Διαχείριση Είσπραξης Προστίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηde0f117e-3f3b-46fa-a9a5-d134a1689d98 117334

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη παρακολούθηση υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής χρηματικών προστίμων σε επιχειρήσεις τροφίμων για την αποπληρωμή τους, καθώς και στον τρόπο είσπραξης τους από την οικονομική υπηρεσία της αρχής έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία χρησιμοποιεί λογισμικό σύστημα διαχείρισης οικονομικών στοιχείων για την ηλεκτρονική καταχώρηση των χρηματικών προστίμων, όπως ενημερώνεται από τις σχετικές αποφάσεις επιβολής τους. Η εμπρόθεσμη αποπληρωμή του χρηματικού προστίμου από τον υπεύθυνο της επιχείρησης συνεπάγεται έκπτωση κατά 30%. Η εκπρόθεσμη καταβολή, εφόσον ο υπεύθυνος της επιχείρησης δεν κάνει χρήση του δικαιώματος των έννομων μέσων, συνεπάγεται βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ενδικοφανής Προσφυγή, Δικαστική Προσφυγή
    
    Επί της απόφασης επιβολής προστίμου η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει Ένσταση στο Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, Αίτηση Αναστολής Επιβολής Προστίμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, και Προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παρακολούθηση Είσπραξης και Βεβαίωσης Χρηματικών Προστίμων

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση Είσπραξης Προστίμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 2741 1999 199 Α

       Περιγραφή Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100199

      • Υπουργική Απόφαση 434/82574 2014 1710 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Α΄32).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201710

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Νόμος 2717 1999 97 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100097

      • 1 Παραλαβή των αποφάσεων Επιβολής Προστίμων απο τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών του ΕΦΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ διαβιβάζονται οι αποφάσεις επιβολής προστίμων οι οποίες προκύπτουν από α) Τριμελείς Επιτροπές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ για πρόστιμα έως 6000 €, β) Το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ για πρόστιμα από 6000 έως 60000 € και για περιπτώσεις λήψης αποφάσεων επί ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου γ) Από ΥΑ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για πρόστιμα πάνω από 60000 € (με υποβολή ή μη υποβολή ένστασης).

       Σημειώσεις Η διαδικασία αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας ΜΙΤΟΣ υπ αριθ. 545841.

       Όχι Όχι


      • 2 Παρακολούθηση Είσπραξης Προστίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα παρακολουθεί την διαδικασία υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής προστίμων και της πορείας αποπληρωμής και είσπραξής τους. (Ν. 4235/2014 ΦΕΚ Α 32, άρθρο 25, παρ.1).

       Σημειώσεις Το αρμόδιο τμήμα για την υποστήριξη της παρακολούθησης είσπραξης των προστίμων χρησιμοποιεί το λογισμικό χρηματικών προστίμων όπου καταγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία. Τα διοικητικά πρόστιμα αποπληρώνονται και βεβαιώνονται ως έσοδα κατά 100% του ΕΦΕΤ, όταν οι μη συμμορφώσεις που επιβάλλουν πρόστιμο διαπιστώνονται από τις υπηρεσιες του ΕΦΕΤ.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποπληρωμή Προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιχείρηση μπορεί να αποπληρώσει το πρόστιμο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της απόφασης επιβολής του. Στην περίπτωση αυτή συνεπάγεται έκπτωση του ποσού του προστίμου κατά 30%. (Ν. 4235/2014 ΦΕΚ Α 32, άρθρο 25, παρ. 2).

       Ναι Ναι


      • 4 Μη Αποπληρωμή Προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα με βάση την αιτιολογία της μη αποπληρωμής του προστίμου εντός 60 ημερών από την επίδοση της απόφασης επιβολής του στην επιχείρηση προβαίνει σε επακόλουθες ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 5 Βεβαίωση Οφειλής στη Αρμόδια ΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου στην επιχείρηση και και εφόσον αυτή δεν έχει προβεί σε έννομα μέσα, το αρμόδιο τμήμα για την είσπραξη του προστίμου βεβαιώνει το συνολικό πόσο οφειλής στην αρμόδια ΔΟΥ.

