Είσπραξη και απόδοση διοικητικών προστίμων για παραβάσεις στην εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηec47f8c0-7adf-4154-97ba-00fad98726da 242765

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Κυμαινόμενο + (
1 έως 50
) €

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την είσπραξη και την απόδοση των διοικητικών προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) και κατόπιν της διενέργειας ελέγχου, σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία προϊόντων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται για παράβαση των διατάξεων του νόμου 4177/2013, καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων και αφορούν :

α) την πληροφόρηση των καταναλωτών,

β) την τήρηση κανόνων για την ποσότητα των προϊόντων,

γ) τις ενδείξεις και επισημάνσεις των εδώδιμων προϊόντων με ειδική αναφορά στο μέλι, στο γάλα και τα λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα, στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα, στα πτηνοτροφικά προϊόντα, στα οπωρολαχανικά, στα αλιευτικά προϊόντα, στα έλαια τις ελιές και τα λίπη, στα όσπρια και το ρύζι, στον οίνο, τον ζύθο, τα αλκοολούχα ποτά και τα αναψυκτικά,

δ) τις ενδείξεις και επισημάνσεις των μη εδώδιμων προϊόντων με ειδική αναφορά στα πολύτιμα μέταλλα και τα κοσμήματα, στους ανιχνευτές μετάλλων, στα κλωστοϋφαντουργικά, στα δέρματα και στα υποδήματα, σε λοιπά μη εδώδιμα βιομηχανικά προϊόντα όπως το χαρτί υγείας,

ε) την τήρηση τιμοκαταλόγου από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ειδική αναφορά στις επιχειρήσεις εστίασης-αναψυχής, στ) τη διάθεση και τη διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων,

ζ) τα όργανα μέτρησης για καύσιμα, δημητριακά και ελαστικά αυτοκινήτων,

η) τα καύσιμα αναφορικά με την τήρηση πινακίδων, τη διακίνηση και τις δειγματοληψίες υγρών καυσίμων, τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης, το υγραέριο, τα στερεά καύσιμα, τις υποχρεώσεις των κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων,

θ) τη διάθεση προϊόντων σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές,

ι) τη διαδικασία ελέγχων,

ια) το Ελληνικό Σήμα,

Ιβ) τις εκπτώσεις, τις προσφορές και τη μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές,

ιγ) την τήρηση και την ορθότητα των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα πρόστιμα πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 ν. 4177/2013, είναι ύψους από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1 του άρθρου 26 ν. 4177/2013, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν. 4978/2022, Α΄190), και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001 (Α΄224), στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση ηλεκτρονικού παράβολου.

Σημειώσεις

Ο ελεγχόμενος σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου σε βάρος του, αιτείται ηλεκτρονικά τη χορήγηση παραβόλου για την αποπληρωμή του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί από το ΣΔΟΕ, και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων ν. 4177/2013 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων.

      Επίσημος τίτλος

      Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων (ν. 4177/2013)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Διοικητικές Η είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων διενεργείται για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες αρχές ως κύρωση επί παραβατικής συμπεριφοράς, σχετικά με τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ελεγχόμενος σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου σε βάρος του αιτείται ηλεκτρονικά τη χορήγηση παραβόλου για την πληρωμή του, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 (Άρθρο 20, ν. 4177/2013) «Ειδικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων». Το άρθρο 20 ν. 4177/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 83 του νόμου 4413/2016 ορίζει την επιβολή ειδικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, για την καταδολίευση καθ΄ οιοδήποτε τρόπο των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων και όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην εν λόγω διάταξη επιβάλλεται στον λειτουργούντα την εγκατάσταση διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεαζόμενο μετρητή. Επίσης, όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει, εγκαθιστά ή σφραγίζει τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Ακόμα, όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί ή κατασκευάζει συστήματα μέτρησης/μετρητές ποσότητας καυσίμων, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, ως προς τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά, με το ισχύον εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 30.000 € - 100.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 (Άρθρο 21, ν. 4177/2013) «Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές (άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ)». Στους εμπόρους που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 15 ν. 4177/2013 σχετικά με τις εκπτώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο έως το ένα τοις εκατό (1%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Αν στον ίδιο έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο τρία τοις εκατό (3%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του. Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του. Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 10.000 € -

