Διάθεση αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων δήμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση046c4cfb-2cdb-4181-ac68-1e85d4de7f86 401262

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διάθεση από το Δήμο αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων, χωρίς δημοπρασία και χρονικό περιορισμό για αυτοκαλλιέργεια ή χρήση και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (γεωργούς).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι προς παραχώρηση εκτάσεις είναι οι εξής:

α) οι καλλιεργήσιμες δημοτικές εκτάσεις που αποκαλύπτονται ύστερα από αποστράγγιση ή αποξήρανση, που έγινε με δαπάνες του Δήμου, β) οι εκτάσεις που προσκτάται ο Δήμος και

γ) οι εκτάσεις που αποκαλύπτονται με την αποξήρανση εθνικών τελμάτων, ελών και λιμνών, που παραχωρούνται από το Δημόσιο στους Δήμους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για διάθεση αποκαλυπτόμενης καλλιεργητικής έκτασης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρ. 227 του Ν. 3852/2010.
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διάθεση αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Επαγγελματικές Οι ενδιαφερόμενοι είναι κατ΄επάγγελμα αγρότες.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής, όπως η παντελής έλλειψη ή η ανεπάρκεια κλήρου, ο αριθμός των μελών της οικογένειας, το ύψος του ετήσιου εισοδήματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη. Βεβαίωση

       Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια -Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 65, 67 3852 2010

       Περιγραφή Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 75, 189 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Άρ. 75: Αρμοδιότητες δήμων Άρ. 189: Διάθεση αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • 1 Εισήγηση Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δυνατότητα διάθεσης αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης αποφασίζει την διάθεση των αποκαλυπτόμενων εκτάσεων και καθορίζει τα κριτήρια επιλογής, όπως η παντελής έλλειψη ή η ανεπάρκεια κλήρου, ο αριθμός των μελών της οικογένειας, το ύψος του ετήσιου εισοδήματος.

       Σημειώσεις 1) Σε περίπτωση που οι παραπάνω εκτάσεις βρίσκονται εξ ολοκλήρου στην περιφέρεια μιας δημοτικής κοινότητας, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του οικείου συμβουλίου, ο πρόεδρος του οποίου στη λήψη της απόφασης έχει δικαίωμα ψήφου. 2) Ανάρτηση της απόφασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα του Δήμου αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος που αποτυπώνει τις αποκαλυπτόμενες καλλιεργητικές εκτάσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμος δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων.

       Σημειώσεις Στην πρόσκληση παρέχεται προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για εξέταση και σχετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος προϋποθέσεων - δικαιολογητικών και σύνταξη πίνακα κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται πίνακας κατάταξης υποψηφίων με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση παραχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει την παραχώρηση των αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων.

       Σημειώσεις 1) Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται, μεταξύ άλλων, να καθορίζει με την απόφασή του την αποζημίωση χρήσης. 2) Ανάρτηση της απόφασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή συμβολαίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα συμβόλαια παραχώρησης υπογράφονται από το Δήμαρχο και τους επιλεγέντες από τον πίνακα κατάταξης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.