       Σημειώσεις Η παρακολούθηση της είσπραξης των προστίμων γίνεται με ενημέρωση του ΕΦΕΤ από τις ΔΟΥ, από αποδεικτικά κατάθεσης τραπεζών και από ενημέρωση που αποστέλλουν οι επιχειρήσεις.

       Ναι Ναι


      • 6 Υποβολή Ένστασης από την Επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην απόφαση επιβολής του προστίμου, η επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της απόφασης, επί της οποίας αποφασίζει το ΔΣ του ΕΦΕΤ. (Ν. 4235/2014 ΦΕΚ Α 32, άρθρο 24, παρ. 1γ, 2β).

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την διαδικασία που ακολουθεί ο ΕΦΕΤ, η ένσταση εξετάζεται από Επιτροπή και υποβάλλεται εισήγηση από τον Γενικό Διευθυντή προς το ΔΣ του ΕΦΕΤ για την λήψη απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 7 Αναστολή Είσπραξης Προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ενημερώνεται για την υποβολή ένστασης από την επιχείρηση επί της απόφασης επιβολής του προστίμου και αναστέλλει την διαδικασία είσπραξης του.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόφαση ΔΣ ΕΦΕΤ επί Ενστάσεων Επιχειρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το ΔΣ του ΕΦΕΤ αποφασίζει επί της εισήγησης αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης της επιχείρησης επί της απόφασης επιβολής του προστίμου και ορίζει το τελικό ποσό καταβολής.

       Σημειώσεις Βλέπε και διαδικασία ΜΙΤΟΣ υπ΄ αριθ. 545841.

       Ναι Όχι


      • 9 Διαχείριση Είσπραξης Προστίμου - Επανέναρξη Διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ επί της ένστασης της επιχείρησης κατά της απόφασης επιβολής προστίμου γνωστοποιείται στον υπεύθυνο της επιχείρησης και στο αρμόδιο τμήμα για την είσπραξη του οριζόμενου προς καταβολή ποσού.

       Σημειώσεις Η αποπληρωμή του προστίμου από την επιχείρηση εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του ΔΣ του ΕΦΕΤ επί της ενστάσεως συνεπάγεται έκπτωση κατά 30%, ενώ σε περίπτωση μη αποπληρωμής εντός της παραπάνω προθεσμίας η οφειλή βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ. (Βλ. Βήματα 2-5).

       Ναι Όχι


      • 10 Υποβολή Δικαστικής Προσφυγής από την Επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου εντός προθεσμίας 60 ημερών από την επίδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου. (Ν. 4235/2014, ΦΕΚ Α 32, άρθρο 31, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α 97).

       Σημειώσεις Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται με ευθύνη του προσφεύγοντα στον ΕΦΕΤ, ως αρμόδια αρχή επιβολής του προστίμου.

       Ναι Όχι


      • 11 Αίτηση Αναστολής Επιβολής Προστίμου από την Επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιχείρηση που υποβάλλει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου εντός προθεσμίας 60 ημερών από την επίδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, για το παραδεκτό της προσφυγής προκαταβάλλει ποσό ίσο με το 50% του προστίμου για το παραδεκτό της προσφυγής. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει και αίτηση αναστολής καταβολής του προκαταβλητέου ποσού ίσου με το 50% του προστίμου. (Ν. 4235/2014, ΦΕΚ Α 32, άρθρο 31, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α 97).

       Σημειώσεις Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται με ευθύνη του προσφεύγοντα στον ΕΦΕΤ, ως αρμόδια αρχή επιβολής του προστίμου.

       Ναι Όχι


      • 12 Αναστολή Βεβαίωσης Οφειλής στην Αρμόδια ΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής της επιχείρησης και υποβολής αίτησης αναστολής καταβολής ποσού ίσου με το 50% του προστίμου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, το αρμόδιο τμήμα του ΕΦΕΤ αναστέλλει την διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.

