Διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, ανά στάδιο, σύμφωνα με τον ν. 4795/2021

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7c5760b8-5589-48d0-a300-7c443ca22375 576582

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Μονάδες Εσωτερικών Ελέγχου δημοσίων φορέων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 έως 12 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία είναι ενδοδιοικητική και απευθύνεται στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου τομέα για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4795/2021.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Κάθε έργο που διενεργείται ή παρέχεται από κάθε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δημόσιου φορέα διαρθρώνεται σε στάδια. Για τα Διαβεβαιωτικά/ελεγκτικά έργα τα στάδια είναι: α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια, δ) σύνταξη προσωρινής έκθεσης, ε) οριστικοποίηση και υποβολή της έκθεσης, στ) παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα


Τίτλος

Υπογραφή εντολής ελέγχου από τον επικεφαλής του φορέα

Σημειώσεις

Ένα διαβεβαιωτικό έργο εσωτερικού ελέγχου μπορεί να εκκινήσει με την υπογραφή της σχετικής εντολής ελέγχου (ανάθεση εντολής για την εκτέλεση διαβεβαιωτικού έργου) επί συγκεκριμένης διαδικασίας ή υπηρεσίας εντός του φορέα.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Στάδια διενέργειας διαβεβαιωτικού έργου από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια διαβεβαιωτικού έργου εσωτερικού ελέγχου ανά στάδιο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Πιστοποίησης Το διαβεβαιωτικό έργο εσωτερικό ελέγχου διενεργείται από τους υπηρετούντες στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίοι διαθέτουν Πιστοποίηση Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα ή άλλη σχετική διεθνή πιστοποίηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγάμματος Εργασιών της οικείας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και δύναται να διενεργόυνται και έκτακτοι έλεγχοι

       Όχι Όχι

      • 1       Όχι

      • Νόμος 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • 1 Ανάθεση Διαβεβαιωτικού/ Ελεγκτικού 'Εργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, από τον επικεφαλής του φορέα, αρχίζει η υλοποίηση αυτού. Η ανάθεση των έργων που περιέχονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, πραγματοποιείται με την έκδοση εντολών Διαβεβαιωτικού /Ελεγκτικού Έργου (εντολών ελέγχου). Ο τρόπος κατάρτισης των εντολών ελέγχου περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας και εκτενέστερα στο Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων.