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 3 Στους εμπόρους που παραβιάζουν το άρθρο 16 ν. 4177/2013, περί λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, επιβάλλεται πρόστιμο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και πάντως όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου αυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών. Η αρμόδια για την επιβολή του προστίμου αρχή λαμβάνει υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4, κάθε επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της υπόθεσης και ιδίως: α) τη φύση, τη βαρύτητα, την έκταση και τη διάρκεια της παράβασης, β) τις ενέργειες της εμπορικής επιχείρησης, με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση μετά τη ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές, γ) τις προηγούμενες παραβάσεις της εμπορικής επιχείρησης, δ) τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή τις ζημίες που απέφυγε η εμπορική επιχείρηση λόγω της παράβασης, εάν τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα, και ε) τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην εμπορική επιχείρηση για την ίδια παράβαση σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι πληροφορίες, σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις, είναι διαθέσιμες μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 (L 345). Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων του παρόντος άρθρου είναι ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, και ο οποίος υποχρεούται ανά μήνα να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε πλοία, αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων είναι ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου εδρεύει η Υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος, όργανο της οποίας βεβαίωσε την παράβαση. Για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών εφαρμόζεται το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93). 20.000 € -

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 4 Άρθρο 2 YA 91354/2017 (B΄ 2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με την αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (Πινακίδες κ.λπ.). Για παραβάσεις που αφορούν την μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις πινακίδας, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ύπαρξη διαφορετικών τιμών πώλησης ή για υπέρβαση τιμής, βάσει των προβλεπομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν πώληση προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες λόγω επικινδυνότητας βάσει των προβλεπόμενων στις παραγράφους 13 και 13α, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν μη ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου τιμών (price checker ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληροφόρησης) όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της 91354/24.08.2017 απόφασης, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€). 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 5 Άρθρο 4 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων που αφορούν τα μέσα συσκευασίας). Για παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). Για παράβαση των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση. 500 € - 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 6 Άρθρο 5 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων που αφορούν την αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας σε πωλούμενα είδη). Για παραβάσεις αφορούν που αφορούν την αναγραφή της περιεχόμενης ποσότητας σε πωλούμενα είδη, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 7 Άρθρο 6 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων που αφορούν την αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης). Για παραβάσεις αφορούν που αφορούν την αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 8 Άρθρο 7 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων που αφορούν απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»). Για παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e», επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια ευρώ (1.000 €) έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), κατά περίπτωση. 1.000 € - 20.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 9 Άρθρο 8 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων που αφορούν απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που δεν φέρουν τη σήμανση «e»). Για παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που δεν φέρουν τη σήμανση «e»), επιβάλλεται πρόστιμο από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), κατά περίπτωση. 2.000 € - 20.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 10 Άρθρο 9 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου). Για παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) και δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 11 Άρθρο 10 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων). Για παραβάσεις που αφορούν τις ενδείξεις και τη διασφάλιση του περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων), επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 12 Άρθρο 11 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων). Για παραβάσεις που αφορούν τις ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 13 Άρθρο 12 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για επισήμανση υποκατάστατων). Για παραβάσεις που αφορούν την επισήμανση υποκατάστατων, επιβάλλεται πρόστιμο (1.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 14 Άρθρο 13 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας). Για παραβάσεις που αφορούν τη διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας), επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) , δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 15 Άρθρο 16 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για επισήμανση βοείου κρέατος). Για παραβάσεις που αφορούν την επισήμανση βοείου κρέατος , επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 16 Άρθρο 18 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών νωπών – κατεψυγμένων). Για παραβάσεις που αφορούν παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών νωπών – κατεψυγμένων), επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια ευρώ (1.000€) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παραστατικό, κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 17 Άρθρο 19 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για την τήρηση πινακίδων Έκθεση κρεάτων προς πώληση). Για παραβάσεις που αφορούν την τήρηση πινακίδων έκθεση κρεάτων προς πώληση, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 18 Άρθρο 20 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για την κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά). Για παραβάσεις που αφορούν την κοπή και την πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) και χίλια ευρώ (1.000€) , κατά περίπτωση. 