       Ναι Όχι


      • 13 Εκδίκαση Υπόθεσης Αναστολής επιβολής Προστίμου - Συνέχιση Εκδίκασης Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Το αρμόδιο δικαστήριο αποφασίζει αν θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτηση της επιχείρησης για την αναστολή καταβολής προκαταβολικά του 50% του ποσού του προστίμου ως παραδεκτό της προσφυγής επί της απόφασης επιβολής του προστίμου.

       Σημειώσεις Μετά την εκδίκαση της αίτησης της επιχείρησης για την αναστολή καταβολής προκαταβολικά του 50% του ποσού του προστίμου ως παραδεκτό της προσφυγής, το αρμόδιο δικαστήριο συνεχίζει την ολοκλήρωση της εκδίκασης της δικαστικής προσφυγής.

       Ναι Όχι


      • 14 Αναστολή Βεβαίωσης Οφειλής στην Αρμόδια ΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την γνωστοποίηση της δικαστικής προσφυγής της επιχείρησης κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου εντός προθεσμίας 60 ημερών από την επίδοση της, το αρμόδιο τμήμα του ΕΦΕΤ αναστέλλει την διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο τμήμα αναστέλλει την διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής, είτε καταβληθεί προκαταβολή ποσού ίσου με το 50%τ ου προστίμου, είτε η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση αναστολής καταβολής της προκαταβολής του 50% του προστίμου. (Βλ. και Βήμα 12).

       Ναι Όχι


      • 15 Εκδίκαση Υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να συμβούν τα ακόλουθα: α) Είσπραξη του προστίμου, β) Μείωση του ποσού του προστίμου και κατόπιν είσπραξη του και γ) Επιστροφή του ποσού του προστίμου στην περίπτωση που έχει ήδη εισπραχθεί.

       Ναι Όχι


      • 16 Παρακολούθηση Είσπραξης Προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα του ΕΦΕΤ σε εκτέλεση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες α) είσπραξη του προστίμου (συνολικού ή μειωμένου ποσού κατά περίπτωση), β) εισήγηση στο ΔΣ του ΕΦΕΤ για την επιστροφή ποσού του προστίμου στην περίπτωση που έχει ήδη εισπραχθεί.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο τμήμα προβαίνει σε ενέργειες για την είσπραξη του προστίμου, εφόσον η επιχείρηση δεν ασκήσει έφεση εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, οπότε η έκδοση απόφασης της προσφυγής χαρακτηρίζεται ως τελεσίδικη (Ν. 2717/2014, ΦΕΚ Α 97).

       Ναι Όχι


      • 17 Βεβαίωση Οφειλής στην Αρμόδια ΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε εκτέλεση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου το αρμόδιο τμήμα για την είσπραξη του προστίμου βεβαιώνει την αντίστοιχη οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου στην επιχείρηση.

       Σημειώσεις Η επιχείρηση μπορεί να αποπληρώσει το πρόστιμο εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, εκτός αν ασκήσει έφεση εντός του χρονικού διαστήματος αυτού. Αν η αποπληρωμή του προστίμου δεν γίνει εντός 60 ημερών και δεν ασκηθεί έφεση επί της απόφασης της προσφυγής, το αρμόδιο τμήμα βεβαιώνει την οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ. Η παρακολούθηση της είσπραξης των προστίμων γίνεται με ενημέρωση του ΕΦΕΤ από τις ΔΟΥ, από αποδεικτικά κατάθεσης τραπεζών και από ενημέρωση που αποστέλλουν οι επιχειρήσεις.

       Ναι Ναι


      • 18 Επιστροφή Καταβληθέντος ποσού στην επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΔΣ του ΕΦΕΤ εκδίδει απόφαση για την επιστροφή καταβληθέντος ποσού του προστίμου στην επιχείρηση, εφόσον αυτό προκύπτει από την απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου επί της προσφυγής της επιχείρησης και το ποσό έχει εισπραχθεί από τον ΕΦΕΤ.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.