Διαχείριση καταγγελιών για Προγράμματα/Έργα που Σχετίζονται με Ενωσιακούς Πόρους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση19668c9f-da09-4367-a65a-7f9142946933 760854

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή καταγγελίας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) για προγράμματα/ έργα που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους και απευθύνεται σε πολίτες που υποβάλλουν καταγγελίες αλλά και αρμόδιους δημόσιους φορείς που εκτελούν συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών, όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως. Οι καταγγελίες εξετάζονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων/προϋποθέσεων, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ). Με το σύστημα αυτό, επιχειρείται η συνολική διαχείριση των καταγγελιών λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων εθνικών οργάνων, ώστε να επιτυγχάνεται α) η μη αποσπασματική διερεύνηση της καταγγελίας β) η οικονομία χρόνου γ) η οικονομία ανθρώπινων πόρων δ) η διερεύνηση από το καταλληλότερο κάθε φορά όργανο και ε) η μη αλληλεπικάλυψη με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ορίστηκε ως η Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.4622/2019 και την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248). Επιπλέον, σύμφωνα με τις Εθνικές Στρατηγικές Καταπολέμησης της Απάτης και τις επιμέρους διαδικασίες των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης και του Ταμείου Ανάκαμψης η ΕΑΔ/AFCOS αποτελεί το εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή καταγγελίας στην ΕΑΔ/AFCOS

Σημειώσεις

Οι καταγγελίες υποβάλλονται στην ΕΑΔ/AFCOS με τους ακόλουθους τρόπους: •Ηλεκτρονικά: με τη συμπλήρωση της φόρμας καταγγελιών που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Υπηρεσίας (https://aead.gr/complaints/) και την επισύναψη τυχόν αποδεικτικών εγγράφων

•Ταχυδρομικά: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΑΔ/AFCOS (Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, ΤΚ 11853) •Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στις εγκαταστάσεις της ΕΑΔ.

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/1999.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαχείριση Καταγγελιών για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, Διαχείριση Καταγγελιών για Προγράμματα/Έργα που Χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς Πόρους, Διαχείριση Καταγγελιών για Προγράμματα/Έργα που Σχετίζονται με Ενωσιακούς Πόρους

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση Καταγγελιών για Προγράμματα/Έργα που Χρηματοδοτούνται από Ενωσιακούς Πόρους

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Νόμος 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 11699 2020 1991 Β

       Περιγραφή Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201991

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 883 2013

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 , σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2023 2020

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2223 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2223&from=EL

      • Νόμος 4914 2022 61 Α

       Περιγραφή Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε. και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.espa.gr/elibrary/N4914 2022-FEK61A 21032022.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 119126 ΕΞ 2021 2021 4498 Β

       Περιγραφή Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

       Νομικές παραπομπές https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2021/09/Ypourgiki Apofasi FEK 4498 29.9.2021 SDE.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 52415 ΕΞ 2022 2022 1927 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

       Νομικές παραπομπές https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2022/04/FEK -1927 19.04.2022.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 126082 ΕΞ 2021 2021 4897 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών διενέργειας των ελέγχων αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204897

      • 1 Υποδοχή Καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΕΑΔ/AFCOS αποτελεί το εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών για έργα που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους. Οι καταγγελίες υποβάλλονται στην ΕΑΔ/AFCOS με τους ακόλουθους τρόπους: •Ηλεκτρονικά: με τη συμπλήρωση της φόρμας καταγγελιών που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Υπηρεσίας (https://aead.gr/complaints/) και την επισύναψη τυχόν αποδεικτικών εγγράφων •Ταχυδρομικά: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΑΔ/AFCOS (Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, ΤΚ 11853) •Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στις εγκαταστάσεις της ΕΑΔ. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Μετά την παραλαβή της καταγγελίας ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος AFCOS της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ τη χρεώνει σε στέλεχος του Τμήματος. Η καταγγελία καταχωρείται στο Αρχείο Καταγγελιών που τηρείται στο Τμήμα.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι ενδέχεται η καταχώριση να μην είναι πλήρης όταν τα απαιτούμενα στοιχεία δεν προκύπτουν από την καταγγελία.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος παραδεκτού καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό γίνεται έλεγχος του παραδεκτού της καταγγελίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Κατηγοριοποίηση της καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί το παραδεκτό της καταγγελίας, η διαδικασία συνεχίζεται με την κατηγοριοποίηση αυτής προκειμένου να προσδιοριστεί το αρμόδιο για τη διερεύνηση της καταγγελίας όργανο.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση της καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Τα αρμόδιο στέλεχος του AFCOS μπορεί να αποστείλει την καταγγελία και τυχόν συνοδευτικά έγγραφα αυτής, στην αρμόδια αρχή/φορέα για τη διενέργεια ελέγχου.

       Σημειώσεις Για την αποστολή της καταγγελίας το στέλεχος του AFCOS που έχει χρεωθεί την καταγγελία συντάσσει και αποστέλλει διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο απευθύνεται στην αρμόδια αρχή/φορέα ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 6 Διερεύνηση / έλεγχος της καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή/φορέας προβαίνει στη διερεύνηση/έλεγχο της καταγγελίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση αποτελεσμάτων διερεύνησης/ελέγχου της καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Ο συναρμόδιος φορέας αποστέλλει στο Αυτοτελές Τμήμα AFCOS τα αποτελέσματα της διερεύνησης/ελέγχου της καταγγελίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση καταγγέλοντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον η καταγγελία είναι επώνυμη, ο καταγγέλλων ενημερώνεται ηλεκτρονικά (email) από το Αυτοτελές Τμήμα AFCOS για τα αποτελέσματα της διερεύνησης/ελέγχου της καταγγελίας που υπέβαλλε.

       Σημειώσεις Ο καταγγέλλων μπορεί να ενημερωθεί οποτεδήποτε για την εξέλιξη της καταγγελίας του, κατόπιν αιτήματός του.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.