Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Διεξαγωγής Δημοπρασιών Αρχαίων Κινητών Μνημείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση685b888a-136f-4f99-9086-85b90566630e 378273 Cross-border Provision of Auction Services for Ancient Movable Monuments

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής δημοπρασιών αρχαίων κινητών μνημείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η δήλωση για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής δημοπρασιών αρχαίων κινητών μνημείων υποβάλλεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της κάθε δημοπρασίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα διοργάνωσης δημοπρασίας εντός της ελληνικής Επικράτειας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Διεξαγωγής Δημοπρασιών Αρχαίων Κινητών Μνημείων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών να είναι εγκατεστημένος και να ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητας σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να αποδεικνύει τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή του με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή αιτήσεως διεξαγωγής μαζί με τον κατάλογο των κινητών μνημείων θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη δημοπρασία. Δημοπρασία που γίνεται χωρίς την προηγουμένη προ δύο (2) μηνών υποβολή αιτήσεως διεξαγωγής, μαζί με τον κατάλογο των κινητών, είναι άκυρη και τα ούτως μεταβιβασθέντα κινητά μνημεία αναλαμβάνονται χωρίς διατυπώσεις από το Δημόσιο.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η άδεια εκδίδεται για συγκεκριμένο κατάλογο μνημείων προς δημοπράτηση

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Ο χώρος διεξαγωγής της δημοπρασίας, ο οποίος πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες καλής συντήρησης και ασφαλείας, να φέρει συναγερμό και να φυλάσσεται επαρκώς

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για τα κινητά μνημεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της δημοπρασίας να μην υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνομη ανασκαφή ή άλλη παράνομη ενέργεια, όπως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομηδραστηριότητα, ή ότι έχουν αποκτηθεί ή εξαχθεί κατάπαράβαση της νομοθεσίας του κράτους προέλευσής τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋπηρεσίας Ο αιτών να έχει σχετική επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται ιδίως από τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή τους με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης - Η προϋπόθεση ισχύει στις περιπτώσεις δημοπρασιών από άλλα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα εκτός των αρχαιοπωλών που διαθέτουν σχετική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋπηρεσίας Ο αιτών να διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό - Η προϋπόθεση ισχύει στις περιπτώσεις δημοπρασιών από άλλα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα εκτός των αρχαιοπωλών που διαθέτουν σχετική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 8 Εταιρικού δικαίου Ο αιτών να ακολουθεί κώδικες δεοντολογίας που συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται στη διενέργεια δημοπρασιών αρχαίων και νεότερων κινητών μνημείων.

       Όχι Όχι

      • 9 Κτιριακές Ο αιτών να διαθέτει κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης που βρίσκεται σε πόλεις όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αρμόδιες για την προστασία των προς δημοπρασία κινητών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς

       Όχι Όχι

      • 10 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Στην περίπτωση που η δημοπρασία διενεργείται από νομικό πρόσωπο ορίζεται: Υπεύθυνος διεξαγωγής δημοπρασίας, ο οποίος απαιτείται να έχει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: i) πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατά προτίμηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή ii) διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Η άδεια αφορά αποκλειστικά στο πρόσωπο που την αιτήθηκε και είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

       Όχι Όχι

      • 1 Περιγραφικός κατάλογος, με τη χρονολόγηση των κινητών μνημείων προς δημοπράτηση Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Περιγραφικός κατάλογος, με τη χρονολόγηση των κινητών μνημείων προς δημοπράτηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση Φωτογραφία αντικειμένου

       Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8081

      • 3 Αναλυτική αναφορά στα στοιχεία προέλευσης κινητών μνημείων Έκθεση

       Αναλυτική αναφορά στα στοιχεία προέλευσης κινητών μνημείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Στοιχεία εντολέα του φορέα δημοπρασίας Εξουσιοδότηση

       Στοιχεία εντολέα του φορέα δημοπρασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 5 Άδεια κατοχής/κυριότητας κινητών μνημείων Άδεια κατοχής / κυριότητας

       Άδεια κατοχής/κυριότητας κινητών μνημείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7393

