Διενέργεια έκτακτων δημοσιονομικών ελέγχων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5c1cad97-58cd-4bfe-b356-f63447607644 675520

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δημοσιονομικές υπηρεσίες εποπτείας και ελέγχου (ΔΥΕΕ), , ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια έκτακτων δημοσιονομικών ελέγχων. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες, δημοσιεύματα, πληροφορίες και βάσιμες υπόνοιες για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών ή του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή κατόπιν αιτήματος λοιπών διοικητικών φορέων ή ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Δημοσιονομικές υπηρεσίες εποπτείας και ελέγχου (ΔΥΕΕ),

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπoυργείου Οικονομικών, έχουν συσταθεί οκτώ (8) κεντρικές εντός νομού Αττικής και πενήντα τέσσερις (54) περιφερειακές ΔΥΕΕ οι οποίες εδρεύουν στις έδρες των νομών της χώρας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Υποβολή αντιρρήσεων
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Οι αντιρρήσεις εξετάζονται πάντα από την ΕΣΕΛ

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια έκτακτων δημοσιονομικών ελέγχων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ο ελεγχόμενος φορέας πρέπει να ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης περιλαμβάνει τους φορείς εκείνους οι οποίοι με βάση τα κριτήρια του νέου Κανονισμού της Ε.Ε. 549/2013 (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010 – European System of Accounts (ESA 2010)) χαρακτηρίζονται ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην Κεντρική Κυβέρνηση, τους Ο.Τ.Α. και τους Ο.Κ.Α προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 943/2011. Η κατάσταση φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Οικονομικών 2/22717/ 0094/09-03-2011 (ΦΕΚ 474/τ. Β΄/2011) Οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι αποστέλλουν: α) μηνιαία στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 173 ν. 4270/2014 και β) τα απαιτούμενα στοιχεία μητρώου δεσμεύσεων, σύμφωνα με το άρθρ. 8 του Π.Δ. 80/2016 δύνανται να επιχορηγηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι ελεγχόμενοι, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, φορείς καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210), β) του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143) και γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η έγγραφη υποβολή στη Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων καταγγελίας, δημοσιεύματος, πληροφορίας, η οποία αξιολογείται ότι εμπεριέχει βάσιμες υπόνοιες για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες σε φορείς που ανήκουν στην αρμοδιότητα ελέγχου της ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών ή του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή κατόπιν αιτήματος λοιπών διοικητικών φορέων ή ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Κατανομή έκτακτου ελέγχου σε ΔΥΕΕ, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Δημοσιονομικών Ελέγχων Ε.Σ.Ε.Λ. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Πλήρης φάκελος δικαιολογητικών που σχετίζονται με την ελεγχόμενη διαδικασία. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πλήρης φάκελος δικαιολογητικών που σχετίζονται με την ελεγχόμενη διαδικασία.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η ομάδα ελέγχου δύναται να ζητήσει κάθε έγγραφο ή παραστατικό που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την ελεγχόμενη διαδικασία ή δαπάνη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Υπουργική Απόφαση 36867 2020 1519 Β

       Περιγραφή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)», (Β’1519).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201519

      • Άλλο 3 2018

       Περιγραφή Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με θέμα Αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών υπό την ισχύ του ΠΔ 142/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://eisap.gr/%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-03-2018/

      • Προεδρικό Διάταγμα 54,55,56 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Νόμος 21 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Υπουργική Απόφαση 2/95230/0004 2013 2730 Β

       Περιγραφή Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ., σύμφωνα με το ν. 4151/2013. 2. Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το ν. 4151/2013. 3. Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ., σύμφωνα με το ν. 4151/2013.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202730

      • Υπουργική Απόφαση 2/40371/ΔΥΕΠ 2013 1075 Β

       Περιγραφή Έγκριση Κανονισμού Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201075

      • Υπουργική Απόφαση 2/40366/ΔΥΕΠ 2013 1075 Β

       Περιγραφή Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 1του άρθρου 6 του ν.3492/2006.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201075

      • Νόμος 1 4081 2012 184 Α

       Περιγραφή Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100184

      • Νόμος 3,13,14 3492 2006 210 Α

       Περιγραφή Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 13, παρ. 1, εδάφιο πρώτο, και το άρθρο14, παρ. 1 και 2, όπως ισχύουν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100210

      • 1 Κατανομή ελέγχου σε Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Δ.Υ.Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον ετήσιο προγραμματισμό των ελέγχων ακολουθεί από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων Δ.Π.Σ.Ε. η κατανομή ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές τους ή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δ.Π.Σ.Ε. για ορθολογικότερη κατανομή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων Ε.Σ.ΕΛ..

