Διαπίστωση συγχώνευσης τμήματος ή τμημάτων αθλητικών σωματείων μέσω απορρόφησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηddaa60a1-dae2-4019-a3ea-1e3bdf7db0ea 810692

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συγχώνευση, μέσω απορρόφησης, τμημάτων αθλητικών σωματείων του ίδιου κλάδου άθλησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αφορά είτε το σύνολο των ανδρικών ομάδων ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας είτε το σύνολο των γυναικείων ομάδων ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας είτε και τα δύο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συγχώνευσης τμήματος ή τμημάτων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, μέσω απορρόφησης

Σημειώσεις

Στην αίτηση να αναφέρεται το συγκεκριμένο άθλημα του τμήματος σωματείου ή των τμημάτων σωματείων που συγχωνεύθηκαν με τμήμα άλλου σωματείου το οποίο τα απορρόφησε, καθώς και οι επωνυμίες, ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός της απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης των σωματείων. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου που απορρόφησε, να φέρει τη σφραγίδα του και να αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία του: επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), έτος ίδρυσης και υπεύθυνο επικοινωνίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του Ν.2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή, η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαπίστωση συγχώνευσης τμημάτων αθλητικών σωματείων μέσω απορρόφησης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αθλητικών Φορέων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Τα σωματεία των οποίων τμήματά τους συγχωνεύθηκαν μέσω απορρόφησης να έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Τα τμήματα των σωματείων προς συγχώνευση μέσω απορρόφησης να καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης και να έχει ληφθεί απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων για τη συγχώνευση, μέσω απορρόφησης, του τμήματος ή των τμημάτων τους με τμήμα άλλου σωματείου.

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Να προβλέπεται στο καταστατικό του σωματείου το οποίο απορροφά η διαδικασία της συγχώνευσης μέσω απορρόφησης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σωματείο που απορροφά να έχει προβεί στην τροποποίηση του καταστατικού του, ώστε να προβλέπεται η συγχώνευση μέσω απορρόφησης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Το σωματείο το οποίο απορροφά να έχει θεωρήσει τα βιβλία του στην οικεία Περιφέρεια.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Να έχουν εγγραφεί ως μέλη της οικείας ομοσπονδίας τόσο το σωματείο που απορροφά όσο και το σωματείο ή τα σωματεία των οποίων τμήμα ή τμήματα συγχωνεύθηκαν μέσω απορρόφησης.

       Όχι Όχι

      • 6 Επαγγελματικές Στην περίπτωση που το σωματείο που απορροφά καλλιεργεί ομαδικό άθλημα και αγωνίζεται στην ανώτατη τοπική ή εθνική κατηγορία ή καλλιεργεί ατομικό άθλημα και έχει στη δύναμή του ανήλικους αθλητές, θα πρέπει να έχει συμβληθεί με προπονητή ο οποίος διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για το οικείο άθλημα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα λαμβάνει ελάχιστη μηνιαία μεικτή αμοιβή 250 ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που απορροφά Πρακτικό

       Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που απορροφά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρακτικό να είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και να φέρει τη σφραγίδα του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων Πρακτικό

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα Πρακτικά να αφορούν τη λήψη της απόφασης για συγχώνευση των τμημάτων μέσω απορρόφησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 3 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου που απορροφά Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου που απορροφά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το καταστατικό να επιτρέπει τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου/ Ειρηνοδικείου περί εγγραφής του σωματείου στα βιβλία του Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου/ Ειρηνοδικείου περί εγγραφής του σωματείου στα βιβλία του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για τη διαπίστωση της συγχώνευσης μέσω απορρόφησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 5 Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Περιφέρεια στην οποία εδρεύει το σωματείο να βεβαιώνει ότι το σωματείο που απορροφά έχει θεωρήσει και τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από τον Ν. 2725/1999 (άρθρο 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Βεβαίωση να έχει εκδοθεί έως ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, να αναφέρει τον ΑΦΜ και τον αριθμό μητρώου της ομοσπονδίας ή ένωσης τόσο του σωματείου που απορροφά όσο και του σωματείου του οποίου τμήμα ή τμήματα συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης και να βεβαιώνει α) ότι τα παραπάνω σωματεία έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999, β) ότι αποτελούν ενεργά μέλη της ομοσπονδίας ή ένωσης, γ) ότι καλλιεργούσαν το ίδιο άθλημα και ε) την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το σωματείο που απορροφά καθώς και του σωματείου του οποίου τμήμα συγχωνεύθηκε μέσω της απορρόφησης. Στη βεβαίωση να επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του ΔΣ της ομοσπονδίας ή ένωσης για την ένταξη του σωματείου που απορροφά στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί ένα τουλάχιστον από τα σωματεία των οποίων τμήματα συγχωνεύθηκαν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Αντίγραφο εγγράφου διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου Έγγραφο

       Αντίγραφο εγγράφου διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ορισμός Δικαστικού Αντιπροσώπου απαιτείται στην περίπτωση που οι αρχαιρεσίες του σωματείου διενεργήθηκαν μετά τις 23/11/2019.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

       Όχι 4084

      • 8 Αναγγελία πρόσληψης προπονητή Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αναγγελία πρόσληψης προπονητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγγελία πρόσληψης απαιτείται στην περίπτωση που το σωματείο που απορροφά καλλιεργεί ομαδικό άθλημα και αγωνίζεται στην ανώτατη τοπική ή εθνική κατηγορία ή καλλιεργεί ατομικό άθλημα και έχει στη δύναμή του ανήλικους αθλητές. Η αναγγελία αποδεικνύεται είτε με την υποβολή του Έντυπου 3 ή Έντυπου 4 (εκτύπωση με αμοιβή) του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ είτε με την υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο taxisnet.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 8181

      • Νόμος 9 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του άρθρου 9 ρυθμίζεται η συγχώνευση αθλητικών σωματείων ή τμημάτων τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Υπουργική Απόφαση 24731 1999 1976 Β

       Περιγραφή Η υπουργική απόφαση ρυθμίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τα θέματα των αθλητών, τους περιορισμούς σε περίπτωση επανασύστασης συγχωνευθέντος σωματείου και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 2725/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990201976

      • 1 Παραλαβή της αίτησης, πρωτοκόλληση και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού παραλαμβάνει την αίτηση, της αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου και την αποστέλλει στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, συντάσσεται σχέδιο διαπιστωτικής πράξης της συγχώνευσης τμήματος ή τμημάτων μέσω απορρόφησης. Το σχέδιο προσυπογράφεται από τον υπάλληλο του Τμήματος που διενήργησε τον έλεγχο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Ναι Όχι


      • 4 Αδυναμία περαίωσης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, το Τμήμα Αθλητικών Φορέων επιστρέφει με έγγραφό του τον φάκελο στο σωματείο, υποδεικνύοντάς του να επανέλθει με νέα αίτηση αφού συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι


      • 5 Προσυπογραφή του σχεδίου διαπιστωτικής πράξης από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού προσυπογράφει το σχέδιο διαπιστωτικής πράξης και το προωθεί προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 6 Υπογραφή σχεδίου διαπιστωτικής πράξης από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού υπογράφει το σχέδιο διαπιστωτικής πράξης και το επιστρέφει στο αρμόδιο Τμήμα.

       Ναι Όχι


      • 7 Διεκπεραίωση του σχεδίου διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος Αθλητικών Φορέων αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου στη διαπιστωτική πράξη, την αναρτά στο Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και την αποστέλλει ταχυδρομικώς στα ενδιαφερόμενα σωματεία, με κοινοποίηση στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή ένωση, τον οικείο Δήμο και την οικεία Περιφέρεια.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.