      • 6 Σύμβαση παραγγελίας - εντολής του κατόχου/κύριου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων: Η σύμβαση παραγγελίας-εντολής περιλαμβάνει (α) Ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου, καθώς και ειδική μνεία στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 3028/2002 (β) Τα πλήρη στοιχεία, τόσον του φορέα διεξαγωγής και του εντολέα – πωλητή, όσον και τις διευθύνσεις αυτών (γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα με ακριβή περιγραφή αυτών (δ) Την τυχόν τιμή πώλησης που έχει ορισθεί από τον εντολέα – πωλητή (ε) Τον τόπο και το χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας (στ) Τον τρόπο και το χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου από και προς το χώρο της δημοπρασίας (ζ) τον τρόπο πληρωμής μετά την κατακύρωση στον πλειοδότη. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Σύμβαση παραγγελίας - εντολής του κατόχου/κύριου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων: Η σύμβαση παραγγελίας-εντολής περιλαμβάνει (α) Ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου, καθώς και ειδική μνεία στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 3028/2002 (β) Τα πλήρη στοιχεία, τόσον του φορέα διεξαγωγής και του εντολέα – πωλητή, όσον και τις διευθύνσεις αυτών (γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα με ακριβή περιγραφή αυτών (δ) Την τυχόν τιμή πώλησης που έχει ορισθεί από τον εντολέα – πωλητή (ε) Τον τόπο και το χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας (στ) Τον τρόπο και το χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου από και προς το χώρο της δημοπρασίας (ζ) τον τρόπο πληρωμής μετά την κατακύρωση στον πλειοδότη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χώρος που θα λάβει χώρα η δημοπρασία και ότι ο χώρος αυτός τηρεί όλους τους κανόνες καλής συντήρησης και ασφάλειας, στην περίπτωση που η δημοπρασία δεν γίνεται εντός του καταστήματος του αρχαιοπώλη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χώρος που θα λάβει χώρα η δημοπρασία και ότι ο χώρος αυτός τηρεί όλους τους κανόνες καλής συντήρησης και ασφάλειας, στην περίπτωση που η δημοπρασία δεν γίνεται εντός του καταστήματος του αρχαιοπώλη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκησή της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης, ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοια βεβαίωση από το κράτος μέλος εγκατάστασης, προσκομίζονται έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον ενασχόληση των ενδιαφερομένων με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκησή της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης, ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοια βεβαίωση από το κράτος μέλος εγκατάστασης, προσκομίζονται έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον ενασχόληση των ενδιαφερομένων με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έχει ισχύ ενός έτους και κατατίθεται άπαξ με τη δήλωση για τη διεξαγωγή δημοπρασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Αν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων διοίκησής τους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Αν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων διοίκησής τους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Σε περίπτωση που η δημοπρασία διενεργείται από νομικό πρόσωπο δηλώνεται ο υπεύθυνος διεξαγωγής της δημοπρασίας και προσκομίζει τα παραστατικά που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ήτοι: i) να διαθέτει Πτυχίο η δίπλωμα τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ii) έγγραφα που να αποδεικνύουν διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Σε περίπτωση που η δημοπρασία διενεργείται από νομικό πρόσωπο δηλώνεται ο υπεύθυνος διεξαγωγής της δημοπρασίας και προσκομίζει τα παραστατικά που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ήτοι: i) να διαθέτει Πτυχίο η δίπλωμα τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ii) έγγραφα που να αποδεικνύουν διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 1244

      • Νόμος 3028 2002

       Περιγραφή Περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApiNomoiSmall/?fek pdf=20020100153

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674 2008 669 Β

       Περιγραφή Διεξαγωγή δημοπρασιών κινητών μνημείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200669

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2440 2011 2640 Β

       Περιγραφή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Διεξαγωγής Δημοπρασιών Αρχαίων Κινητών Μνημείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202640

      • 1 Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο με συνημμένα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων ή στην περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος διεξαγωγής της δημοπρασίας, η οποία την διαβιβάζει στη ΔΤΠΠΑ/ΤΕΙΑΣΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης και χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία στις περιπτώσεις που η δημοπρασία διενεργείται: i. από αρχαιοπώλες σε χώρο διαφορετικό του καταστήματός τους ή ii. από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταγραφή των μνημείων και σύνταξη σχετικής έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιστημονική εξέταση, φωτογράφηση και καταγραφή των κινητών μνημείων και σύνταξη σχετικής έκθεσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη εγγράφου άδειας και υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη εγγράφου αδείας και προώθηση για υπογραφή από την ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 7 Διεκπεραίωση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διεκπεραίωση εγγράφου

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.