Διασυνορική Παροχή Υπηρεσιών Πραγματογνώμονα σε Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση66d3a7a7-58f3-4e1f-adb9-118840950f9c 872829 Expert on Dangerous Goods Transport Vehicles (cross-border service provision)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών πραγματογνώμονα σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤελευταία ενημέρωση

27/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    


    NACE

    • 52.24 Διακίνηση φορτίων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πραγματογνώμονας Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Διασυνοριακή παροχή)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του επαγγέλματος όπου αναγράφονται στοιχεία όπως: (α) τα προσωπικά στοιχεία του παρόχου, (β) τα στοιχεία επικοινωνίας του, (γ) επαγγελματικά στοιχεία όπως το κράτος μέλος νόμιμης εγκατάστασης, το επάγγελμα για το οποίο διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, το επάγγελμα το οποίο επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά στην Ελλάδα, (δ) στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης για επαγγελματική ευθύνη, (ε) τη μορφή απασχόλησης (ως ελεύθερος επαγγελματίας ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας), (ε) ο τόπος, η διάρκεια και η ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Νόμιμη εγκατάσταση παρόχου στο κράτος εγκατάστασης

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Να μην έχει απαγορευτεί στον πάροχο, έστω και προσωρινά, η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Να κατέχει τα σχετικά επαγγελματικά προσόντα

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Να κατέχει τη σχετική επαγγελματική πείρα (εφόσον απαιτείται)

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο διαβατηρίου ή Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο διαβατηρίου ή Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική -για το επάγγελμα- αρχή του κράτους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά το χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική -για το επάγγελμα- αρχή του κράτους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά το χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης (για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Π.Δ.38/2010). Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης (για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Π.Δ.38/2010).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 5 Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων πολιτών της Ε.Ε. -Άρθρο 7 (Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή) Τροποποίηση: - Π.Δ. 51/2017 (ΦΕΚ Α 82/2017) Άρθρο 1, παρ.7, τροποποίηση άρθρου 7 (Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2,3 4799/ΙΑ 2011 76 Β

       Περιγραφή Άρθρο 2 (Αρμόδιες Αρχές) Άρθρο 3, παρ. 1 (Τρόπος Υποβολής της δήλωσης) και παρ. 2 (Δικαιολογητικά) Τροποποίηση: - ΚΥΑ 158453/ΙΑ (ΦΕΚ 3503/Β/2012) (Τροποποίηση ΚΥΑ 4799/ΙΑ (ΦΕΚ 76/Β/2011) Άρθρο 3 παρ. 1 (Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200076

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση/έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση περί Παροχής Προσωρινών και Περιστασιακών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εναλλακτικά, η υποβολή της δήλωσης και των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) τα οποία λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και να προωθηθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά και πρωτοκολλούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός ενός (1) μηνός, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αίτησής του (βεβαίωση πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων για την παροχή της υπηρεσίας ή απόρριψη της αίτησης). Εάν υπάρχει δυσκολία, η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιεί μέσα σε ένα (1) μήνα στον ενδιαφερόμενο τον λόγο της καθυστέρησης και την νέα προθεσμία για την λήψη απόφασης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 38/2010. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα και κριθεί ότι αυτό μπορεί να αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, ζητεί από τον πάροχο να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, ιδίως μέσω δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 38/2010.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.