       Σημειώσεις Η εντολή ανάθεσης υπογράφεται από τον επικεφαλής του φορέα

       Όχι Όχι


      • 2 Σχεδιασμός Διαβεβαιωτικού/Ελεγκτικού 'Εργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο σχεδιασμός του ελεγκτικού έργου είναι καθοριστικός για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Τα κύρια στάδια του σχεδιασμού του ελέγχου είναι: α) η προκαταρκτική μελέτη η οποία επικουρεί τον εσωτερικό ελεγκτή να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του ελέγχου, β) ο προσδιορισμός πιθανών προβληματικών περιοχών, γ) η αξιολόγηση κινδύνων, δ) η προετοιμασία του προγράμματος ελέγχου που περιγράφει τι θα ελεγχθεί και αποτελείται από μια σειρά ελεγκτικών βημάτων, που σκοπεύουν να επιτύχουν τους σκοπούς του ελέγχου, με αποτελεσματικό τρόπο, ε) το χρονοδιάγραμμα του έργου, στ) η σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος προς την ελεγχόμενη μονάδα με σκοπό την ανακοίνωση του επικείμενου ελέγχου και ζ) η διεξαγωγή εναρκτήριας συνάντησης με τον Προϊστάμενο και τα αρμόδια στελέχη της ελεγχόμενης μονάδας.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια του Διαβεβαιωτικού/Ελεγκτικού 'Εργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στις ελεγκτικές διαδικασίες, που δύνανται να ακολουθηθούν, περιλαμβάνονται η έρευνα μέσω συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων, η παρατήρηση, η επιθεώρηση, ο εντοπισμός, η επανεκτέλεση της λειτουργίας των δικλίδων ελέγχου/ επανυπολογισμός, οι αναλυτικές διαδικασίες και η επιβεβαίωση. Ο ελεγκτής, ανά ελεγκτική ενέργεια και για κάθε ελεγκτική επαλήθευση αυτής, καταγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, την επεξεργασία στοιχείων, τις πληροφορίες, τις πηγές των πληροφοριών, τις πηγές των δεδομένων, τις διάφορες αναλύσεις και επισυνάπτει, όπου απαιτείται τα αναγκαία στοιχεία (π.χ ερωτηματολόγια, πίνακες επεξεργασίας δεδομένων κ.α). Επίσης καταγράφει καθετί που διαπιστώθηκε από την πραγματοποίηση της ελεγκτικής ενέργειας, δηλαδή καταγράφονται διαπιστώσεις-ευρήματα, ανεξάρτητα από την αρνητική ή θετική αξιολόγηση των πραγμάτων. Τα ευρήματα και οι προτάσεις που θα υποβληθούν μέσω της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου, θα στηρίζονται σε αυτά που καταγράφονται στο αντίστοιχο φύλλο ελέγχου. Για κάθε εύρημα αξιολογούνται οι συνέπειες και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό. Επίσης, καταγράφονται και οι θετικές διαπιστώσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Προσωρινή Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος την διαβιβάζει στον Προϊστάμενο/ Προϊσταμένους της/των υπηρεσιών που ενεπλάκησαν στον έλεγχο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζει τις υποχρεώσεις και τη διαδικασία κοινοποίησης. Επίσης, η προσωρινή έκθεση, μπορεί να κοινοποιηθεί και στον επικεφαλής του φορέα, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας. Στις ελεγχόμενες/ εμπλεκόμενες μονάδες κοινοποιείται η προσωρινή Έκθεση Ελέγχου για την υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων. •Εάν η πρόταση γίνει αποδεκτή, συμφωνείται το είδος των ενεργειών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους (συμφωνημένες ενέργειες). • Εάν η πρόταση είναι «αποδεκτή εν μέρει», θα πρέπει να αιτιολογείται γιατί δεν μπορεί να ληφθούν διορθωτικά μέτρα τη δεδομένη χρονική στιγμή. •Εάν η πρόταση απορριφθεί, θα πρέπει να παρέχεται αιτιολόγηση ως προς το λόγο μη αποδοχής της. Το Σχέδιο Δράσης αντιμετωπίζει κάθε συμφωνημένη ενέργεια της Έκθεσης Ελέγχου ξεχωριστά και αναφέρει λεπτομερείς δράσεις που θα αναληφθούν από τις ελεγχόμενες μονάδες για την υλοποίησή τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Οριστική έκθεση ελέγχου για το Διαβεβαιωτικό/Ελεγκτικό 'Εργο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Οριστική Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος την διαβιβάζει στον Προϊστάμενο/ Προϊσταμένους της/των υπηρεσιών που ενεπλάκησαν στον έλεγχο, προκειμένου να προβούν στην υλοποίηση των συμφωνηθεισών ενεργειών. Επίσης, η Οριστική Έκθεση κοινοποιείται και στον επικεφαλής του φορέα. Επισημαίνεται ότι η Οριστική Έκθεση Ελέγχου γνωστοποιείται σε άλλες υπηρεσίες εντός του φορέα, που δεν ενεπλάκησαν στον έλεγχο ή εκτός αυτού, ύστερα από έγκριση του επικεφαλής του φορέα. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζει τις υποχρεώσεις και τη διαδικασία της κοινοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων από Διαβεβαιωτικό/Ελεγκτικό 'Εργο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία της παρακολούθησης της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών (follow up) λαμβάνει χώρα μετά την οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου, οπότε και επί των εντοπισθέντων κατά τον έλεγχο σημείων (findings) έχουν συμφωνηθεί με τη διοίκηση συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών. Η διαδικασία followup περιλαμβάνει: ► την επιβεβαίωση της πραγματοποίησης των ενεργειών που είχαν συμφωνηθεί. ► την εξακρίβωση του βαθμού υλοποίησης τους, σε σχέση με την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων ► την αξιολόγηση του αντίκτυπου της κάθε ενέργειας που συμφωνήθηκε και της αποτελεσματικότητας της κάθε ενέργειας που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη υπολειμματικών κινδύνων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.