Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Δημοτικού Ακινήτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b17f078-a5ff-4851-8473-343a164755ec 809944

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων σε τρίτους κατ΄ άρθρο 185 του ν. 3463/2006, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση στην οποία διατυπώνεται το αίτημα παραχώρησης ακινήτου από τον δήμο. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ο σκοπός της παραχώρησης του ακινήτου και το χρονικό διάστημα αυτής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Ειδική διοικητική προσφυγή του αρθ. 227 του ν. 3852/2010. Προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων δήμων

      Επίσημος τίτλος

      Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου επιτρέπεται στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθ. 185 του ν. 3463/2006, στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου , για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου επιτρέπεται στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθ. 185 του ν.3463/2006, σε άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

       Όχι Όχι

      • 3 Αναπηρίας Η δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου επιτρέπεται στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθ. 185 του ν.3463/2006, στην Περιφέρεια, στα όρια της οποίας βρίσκονται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της που προάγουν την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και για την ανάπτυξη κοινών, κοινωφελών για τις τοπικές κοινωνίες δράσεων.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου επιτρέπεται στην περίπτωση της παρ. 2Α του άρθ. 185 του ν. 3463/2006, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016, για την ενίσχυση της τοπικής ωφέλειας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταστατικό του νομικού προσώπου - φορέα Κ.ΑΛ.Ο Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό του νομικού προσώπου - φορέα Κ.ΑΛ.Ο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Βεβαίωση εγγραφής και καταχώρησης στο Γενικό μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής και καταχώρησης στο Γενικό μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 185 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 4430 2016 205 Α

       Περιγραφή Θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100205

      • Νόμος 67, 83 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, Αρθρο 83: Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Καταχώρηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα που ζητά την παραχώρηση καταχωρείται και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για εξέταση και σχετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει εάν πληρούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στους αιτούντες και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο.

       Σημειώσεις Η δωρεάν παραχώρηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθ. 185 του ν. 3463/2006, στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου , για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. β) στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθ. 185 του ν.3463/2006, σε άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. γ) στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθ. 185 του ν.3463/2006, στην Περιφέρεια, στα όρια της οποίας βρίσκονται , για την εξυπηρέτηση των αναγκών της που προάγουν την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και για την ανάπτυξη κοινών, κοινωφελών για τις τοπικές κοινωνίες δράσεων. δ) στην περίπτωση της παρ. 2Α του άρθ. 185 του ν. 3463/2006, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016, για την ενίσχυση της τοπικής ωφέλειας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία μετά τον έλεγχο εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για την δωρεάν παραχώρηση κατά περίπτωση και την έκδοση σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο εκδίδει την πράξη παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ακινήτου στον αιτούντα, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραχώρησης και εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης.

       Σημειώσεις Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προηγείται γνώμη του συμβουλίου της κοινότητας σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμαρχος υπογράφει την σύμβαση παραχώρησης με τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος φορέα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.