης παραγωγής οίνου μόνο οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή ομάδων παραγωγών και έχουν παραδώσει το σύνολο της παραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία ή ομάδες που διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Καν. 2018/273.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 4 2453/235850/20-09-2019 2019 3673 Β

       Περιγραφή Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203673

       ΑΔΑ 6ΔΡΦ4653ΠΓ-ΜΡ2

      • Κανονισμός 31 273 2018

       Περιγραφή Συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0273-20190613&qid=1665257418777&from=EL

      • Κανονισμός 22 274 2018

       Περιγραφή Θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0274-20210629&qid=1665257589790&from=EL

      • 1 Εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος http://dsvip.minagric.local:8080/

       Περιγραφή Ο χρήστης εγγράφεται στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ με τη δημιουργία λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης)

       Σημειώσεις Ο χρήστης δηλώνει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θέλει να χρησιμοποιεί

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνδεση στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://dsvip.minagric.local:8080/

       Περιγραφή Εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεση στις ψηφιακές υπηρεσίες

       Όχι Όχι


      • 3 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο,

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή υπηρεσίας δήλωσης παραγωγής οίνου, επεξεργασίας/εμπορίας και αποθεμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε περισσότερες από μία ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ χρειάζεται να επιλέξει την υπηρεσία που θέλει να διαχειριστεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή υπηρεσίας δήλωσης παραγωγής οίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει την υπηρεσία που θέλει να διαχειριστεί από ένα μενού ενεργειών.

       Όχι Όχι


      • 6 Συμπλήρωση δήλωσης παραγωγής οίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος http://dsvip.minagric.local:8080/

       Περιγραφή Συμπλήρωση όλων των πεδίων που απαιτούνται για την παραγωγή οίνου ανά αμπελοτεμάχιο.

       Σημειώσεις Η υπηρεσία διαλειτουργεί με την υπηρεσία του Αμπελουργικού Μητρώου και με την υπηρεσία της δήλωσης συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων. Τα στοιχεία αναφορικά με τα αμπελοτεμάχια και την ποσότητα των σταφυλιών (πρώτη ύλη) είναι προσυμπληρωμένα.

       Όχι Όχι


      • 7 Οριστικοποίηση δήλωσης παραγωγής οίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Οριστικοποίηση της δήλωσης παραγωγής οίνου μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, πριν την λήξη της περιόδου υποβολής ήτοι έως 10/01 του επόμενου έτους από αυτό της έναρξης υποβολής

       Σημειώσεις Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικών οριστικοποιήσεων, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων παραγωγής οίνου.

       Όχι Όχι


      • 8 Εκτύπωση δήλωσης παραγωγής οίνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την οριστικοποίηση δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσης παραγωγής οίνου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.