Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων-ανωτάτων σχολών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9cd7c13a-0bee-4369-abca-72e48b949212 686340

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων και ανωτάτων σχολών. Απευθύνεται σε όσους έλαβαν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι ανώτερων - ανώτατων σχολών, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν τη διακοπή της αναβολής τους και πριν από τη λήξη της, προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Με τη διακοπή της αναβολής κατάταξης, προγραμματίζεται η κατάταξη του αιτούντος στις Ένοπλες Δυνάμεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σημείωμα Κατάταξης παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών TAXISnet (ηλεκτρονική θυρίδα) και όχι μέσω του Αστυνομικού Τμήματος.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη διακοπή της αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων - ανωτάτων σχολών.

  Σημειώσεις

  Το αίτημα μπορεί να κατατεθεί και ψηφιακά, μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr), με τη χρήση κωδικών taxisnet. Στην περίπτωση που το αίτημα κατατίθεται μέσω email, μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στη Στρατολογική Υπηρεσία, επισυνάπτεται αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Σε περίπτωση που το αίτημα κατατίθεται από άλλο πρόσωπο βάσει εξουσιοδότησης, απαιτείται το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η παροχή εξουσιοδότησης.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων - ανωτάτων σχολών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να διατελεί σε αναβολή κατάταξης ως υποψήφιος ανώτερων – ανώτατων σχολών.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Η αίτηση για τη διακοπή της αναβολής κατάταξης μπορεί να κατατεθεί μόνο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να διαθέτει κωδικούς TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Πιστοποίηση ή βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται συμμετοχή σε εξετάσεις εισαγωγής ή σε διαδικασία εγγραφής όπου δεν απαιτούνται εξετάσεις, σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού. Αποδεικτικό σπουδών

        Πιστοποίηση ή βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται συμμετοχή σε εξετάσεις εισαγωγής ή σε διαδικασία εγγραφής όπου δεν απαιτούνται εξετάσεις, σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/36.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η παραπάνω πιστοποίηση ή βεβαίωση δεν απαιτείται στην περίπτωση που η αναβολή διακόπτεται με αίτηση του ενδιαφερομένου και από την ημερομηνία διακοπής της και μέχρι τη λήξη της μεσολαβούν εξετάσεις ή διαδικασία εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 20 3421 2005 302 Α
       • Υπουργική Απόφαση 10 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Ρυθμίσεις για την αναβολή κατάταξης υποψηφίων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8gpHlUnvgClHtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijATjvnBQItEwK9iICwzWVOk0yoUOwtZ-gHA-RmY8CGDf

       • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υποβολή δικαιολογητικών στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος https://www.stratologia.gr/el/redirect/ypobolh_aithshs , με χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email η με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Σημειώσεις Με τη διακοπή της αναβολής κατάταξης, προγραμματίζεται η κατάταξη του ενδιαφερομένου στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) με την οποία θα καταταγεί ο αιτών, προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Διακοπή της αναβολής κατάταξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αναβολή κατάταξης διακόπτεται και προγραμματίζεται η στράτευση του ενδιαφερομένου με Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), αναλόγως της ημερομηνίας διακοπής και του Κλάδου στον οποίο έχει κατανεμηθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet.

        Σημειώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σημείωμα Κατάταξης θα το παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.stratologia.gr/el/redirect/ypobolh_aithshs με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα).

        Όχι Ναι


       • Διακοπή αναβολής κατάταξης στράτευσης υποψηφίων ανώτερων / ανώτατων σχολών Πρόσβαση μέσω του gov.gr


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.