Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου από τη συγχώνευση αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση89653162-470c-4d72-bce1-eb9f3c294f59 896531

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης σε σωματείο το οποίο προήλθε από τη συγχώνευση αθλητικών σωματείων αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου ιδρυόμενου από συγχώνευση αθλητικών σωματείων

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα αναφέρεται το άθλημα που καλλιεργούσαν τα σωματεία που συγχωνεύθηκαν, καθώς και η επωνυμία, ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός της απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης καθενός. Η αίτηση να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου και να φέρει τη σφραγίδα του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του Ν.2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή, η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο που προέρχεται από συγχώνευση αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων

      Επίσημος τίτλος

      Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου που ιδρύεται με συγχώνευση αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αθλητικών Φορέων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Τα σωματεία που συγχωνεύθηκαν να έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Τα συγχωνευθέντα σωματεία να καλλιεργούσαν το ίδιο άθλημα, για το οποίο το νέο σωματείο αιτείται αναγνώριση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να έχει ληφθεί απόφαση συγχώνευσης και διάλυσης των σωματείων από τις Γενικές τους Συνελεύσεις.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Τα συγχωνευθέντα σωματεία να ήταν ενεργά μέλη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, από την οποία να έχουν διαγραφεί.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Τα συγχωνευθέντα σωματεία να έχουν διαγραφεί από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Τα συγχωνευθέντα σωματεία να έχουν καταθέσει τις σφραγίδες τους στην οικεία Περιφέρεια και να έχουν ακυρώσει τα βιβλία τους.

       Όχι Όχι

      • 7 Δικαστικές Το νέο σωματείο να έχει αναγνωρισθεί και να έχει εγγραφεί στα βιβλία σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Το νέο σωματείο να έχει θεωρήσει τα βιβλία του στην οικεία Περιφέρεια.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Το νέο σωματείο να έχει εγγραφεί ως μέλος στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

       Όχι Όχι

      • 10 Επαγγελματικές Στην περίπτωση που το νέο σωματείο καλλιεργεί ομαδικό άθλημα και αγωνίζεται στην ανώτατη τοπική ή εθνική κατηγορία ή καλλιεργεί ατομικό άθλημα και έχει στη δύναμή του ανήλικους αθλητές, θα πρέπει να έχει συμβληθεί με προπονητή ο οποίος διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για το οικείο άθλημα από τη Γ.Γ.Α. και θα λαμβάνει ελάχιστη μηνιαία μεικτή αμοιβή 250 ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου σωματείου Πρακτικό

       Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρακτικό να είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του νέου σωματείου και να φέρει τη σφραγίδα του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Αντίγραφο εγγράφου διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου Αποδεικτικό

       Αντίγραφο εγγράφου διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ορισμός Δικαστικού Αντιπροσώπου απαιτείται στην περίπτωση που οι αρχαιρεσίες του σωματείου διενεργήθηκαν μετά τις 23/11/2019.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

       Όχι 3798

      • 3 Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) των συγχωνευθέντων αθλητικών σωματείων Πρακτικό

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) των συγχωνευθέντων αθλητικών σωματείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα Πρακτικά των Γ.Σ. των συγχωνευόμενων σωματείων να αφορούν τη λήψη της απόφασης για συγχώνευση και διάλυσή τους. Συνακόλουθα, η ημερομηνία των Γ.Σ. θα πρέπει να είναι προγενέστερη της συγκρότησης του Δ.Σ. του νέου σωματείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 4 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νέου σωματείου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νέου σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ημερομηνία κατάθεσης του καταστατικού του νέου σωματείου στο οικείο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων σωματείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου/ Ειρηνοδικείου περί εγγραφής του νέου σωματείου στα βιβλία του Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου/ Ειρηνοδικείου περί εγγραφής του νέου σωματείου στα βιβλία του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 6 Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου για καθένα από τα συγχωνευθέντα αθλητικά σωματεία Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου για καθένα από τα συγχωνευθέντα αθλητικά σωματεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Μεταβολών θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης και να πιστοποιεί τη διάλυση των συγχωνευθέντων αθλητικών σωματείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 7 Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το νέο σωματείο Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το νέο σωματείο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η οικεία Περιφέρεια να βεβαιώνει ότι το νέο σωματείο έχει θεωρήσει και τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από τον Ν. 2725/1999 (άρθρο 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Βεβαίωση να έχει εκδοθεί έως ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία έδρευαν τα συγχωνευθέντα σωματεία Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία έδρευαν τα συγχωνευθέντα σωματεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η οικεία Περιφέρεια να βεβαιώνει την κατάθεση των σφραγίδων και την ακύρωση των βιβλίων των συγχωνευθέντων αθλητικών σωματείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στη βεβαίωση να αναγράφεται το ΑΦΜ του νέου σωματείου και ο αριθμός μητρώου της ομοσπονδίας ή ένωσης και να βεβαιώνεται ότι: α) τα αθλητικά σωματεία τα οποία συγχωνεύθηκαν είχαν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999, β) αποτελούσαν ενεργά μέλη της ομοσπονδίας ή ένωσης, γ) διεγράφησαν από τη δύναμη της ομοσπονδίας ή ένωσης, δ) καλλιεργούσαν το ίδιο άθλημα με το νέο σωματείο και ε) το νέο σωματείο είναι μέλος της και η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται. Στη βεβαίωση να επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του Δ.Σ. της ομοσπονδίας ή ένωσης για την ένταξη του σωματείου στη δύναμή της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Αναγγελία πρόσληψης προπονητή Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αναγγελία πρόσληψης προπονητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγγελία πρόσληψης αποδεικνύεται είτε με την υποβολή του Έντυπου 3 ή Έντυπου 4 (εκτύπωση με αμοιβή) του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ είτε με την υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο taxisnet.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 8181

      • Νόμος 8 και 9 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο για κάθε κλάδο άθλησης που αυτό καλλιεργεί. Οι διατάξεις του άρθρου 9 ρυθμίζουν τη συγχώνευση αθλητικών σωματείων ή τμημάτων τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Υπουργική Απόφαση 24731 1999 1976 Β

       Περιγραφή Η υπουργική απόφαση ρυθμίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τα θέματα των αθλητών, τους περιορισμούς σε περίπτωση επανασύστασης συγχωνευθέντος σωματείου και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.2725/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990201976

      • 1 Παραλαβή της αίτησης, απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και αποστολή της στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού παραλαμβάνει την αίτηση, της αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου και την αποστέλλει στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του νέου σωματείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, συντάσσεται σχέδιο απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του νέου σωματείου. Το σχέδιο προσυπογράφεται από τον υπάλληλο του Τμήματος που διενήργησε τον έλεγχο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Αδυναμία περαίωσης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, το Τμήμα Αθλητικών Φορέων επιστρέφει τον φάκελο στο σωματείο, υποδεικνύοντάς του να επανέλθει με νέα αίτηση αφού συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι


      • 5 Προσυπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού προσυπογράφει το σχέδιο απόφασης και το προωθεί προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή σχεδίου απόφασης από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού υπογράφει το σχέδιο απόφασης και το επιστρέφει στο αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 7 Διεκπεραίωση του σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος Αθλητικών Φορέων αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου στην απόφαση, την αναρτά στο Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και την αποστέλλει ταχυδρομικώς στο ενδιαφερόμενο σωματείο, με κοινοποίηση στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή ένωση, τον οικείο Δήμο και την οικεία Περιφέρεια.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.