       Σημειώσεις Έκτακτος έλεγχος νοείται ως ο έλεγχος που διενεργείται σε κάθε φορέα, προκειμένου να επαληθευτούν επιμέρους θέματα που θίγονται στην εντολή ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 2 Σχεδιασμός του ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημιουργείται ο φάκελος του ελέγχου που εμπλουτίζεται με πληροφορίες, όπως νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους κανονισμοί κλπ., σχετικά με το νομικό καθεστώς του ελεγχόμενου φορέα και των ελεγχόμενων διαδικασιών.

       Σημειώσεις Η διαδικασία αυτή είναι προϋπόθεση για την επιλογή της ελεγκτικής ομάδας, την εκτίμηση της χρονικής διάρκειας του ελέγχου και των εμπλεκόμενων, πέραν του ελεγχόμενου φορέων.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύσταση ομάδας ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας γίνεται με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ΓΔΔΕ. Αποτελείται κατά προτίμηση από 2 έως 3 μέλη, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Συντονιστής . Η απόφαση συντάσσεται από την αρμόδια ΔΥΕΕ στην οποία έχει γίνει κατανομή του ελέγχου από τη ΔΠΣΕ.

       Σημειώσεις Οι έλεγχοι ασκούνται από υπαλλήλους με οργανική θέση στη Γ.Δ.Δ.Ε., υπαλλήλους αποσπασμένους στη Γ.Δ.Δ.Ε., καθώς και από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στον ελεγχόμενου φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη και αποστολή εγγράφου στον ελεγχόμενο φορέα, όπου εξειδικεύονται τα σημεία ελέγχου και ζητείται η προετοιμασία και ηλεκτρονική αποστολή στη ΔΥΕΕ των απαιτούμενων εγγράφων

       Σημειώσεις Η διαδικασία δύναται να επαναληφθεί, εάν από την αξιολόγηση των εγγράφων κριθεί ότι χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια του ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ομάδα ελέγχου μεταβαίνει στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα ή όπου αλλού απαιτηθεί, για την διενέργεια του ελέγχου. Σε ειδικές περιπτώσεις διενεργείται έλεγχος γραφείου.

       Σημειώσεις Η ομάδα ελέγχου συγκεντρώνει και ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βρισκόμενη σε άμεση συνεργασία με εκπροσώπους του ελεγχόμενου φορέα.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη της προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ομάδα ελέγχου συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου, παρέχοντας γνώμη το σύννομο των υπό έλεγχο διαδικασιών ή δαπανών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη νομιμότητας ή κανονικότητας διατυπώνονται ευρήματα και προτείνονται συστάσεις. Η έκθεση αυτή χαρακτηρίζεται προσωρινή, δεδομένου ότι στη συνέχεια θα αποσταλεί στον ελεγχόμενο φορέα, για υποβολή τυχόν αντιρρήσεων.

       Σημειώσεις Ο χρόνος σύνταξης της προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου δύναται να παρατείνεται, με απόφαση του Γεν. Δ/ντή Δημοσιονομικών ελέγχων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας ΔΥΕΕ.

       Όχι Όχι


      • 7 Οριστικοποίηση του φακέλου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ομάδα ελέγχου οριστικοποιεί το φάκελο ελέγχου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα του ελέγχου και το αποδεικτικό υλικό το οποίο συγκεντρώνεται σε κάθε φάση του και κατά την κρίση του ελεγκτή παρέχει αποδείξεις για την έκθεση ελέγχου ή τεκμηριώνει την επίτευξη των στόχων του ελέγχου. Επίσης, περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα που διακινήθηκαν μεταξύ της αρμόδιας ΔΥΕΕ και του ελεγχόμενου φορέα.

