Διορισμός Γενικού Διευθυντή Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση76e5a44e-4b6b-4fca-883f-2ed82d59fbeb 318488

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον διορισμό του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.). Ο Γενικός Διευθυντής είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία (1) φορά (άρθρο 2 του Ν.3149/2003, όπως ισχύει).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Παρατηρήσεις

Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προκηρυσσόμενη θέση

Σημειώσεις

Email: nlg@nlg.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διορισμός Γενικού Διευθυντή Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. (Ν. 2431/1996, ΦΕΚ 175 Α΄ )

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Ε.Β.Ε. απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, β) διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής, γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και καλή γνώση μίας (1) τουλάχιστον ακόμη ξένης γλώσσας,

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 και 9 του ν.3528/2007, όπως ισχύει) ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: α. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β. Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι

      • 6 Στρατολογικές Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται εκτός από τους τίτλους επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και τη βαθμολογική αντιστοιχία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Αποδεικτικά άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, καθώς και καλής γνώσης μίας (1) τουλάχιστον ακόμη ξένης γλώσσας. Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικά άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, καθώς και καλής γνώσης μίας (1) τουλάχιστον ακόμη ξένης γλώσσας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 10 του π.δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α΄) "Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο", όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Βεβαίωση προϋπηρεσίας Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Βεβαίωση προϋπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αποδεικνύουν δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 6 Δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων. Βιβλία

       Δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που κατατίθενται είναι αληθή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 2 3149 2003 141 Α

       Περιγραφή Άρθρο 2 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100141

      • 1 Έκδοση και ανάρτηση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή - Με δημόσια προκήρυξη, που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Ε.Β.Ε. να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. - Ανάρτηση προκήρυξης στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π., του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 3 Συγκρότηση ορισμός μελών 5μελούς Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (Ε.Β.Ε.), συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολογικός πίνακας κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων. Υποβολή σχετικής εισήγησης στον Υπουργό.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους που εκτιμάται με προφορική συνέντευξη και υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπουργός επιλέγει ως Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος έναν (1) από τους τρεις πρώτους υποψηφίους, που περιλαμβάνονται στον πίνακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημιουργία φακέλου του επιλεγέντος υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση ζητά από τον επιλεγέντα υποψήφιο να προσκομίσει πρόσθετα δικαιολογητικά για το διορισμό του (όπως γνωματεύσεις/ Βεβαιώσεις: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κ.α.). Επίσης, προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (πχ αντίγραφο ποινικού μητρώου), καθώς και στον έλεγχο γνησιότητας τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4305/2014, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 7 Εξασφάλιση πίστωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ο φάκελος διαβιβάζεται στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) για βεβαίωση ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη και υπογραφή απόφασης διορισμού Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Στην απόφαση αναγράφεται ο αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 9 Βεβαίωση πίστωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Οικονομικές Υπηρεσίες σφραγίζουν την απόφαση βεβαιώνοντας την πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

       Όχι Όχι


      • 10 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η απόφαση αποστέλλεται στο Εθνικό΄Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 11 Ανάρτηση στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο Φύλλο της Κυβερνήσεως, η απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

       Όχι Όχι


      • 12 Κοινοποίηση απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Μετά την κοινοποίηση ο διοριζόμενος, σε εύλογο διάστημα, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιο

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.