Δελτίο κοινοποίησης μεμονωμένης έγκρισης ΕΕ των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση26b5ae52-537b-439e-a89a-474108b0f70e 885247

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Από 100 έως 160 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η έκδοση Δελτίου Κοινοποίησης αποτελεί προϋπόθεση για την ταξινόμηση του οχήματος, εφόσον τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ως καινούριο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ

Παρατηρήσεις

Τεχνικό αρχείο οχημάτων (ΤΑΟ)

Τελευταία ενημέρωση

23/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποβολής

Σημειώσεις

Στοιχεία αιτήσεως: Επωνυμία ενδιαφερόμενου. Στοιχεία επικοινωνίας ενδιαφερόμενου & του εκπροσώπου του. Ταχ. Δ/νση. Τ.Κ. Τηλέφωνο. e-mail. Στοιχεία οχήματος, όπως αναφέρονται στην έγκριση: Αρ. μεμονωμένης έγκρισης. Επωνυμία κατασκευαστή. Μάρκα. Τύπος. Κατηγορία. Στοιχεία αιτούμενης διαδικασίας: Είδος κοινοποίησης, Επιλογή καταχώρησης οχήματος ως μικτής χρήσης, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 1α παρ. 3 της ΥΑ 61512/2900/02 όπως προστέθηκε με την ΥΑ 48300/3544/12/13 (ΦΕΚ 661 Β/21-3-2013). Κατάλογος συνημμένων. Τα συνημμένα που συνοδεύουν την αίτηση περιλαμβάνονται σε χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο 25x35cm στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα: «ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ» καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και του οχήματος όπως αναφέρονται παραπάνω. Τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορούν να προσκομίζονται στην Υπηρεσία υπό μορφή οπτικού δίσκου ή με οποιαδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται στον κατάλογο συνημμένων της αιτήσεως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση δελτίου κοινοποίησης επιμέρους έγκρισης ΕΕ οχήματος κατηγορίας Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση δελτίου κοινοποίησης μεμονωμένης έγκρισης ΕΕ των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση κατατίθεται από τον κατασκευαστή, εισαγωγέα, αντιπρόσωπο ή κάτοχο του οχήματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Κοινοποίησης Μεμονωμένης Έγκρισης ΕΕ για οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2824

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2

      • 2 Δελτίο Κοινοποίησης Μεμονωμένης Έγκρισης ΕΕ για οχήματα κατηγορίας Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3,Ο4 160 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2826

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Μεμονωμένη έγκριση ΕΕ Έγκριση

       Μεμονωμένη έγκριση ΕΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο της προς κοινοποίηση μεμονωμένης έγκρισης ΕΕ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .pdf ει δυνατόν με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα αναζήτησης και απενεργοποιημένη τη δυνατότητα αποθήκευσης τροποποιήσεων).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 2 Αρχείο EXCEL Ψηφιακό αρχείο

