Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηca9c9997-3a62-4b38-b349-7ef4ba8b7761 506552

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Μονάδες Εσωτερικών Ελέγχου δημοσίων φορέων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή είναι ενδοδιοικητική και απευθύνεται στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου κάθε δημόσιου φορέα. Αφορά την κατάρτιση του ετήσιου Προγράμματος Εργασιών, το οποίο είναι ένα σημαντικό διοικητικό εργαλείο, που περιλαμβάνει έργα (διαβεβαιωτικά και συμβουλευτικά) που πρόκειται να διενεργήσει/παρέχει η κάθε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στο συγκεκριμένο έτος. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος αποτελεί την κύρια ευθύνη του Προϊσταμένου της κάθε Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσεται το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών για το επόμενο έτος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

21/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • Νόμος 14 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδίοικηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • 1 Προϋποθέσεις και κριτήρια για το σχεδιασμό του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με βάση τη χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων του φορέα και την αξιολόγηση κινδύνων που έχει πραγματοποιηθεί από τη Διοίκηση ή από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, ο Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου προβαίνει στη κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών το αργότερο εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους. Κατά τη προετοιμασία του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά: οι αντικειμενικοί στόχοι του φορέα, οι εγγενείς κίνδυνοι και το κατά πόσο ο φορέας διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους αυτούς, τυχόν προηγούμενοι έλεγχοι (Ελεγκτικό Συνέδριο, ΓΛΚ) καθώς και η συμμόρφωση του φορέα με τα συμπεράσματα, τις προτάσεις και τις διορθωτικές ενέργειες των ελέγχων αυτών, η βαρύτητα μιας δραστηριότητας για τη λειτουργία του φορέα (π.χ. οικονομικές υπηρεσίες), η ιεράρχηση και η ταξινόμηση των κινδύνων ανά λειτουργία του φορέα και βαθμό σπουδαιότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Προσδιορισμός Περιβάλλοντος Ελέγχου- Α' στάδιο κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Για να διασφαλιστεί η πληρότητα του περιβάλλοντος ελέγχου, ο Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να εξετάσει τη στρατηγική και τους στόχους του φορέα, το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, τις διαδικασίες όλων των κύριων λειτουργιών, τους συνεργαζόμενους με το φορέα, τις σημαντικές εφαρμογές πληροφορικής και τα κυριότερα πληροφοριακά συστήματα.

       Όχι Όχι


      • 3 Εντοπισμός όλων των κινδύνων που σχετίζονται με το περιβάλλον ελέγχου- Β' στάδιο κατάρτισης Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την αναγνώριση των κινδύνων ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί καταρχάς να συλλέξει πληροφορίες από πηγές όπως: το Οργανόγραμμα, πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων, οι ετήσιες εκθέσεις και δημόσιες αναφορές, προηγούμενες αξιολογήσεις και εκθέσεις (λειτουργίες δεύτερης γραμμής ρόλων, Υπουργείο Οικονομικών, ορκωτοί ελεγκτές-αν υπάρχουν), συναντήσεις με στελέχη της Διοίκησης, το στρατηγικό σχέδιο του φορέα και τα εγχειρίδια διαδικασιών.

       Όχι Όχι


      • 4 Ιεράρχηση των κινδύνων και προσδιορισμός προτεραιοτήτων -Γ' στάδιο κατάρτισης Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Οι κίνδυνοι, για την καλύτερη ανάλυση, αποτίμηση και διαχείριση, μπορεί να ενταχθούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως: υψηλοί, μεσαίοι, χαμηλοί ή/και να κατηγοριοποιηθούν σε διάφορους τύπους, όπως στρατηγικοί, χρηματοοικονομικοί, λειτουργικοί, ατυχημάτων φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος κλπ. Η βαθμολόγηση των κινδύνων έχει να κάνει με την προληπτική αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε δραστηριότητες με υψηλό κίνδυνο. Για να εκπονηθεί η αξιολόγηση της βαρύτητας των κινδύνων, κάθε κίνδυνος πρέπει να εξετασθεί σε συσχέτιση με τους υπόλοιπους. Η ανάλυση κινδύνων περιλαμβάνει την εξέταση της εκτιμώμενης επίπτωσης ενός κινδύνου σε σχέση με την πιθανότητα να συμβεί. Οι κίνδυνοι μπορούν να χαρτογραφηθούν μαζί ώστε να διευκολύνεται ο διαχωρισμός μεταξύ υψηλών και χαμηλών κινδύνων.

       Όχι Όχι


      • 5 Αντιστοίχιση των πιό κρίσιμων κινδύνων με την ελεγχόμενη μονάδα ή δραστηριότητα και την προτεραιοποίηση των αποστολών ελέγχου - Δ' στάδιο κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης κινδύνων για το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών είναι να δοθεί προτεραιότητα στους σημαντικούς κινδύνους και να προτεραιοποιηθούν οι έλεγχοι των σχετικών περιοχών.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατανομή των ελεγκτικών πόρων - Ε' στάδιο κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο πλαίσιο της διαχείρισης πόρων ο Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πόροι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) είναι κατάλληλοι, επαρκείς και αξιοποιούνται αποτελεσματικά ώστε να επιτυγχάνεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεδομένου ότι σπάνια οι πόροι επαρκούν για να καλυφθούν τα πάντα, οι έλεγχοι πρέπει να λάβουν προτεραιότητα ανάλογα με την διαθεσιμότητα των πόρων. Η λίστα που σχηματοποιείται συνιστά το Πρόγραμμα Εργασιών. Εάν υπάρχουν περιοχές υψηλού ή μέσου κινδύνου που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό λόγω έλλειψης πόρων, το γεγονός αυτό πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως από τον Προϊστάμενο Εσωτερικού Ελέγχου, κατά την έγκριση του Προγράμματος Εργασιών. Το Πρόγραμμα Εργασιών σταθμίζει ουσιαστικά (α) τις ελεγκτικές ανάγκες της Μονάδας που προκύπτουν από την αξιολόγηση κινδύνων αλλά και από λοιπές πηγές, όπως από σχόλια των ανώτερων στελεχών της Διοίκησης, το παρεπόμενο ελεγκτικό έργο άλλων μονάδων του φορέα (πχ. Οικονομική Διεύθυνση, Επιθεώρηση κλπ.) και εξωτερικών οργάνων και (β) του διαθέσιμου ελεγκτικού χρόνου.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάπτυξη, επικοινωνία και έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε συνεργασία με τη Διοίκηση επιβεβαιώνεται ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών καλύπτει τις ανάγκες του περιβάλλοντος ελέγχου του φορέα και τις προτεραιότητες της Διοίκησης. Όταν οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα εργασιών προωθείται στον επικεφαλής του φορέα προς έγκριση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.