500 € - 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 19 Άρθρο 21 ΥΑ 1354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για ειδικές υποχρεώσεις κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης). Για παραβάσεις που αφορούν ειδικές υποχρεώσεις κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης , επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 20 Άρθρο 22 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για την επισήμανση του μελιού). Για παραβάσεις που αφορούν την επισήμανση του μελιού, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 21 Άρθρο 23 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για τη διακίνηση και διάθεση μελιού). Για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση και τη διάθεση του μελιού, επιβάλλεται πρόστιμο, χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 22 Άρθρο 24 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για λοιπές υποχρεώσεις στην εμπορία και διακίνηση μελιού). Για παραβάσεις που αφορούν λοιπές υποχρεώσεις στην εμπορία και τη διακίνηση μελιού, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) και δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), κατά περίπτωση. 3.000 € - 10.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 23 Άρθρο 25 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για τη διακριτή τοποθέτηση γάλακτος και ενδείξεις επί συσκευασίας τυποποιημένου γάλακτος). Για παραβάσεις που αφορούν τη διακριτή τοποθέτηση γάλακτος, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€). Για παραβάσεις που αφορούν τις ενδείξεις επί συσκευασίας τυποποιημένου γάλακτος , επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 24 Άρθρο 26 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για διάθεση προϊόντων αρτοποιίας). Για παραβάσεις που αφορούν τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 25 Άρθρο 27 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για πτηνοτροφικά προϊόντα). Για παραβάσεις που αφορούν μη αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ ( 500€) ανά παράβαση. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 26 Άρθρο 28 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών). Για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση και την εμπορία νωπών οπωρολαχανικών, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€), δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 27 Άρθρο 29 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση νωπών οπωρολαχανικών). Για παραβάσεις που αφορούν ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση νωπών οπωρολαχανικών, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€), δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 28 Άρθρο 30 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών). Για παραβάσεις που αφορούν τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών,επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ(1.500€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 29 Άρθρο 31 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για ηρτημένη παραγωγή νωπών οπωρολαχανικών). Για παραβάσεις που αφορούν ηρτημένη παραγωγή νωπών οπωρολαχανικών, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 30 Άρθρο 32 ΥΑ Β91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί της διαδικασίας αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών). Για παραβάσεις που αφορούν τη διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 31 Άρθρο 34 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για τις ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Για παραβάσεις που αφορούν τις ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 32 Άρθρο 35 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για τους όρους διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο). Για παραβάσεις που αφορούν τους όρους διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€). 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 33 Άρθρο 36 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για παραστατικά εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων). Για παραβάσεις που αφορούν τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ(1.500€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 34 Άρθρο 37 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για εμπορία – διακίνηση – διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων που φέρουν υγρό κάλυψης (επίπαγο)). Για παραβάσεις που αφορούν εμπορία – διακίνηση – διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων που φέρουν υγρό κάλυψης (επίπαγο) , επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 35 Άρθρο 38 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με την απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους). Για παραβάσεις που αφορούν την απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 36 Άρθρο 39 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για εμπορία ελαιολάδου προς τελικό καταναλωτή). Για παραβάσεις που αφορούν εμπορία ελαιολάδου προς τελικό καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ(1.500€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 37 Άρθρο 40 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για εμπορία βρώσιμων σπορέλαιων προς τελικό καταναλωτή). Για παραβάσεις που αφορούν εμπορία βρώσιμων σπορέλαιων προς τελικό καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ(1.500€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 38 Άρθρο 41 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για τη διακίνηση και εμπορία ελαίων μεταξύ παραγωγών – τυποποιητών και χονδρεμπόρων). Για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση και εμπορία ελαίων μεταξύ παραγωγών – τυποποιητών και χονδρεμπόρων, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€). 