       Αρχείο EXCEL

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών https://www.yme.gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μεταφορές > Τεχνολογία Οχημάτων > Μηχανογραφικό Σύστημα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων Βρίσκονται αναρτημένα πρότυπα αρχεία EXCEL, ομαδοποιημένα ανά κατηγορία οχημάτων ως εξής: (α) Επιβατικά (β) Φορτηγά (γ) Λεωφορεία (δ) Ρυμουλκούμενα / Ημιρυμουλκούμενα με καταχωρημένη την αρίθμηση των προς συμπλήρωση στηλών και την περιγραφή του απαιτούμενου τεχνικού χαρακτηριστικού καθώς και αναλυτική επεξήγηση, υπό μορφή πτυσσόμενου σχολίου, με οδηγίες και περιορισμούς καταχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος, στο πλαίσιο αιτήματος έκδοσης ενός Δελτίου Κοινοποίησης καλείται, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, να συμπληρώσει τις τιμές των απαιτούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών σε μια (1) γραμμή του λογιστικού φύλλου εργασίας· κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μια παραλλαγή / έκδοση του οχήματος και κάθε στήλη σε ένα τεχνικό χαρακτηριστικό. Λόγω του ότι μέσω του ως άνω αρχείου EXCEL τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε παραλλαγής / έκδοσης του οχήματος θα εισαχθούν στο ΤΑΟ, το αρχείο υπόκειται στους κάτωθι τεχνολογικούς περιορισμούς, που επιβάλλονται από το ως άνω σύστημα: (*): Το αρχείο θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο ως: «Βιβλίο εργασίας του EXCEL 97 – 2003». (**): Το αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ένα – το ενεργό Φύλλο Εργασίας. (***): Το αρχείο δεν θα πρέπει να έχει Κεφαλίδες / Υποσέλιδο. (****): Οι καταχωρήσεις των στοιχείων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν συναρτήσεις και μακροεντολές. (*****): Τα πεδία που δεν συμπληρώνονται θα πρέπει καταρχήν να μένουν εντελώς κενά, χωρίς τελείες ή παύλες, διασφαλίζοντας αυτήν την απαίτηση με τη χρήση του πλήκτρου (del).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 3 Συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κωδικοποίηση της αρίθμησης των τεχνικών χαρακτηριστικών στο αρχείο EXCEL αντιστοιχεί με αυτή του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης που εφαρμόζεται στις εγκρίσεις τύπου, από όπου και αντλούνται. Εάν ωστόσο: (Α): Ορισμένα από τα απαιτούμενα στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών δεν περιλαμβάνονται στη μεμονωμένη έγκριση ΕΕ, (Β): Ορισμένες από τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος προσκρούουν σε συγκεκριμένους «Περιορισμούς Ταξινόμησης»: ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης, που να επιβεβαιώνουν την ορθότητα της καταχωρηθείσας τιμής του συγκεκριμένου τεχνικού χαρακτηριστικού. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία κατά σειρά προτεραιότητας μπορεί να είναι: (i) Επιμέρους εγκρίσεις τύπου, στις οποίες βασίζεται η κοινοποιηθείσα μεμονωμένη έγκριση ΕΕ. (ii) Βεβαίωση του κατασκευαστή. (iii) Εργοστασιακά εγχειρίδια - prospectus του οχήματος. (Γ): Πρόκειται για ολοκληρωμένο όχημα, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CoC) του βασικού οχήματος (Ά Φάσης). Η κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .pdf ει δυνατόν με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα αναζήτησης και απενεργοποιημένη τη δυνατότητα αποθήκευσης τροποποιήσεων). Οι περιορισμοί στις ταξινομήσεις οχημάτων, που προκύπτουν από διατάξεις κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοψίζονται σε Εγκυκλίους οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών https://www.yme.gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μεταφορές > Τεχνολογία Οχημάτων > Οδηγίες για το κοινό που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Προϊόντων > Περιορισμοί Ταξινόμησης Οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 8689

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 858 2018

       Περιγραφή Για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858&qid=1619104634664

      • Νόμος 24 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 8913, 1089 2013 501 Β

       Περιγραφή Τέλη έκδοσης Δελτίων Κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200501

      • Υπουργική Απόφαση 29900 1977 1318 Β

       Περιγραφή ΥΑ ΣΤ/29900/77 (ΦΕΚ 1318Β /29-12-1977): Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770201318

      • Υπουργική Απόφαση 48300, 3544 2013 661 Β

       Περιγραφή Περί οχημάτων μικτής χρήσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200661

      • Υπουργική Απόφαση 10375, 829 2007 303 Β
      • Υπουργική Απόφαση 18585, 697 2000 490 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΣΤ 29900/77 (Β 1318/77) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200490

      • 1 Παραλαβή αιτήσεως μετά των συνημμένων της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται αρμοδίως από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Δέσμευση παράβολου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου Δελτίου Κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου Δελτίου Κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Πρωτοκόλληση σχεδίου Δελτίου Κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Δημιουργία ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου Δελτίου Κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση αρχείου EXCEL και ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου Δελτίου Κοινοποίησης σε ΤΑΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 11 Ανάκτηση αρχείων από ΤΑΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή αρχείων σε ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Στα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνονται: - Τα ανακτημένα αρχεία από το ΤΑΟ προς ενημέρωση. - Το αρχείο EXCEL με τις μικροδιορθώσεις, όπως αναρτήθηκε στο ΤΑΟ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.