Διασυνοριακή Αναγγελία Έναρξης Άσκησης της Δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση28ead901-0d5e-41a2-b7ce-e91e875eaa99 792039 Cross-border Notification of the commencement of the Energy Inspector's activity

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

50 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διασυνοριακή αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://www.buildingcert.gr/) την αίτησή του, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία καθώς και το username και το password.

Το πληροφοριακό σύστημα αποστέλλει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (Κ.Α.Σ.). Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς του συμπληρώνοντας τον Κ.Α.Σ. που του έχει αποσταλεί και υποβάλλει αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή. Στη συνέχεια επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf), συμπληρώνει τον αριθμό παραβόλου που έχει λάβει κατά την πληρωμή αυτού και υποβάλλει οριστικά την αναγγελία του. Ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει το επάγγελμα του ενεργειακού επιθεωρητή, επιλέγοντας μία, δύο ή το συνόλο των κάτωθι δραστηριοτήτων: I. Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων II. Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης

III. Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι του απαγορεύουν την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

    NACE

    • 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Aναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης της Δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή (Διασυνοριακή Παροχή)

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

      Νομοθεσία

       N2

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκδώσει κωδικούς (username και password) ώστε να μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr ή απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://www.buildingcert.gr/) την αίτησή του.

       Σύνδεσμος https://www.buildingcert.gr

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος), ότι δεν είναι υπάλληλος στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσονται στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακού Επιθεωρητή του άρθρου 54, σε εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 4409/2016, άρθρο 52 παρ. 4).

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγραφή Ενεργειακού Επιθεωρητή 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2254

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερομένου επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω της νέας ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερομένου επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω της νέας ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 52 - 59 4409 2016 136 Β

       Περιγραφή Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών-Ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών-Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων - Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών- Κυρώσεις - Κατάργηση ΚΥΑ 366/2011 Τροποποιήσεις: - Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α/2020) αρ. 49 – Κατάργηση της παρ. 4 και Τροποποίηση της παρ. 11 του αρ. 56 του ν. 4409/2016 (Κυρώσεις) - Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) παρ. 2 αρ. 22 – Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 55 του ν. 4409/2016 (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200136

      • 1 Υποβολή αναγγελίας για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr ή απευθείας στον ιστότοπο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://www.buildingcert.gr/) την αίτησή του, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία καθώς και το username και το password. Το πληροφοριακό σύστημα αποστέλλει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (Κ.Α.Σ.). Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς του συμπληρώνοντας τον Κ.Α.Σ. που του έχει αποσταλεί και υποβάλλει αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή. Στη συνέχεια επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf), συμπληρώνει τον αριθμό παραβόλου που έχει λάβει κατά την πληρωμή αυτού και υποβάλλει οριστικά την αναγγελία του.

       Όχι Όχι


      • 2 Βεβαίωση υποβολής αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το πληροφοριακό σύστημα εκδίδει αυτόματα τη Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα και επιλέγει την υπό εξέταση αναγγελία και πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση αναγγελίας/Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά, στέλεχος του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας επιλέγει το πεδίο «Έγκριση» στο πληροφοριακό σύστημα. Το πληροφοριακό σύστημα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο με τον μοναδικό αριθμό μητρώου που έλαβε κατά την εγγραφή του στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, καθώς και κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων.

       Ναι Ναι


      • 5 Απόρριψη αναγγελίας / Απαγόρευση άσκησης της δραστηριότηταςτου Ενεργειακού Επιθεωρητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που οι έλεγχοι ορθότητας και πληρότητας δεν επαληθευθούν αποστέλλεται απορριπτικό έγγραφο από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, που ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι η αίτησή του απορρίπτεται. Μετά την απόρριψη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει εκ νέου την αναγγελία.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4409/2016 "στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι του απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο".

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.