Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ασφαλείας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση645b7969-ce3e-47f5-b12b-3d1d9862c69e 260462 Consultant for the Safe Transport of Dangerous Goods (Cross-border service provision)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την προσωρινή και περιστασιακή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    


    NACE

    • 52.24 Διακίνηση φορτίων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Διασυνοριακή παροχή)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του επαγγέλματος όπου αναγράφονται στοιχεία, όπως: (α) τα προσωπικά στοιχεία του παρόχου, (β) τα στοιχεία επικοινωνίας του, (γ) επαγγελματικά στοιχεία, όπως το κράτος μέλος νόμιμης εγκατάστασης, το επάγγελμα για το οποίο διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, το επάγγελμα το οποίο επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά στην Ελλάδα, (δ) στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης για επαγγελματική ευθύνη, (ε) τη μορφή απασχόλησης (ως ελεύθερος επαγγελματίας ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας), (ε) ο τόπος, η διάρκεια και η ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Νόμιμη εγκατάσταση παρόχου στο κράτος εγκατάστασης

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Να μην έχει απαγορευτεί στον πάροχο, έστω και προσωρινά, η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Να κατέχει τα σχετικά επαγγελματικά προσόντα

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Να κατέχει τη σχετική επαγγελματική πείρα (εφόσον απαιτείται)

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο διαβατηρίου ή Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο διαβατηρίου ή Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/epharmoge-gia-kinetes-suskeues-gov-gr-wallet

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική για το επάγγελμα αρχή του κράτους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά το χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική για το επάγγελμα αρχή του κράτους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά το χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης (για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Π.Δ.38/2010). Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης (για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Π.Δ.38/2010).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Αποδεικτικά έγγραφα από την αλλοδαπή αρχή των επαγγελματικών προσόντων, επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά. Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικά έγγραφα από την αλλοδαπή αρχή των επαγγελματικών προσόντων, επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα). Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων πολιτών της Ε.Ε. -Άρθρο 7 (Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή) Τροποποίηση: - Π.Δ. 51/2017 (ΦΕΚ Α 82/2017), Άρθρο 1, παρ.7, τροποποίηση άρθρου 7 (Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2,3 4799/ΙΑ 2011 76 Α

       Περιγραφή Άρθρο 2 (Αρμόδιες Αρχές) Άρθρο 3, παρ. 1 (Τρόπος Υποβολής της δήλωσης) και παρ. 2 (Δικαιολογητικά) Τροποποίηση: - ΚΥΑ 158453/ΙΑ (ΦΕΚ 3503/Β/2012) (Τροποποίηση ΚΥΑ 4799/ΙΑ (ΦΕΚ 76/Β/2011), Άρθρο 3 παρ. 1 (Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100076

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση/έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση περί Παροχής Προσωρινών και Περιστασιακών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εναλλακτικά, η υποβολή της δήλωσης και των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και να προωθηθούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά και πρωτοκολλούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών διενεργεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 6 Βεβαίωση πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων για την παροχή της υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός ενός (1) μηνός, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αίτησής του (βεβαίωση πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων για την παροχή της υπηρεσίας ή απόρριψη της αίτησης). Εάν υπάρχει δυσκολία, η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών γνωστοποιεί μέσα σε ένα (1) μήνα στον ενδιαφερόμενο τον λόγο της καθυστέρησης και την νέα προθεσμία για τη λήψη απόφασης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 38/2010. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα και κριθεί ότι αυτό μπορεί να αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ζητεί από τον πάροχο να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, ιδίως μέσω δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 38/2010.

       Ναι Ναι


      • 7 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόρριψη της αίτησης

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.