       Σημειώσεις Η τήρηση του φακέλου του ελέγχου επιβεβαιώνει τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελεγκτικών διαδικασιών και τη δυνατότητα επαλήθευσης ότι αυτές διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου. Μέσω της οργάνωσης και του περιεχομένου των εγγράφων του φακέλου απεικονίζεται πλήρως το ιστορικό ενός ελέγχου και δίνεται με επάρκεια η δυνατότητα σε άλλον έμπειρο ελεγκτή (π.χ. προϊστάμενο Τμήματος / Διεύθυνσης) να κατανοήσει τον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος πληρότητας προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η έκθεση που συντάσσεται από τις ελεγκτικές ομάδες υποβάλλεται στην αρμόδια για τον έλεγχο ΔΥΕΕ. Η έκθεση ελέγχου ελέγχεται ως προς την πληρότητά της και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του ελεγκτικού Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Δ.Υ.Ε.Ε.

       Σημειώσεις Τα σημεία του ελέγχου πληρότητας είναι: Δομή/Διάρθρωση Έκθεσης, Περιγραφή/τεκμηρίωση μεθοδολογίας, Έλεγχος ακρίβειας, σαφήνειας, τεκμηρίωσης των ευρημάτων, Έλεγχος ακρίβειας παράθεσης υποστηρικτικού υλικού (νομοθεσία, οικονομικά στοιχεία), Σαφήνεια έκθεσης, Συσχέτιση ευρημάτων με τις συστάσεις, Έλεγχος ακρίβειας, σαφήνειας των συστάσεων, Πλήρης τεκμηρίωση των προτεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων ή καταλογισμών.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου αποστέλλεται στον ελεγχόμενο η τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την ενημέρωση τους και την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων.

       Σημειώσεις Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριάντα (30 ημερών).

       Όχι Όχι


      • 10 Παραλαβή αντιρρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ελεγχόμενος και οι εμπλεκόμενοι φορείς συντάσσουν και υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους επί την προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 11 Εισήγηση επί των αντιρρήσεων ελεγχόμενου φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ομάδα ελέγχου υποβάλει στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων εισήγηση επί των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου ή των εμπλεκόμενων φορέων.

       Ναι Όχι


      • 12 Λήψη απόφασης από την ΕΣΕΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων σε συνεδρίαση της, εξετάζει τα ευρήματα, τις συστάσεις, τις αντιρρήσεις του φορέα και την εισήγηση της ελεγκτικής ομάδας και λαμβάνει απόφαση, με την οποία οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου.

       Σημειώσεις Η απόφαση της ΕΣΕΛ αποτυπώνεται στο πρακτικό της συνεδρίασης της.

       Ναι Όχι


      • 13 Γνωστοποίηση οριστικής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΥΕΕ γνωστοποιεί την οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου στον ελεγχόμενο ή τους εμπλεκόμενους φορείς

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που στην οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου διαπιστώνονται ευρήματα, οι αποδέκτες των συστάσεων ενημερώνονται για την έναρξη της προθεσμίας υλοποίησης τους. Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης ή καταλογισμού, την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει η Δ/νση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

       Ναι Όχι


      • 14 Παρακολούθηση συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Β΄ Τμήμα της ΔΥΕΕ παρακολουθεί την εμπρόθεσμη υλοποίηση των συστάσεων. Όταν κλείσουν όλες οι συστάσεις, η διαδικασία του ελέγχου ολοκληρώνεται.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η προθεσμία υλοποίησης μιας σύστασης παρέλθει άπρακτη ή οι ενέργειες του αρμόδιου για την υλοποίησης της φορέα κρίνονται ανεπαρκείς, το Β΄ Τμήμα της ΔΥΕΕ αποστέλλει σχετικό έγγραφο/α στον φορέα.

       Ναι Όχι


      • 15 Έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης ή καταλογισμού, την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει η Δ/νση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

       Ναι Όχι


      • 16 Όταν δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, η αρμόδια ΔΥΕΕ γνωστοποιεί την οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου στον ελεγχόμενο ή τους εμπλεκόμενους φορείς.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που στην οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου διαπιστώνονται ευρήματα, οι αποδέκτες των συστάσεων ενημερώνονται για την έναρξη της προθεσμίας υλοποίησης τους. Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης ή καταλογισμού, την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει η Δ/νση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

       Ναι Όχι


      • 17 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.