Δήλωση περιβαλλοντικών όρων ιδιωτικού/ξένου σχολείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1c91ce46-ae4b-4c97-bc70-65b0482a3a75 483829

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε έκδοση Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σε διαρρυθμίσεις στο κτιριακό συγκρότημα ιδιωτικού/ξένου σχολείου της ημεδαπής

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

19/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Δήλωση Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον φάκελο έκδοσης των κατά περίπτωση Αδειών ή Εγκρίσεων, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν οι ΠΠΔ, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν με τη δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Αποστολή από τον αιτούντα συμπληρωματικών στοιχείων και εγγράφων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση περιβαλλοντικών όρων ιδιωτικού/ξένου σχολείου

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση περιβαλλοντικών όρων ιδιωτικού/ξένου σχολείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Κτιριακές Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) γίνεται σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 170078/7-10-2013 (ΦΕΚ 2507/7-10-2013/ τ. Β’), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της προαναφερθείσας ΚΥΑ

       Όχι Όχι

      • 1 Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά). Έκθεση

       Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι προαιρετικό

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστημάτων αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 και WGS84 Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστημάτων αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 και WGS84

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης επί κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία Βεβαίωση

       Βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης επί κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α ́ 209) όπως ισχύει, ή σύμφωνη γνώμη εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α ́ και Β ́ ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α ́ 153) Γνωμοδότηση

       Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α ́ 209) όπως ισχύει, ή σύμφωνη γνώμη εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α ́ και Β ́ ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α ́ 153)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 5 Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαιτείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας Απόφαση

       Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαιτείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Κτιριακές, Πολεοδομικές, Χρήσης

       Όχι 1127

      • 6 Σε περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υ.α. 15277/2012 (Β ́ 1077) όπως εκάστοτε ισχύει, για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α ́ 289), όπως εκάστοτε ισχύει Βεβαίωση

       Σε περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υ.α. 15277/2012 (Β ́ 1077) όπως εκάστοτε ισχύει, για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α ́ 289), όπως εκάστοτε ισχύει

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Κτιριακές, Πολεοδομικές, Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 7 Σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, Γνωμοδότηση του αρμόδιου Δασαρχείου για τα σχετικά θέματα αρμοδιότητας του με τυχόν απαιτούμενα για δασικούς λόγους περιβαλλοντικά μέτρα, όρους και περιορισμούς Γνωμοδότηση

       Σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, Γνωμοδότηση του αρμόδιου Δασαρχείου για τα σχετικά θέματα αρμοδιότητας του με τυχόν απαιτούμενα για δασικούς λόγους περιβαλλοντικά μέτρα, όρους και περιορισμούς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Κτιριακές, Περιβαλλοντικές, Πολεοδομικές

       Όχι 5300

      • 8 Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έργου, κατάλληλης κλίμακας, σε υπόβαθρο ΓΥΣ Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έργου, κατάλληλης κλίμακας, σε υπόβαθρο ΓΥΣ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Περιβαλλοντικές, Πολεοδομικές

       Όχι 5476

      • 9 Η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.4014/2011, εφόσον η θέση του έργου βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, και ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4014/2011 Απόφαση

       Η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.4014/2011, εφόσον η θέση του έργου βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, και ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4014/2011

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Κτιριακές, Περιβαλλοντικές, Πολεοδομικές

       Όχι 1127

      • 10 Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας για τα οποία εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στο πλαίσιο των διατάξεων που προΐσχυαν του ν. 4014/2011, αντίγραφο της απόφασης αυτής μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίησή της Απόφαση

       Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας για τα οποία εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στο πλαίσιο των διατάξεων που προΐσχυαν του ν. 4014/2011, αντίγραφο της απόφασης αυτής μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίησή της

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο Απόφασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Περί των ξένων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • Νόμος 35, παρ. 8 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". Όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4830/21 (ΦΕΚ 169 Α’) και ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Υπουργική Απόφαση 1958 2012 21 Β

       Περιγραφή "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4, του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/2011, τ. Α’)" Όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/08-05-2012, τ. Β’), 166476/2013 (ΦΕΚ 595/14-3-2013, τ. Β’), οικ.651550/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/04-12-2013, τ. Β’), οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/25-07-2014, τ. Β’) Υπουργικές Αποφάσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200021

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 170078 2013 2507 Β

       Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης και αναψυχής» με α/α 15,16,17,19,20,21,22,23,24 και 25 του παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 21), όπως ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202507

      • 1 Υποβολή αίτησης για την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή της αίτησης για την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση εισάγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση και ο φάκελος χρεώνονται στο αρμόδιο Τμήμα μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ για τον έλεγχο και την επεξεργασία του αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαβίβαση της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο του φακέλου κατά το μέρος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση της απάντησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαβιβάζει την απάντησή της με τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που θα συμπεριληφθούν ως αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης, στο αρμόδιο Τμήμα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Σημειώσεις Με την απάντηση επιστρέφεται ο πλήρης φάκελος του αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 6 Συγκρότηση φακέλου και σύνταξη Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συγκρότηση φακέλου και σύνταξη Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για υπογραφή από Υπουργό

       Όχι Όχι


      • 7 Διεκπεραίωση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα διεκπεραιώνει την Υπουργική Απόφαση και τη διαβιβάζει στον αιτούντα

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.