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 39 Άρθρο 42 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων). Για παραβάσεις που αφορούν τη διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) και δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 40 Άρθρο 43 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων ειδικότερων υποχρεώσεων από επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, ελαιών, σπορελαίων και πυρηνελαίων). Για παραβάσεις που αφορούν ειδικότερες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαιολάδου, ελαιών, σπορελαίων και πυρηνελαίων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) και δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 41 Άρθρο 44 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για τη διακίνηση και εμπορία επιτραπέζιων ελιών). Για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση και την εμπορία επιτραπέζιων ελιών, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ(1.500€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 42 Άρθρο 46 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα που αφορούν την τήρηση προδιαγραφών και την επισήμανση οσπρίων.) Για παραβάσεις που αφορούν μη αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 43 Άρθρο 47 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για την τήρηση προδιαγραφών και την επισήμανση ρυζιού.) Για παραβάσεις που αφορούν μη αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 44 Άρθρο 48 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για τη διάθεση οίνων, ζύθου, αλκοολούχων ποτών, χυμών και αναψυκτικών – την Επισήμανση και παρουσίαση αυτών). Για παραβάσεις που αφορούν μη αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν τη χρήση κατά την εμφιάλωση φιαλών που έχουν ενδείξεις και γενικά διακριτικά γνωρίσματα άλλων επιχειρήσεων σε λειτουργία ή μη, εφόσον από άλλα εμφανή και ευδιάκριτα στοιχεία, που υπάρχουν στις φιάλες (ετικέτες και πώματα) δεν προκύπτει καθαρά η προέλευση του εμφιαλωμένου ποτού, νερού και μπύρας, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€), ανά παράβαση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 45 Άρθρο 49 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)). Για παραβάσεις που αφορούν μη αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 500 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 46 Άρθρο 50 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»). Για παραβάσεις που αφορούν τη χρήση όρου «οικολογικό», επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 47 Άρθρο 53 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για την επισήμανση και τον τρόπο αναγραφής κωδικού αριθμού σε πολύτιμα μέταλλα και κοσμήματα). Για παραβάσεις που αφορούν μη αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν τη μη επαλήθευση από τους πωλητές (λιανοπωλητές, ενδιάμεσοι διανομείς) ότι τα κοσμήματα φέρουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 53 της 91354/24.08.2017 απόφασης ενδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 500 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 48 Άρθρο 54 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για τον τρόπος αναγραφής του κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή). Για παραβάσεις που αφορούν διάθεση κοσμήματος χωρίς ενδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος. Για παραβάσεις που αφορούν διάθεση κοσμήματος με ελλιπείς ενδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια (500€) ανά είδος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβή-παραπλανητική αποτύπωση ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος. 500 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 49 Άρθρο 55 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για την έγκριση και την ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων σε πολύτιμα μέταλλα και κοσμήματα.) Για παραβάσεις που αφορούν την έγκριση και την ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων σε πολύτιμα μέταλλα και κοσμήματα, επιβάλλεται με την επιφύλαξη του άρθρου 59 της 91354/24.08.2017 απόφασης, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), για μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης όπως αυτό απαιτείται, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας, ή για χρήση σφραγίδας που έπρεπε να έχει επιστραφεί. 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 50 Άρθρο 56 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για την επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων). Για παραβάσεις που αφορούν μη ύπαρξη επισήμανσης, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος αντικειμένου. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή επισήμανση, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος αντικειμένου. Για παραβάσεις που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 56 της 91354/24.08.2017 απόφασης ως παραπλανητική πρακτική, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος αντικειμένου. 500 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 51 Άρθρο 58 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για την απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων). Για παραβάσεις που αφορούν την απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ ανά είδος κοσμήματος (σχέδιο), για αποτύπωση ένδειξης πλέον των επιβαλλόμενων. 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 52 Άρθρο 60 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για τη χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων). Για παραβάσεις που αφορούν τη χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά ανιχνευτή μετάλλου για μη αναγραφή των προβλεπομένων στη συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως. 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 53 Άρθρο 61 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για τη Σήμανση και την Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων). Για παραβάσεις που αφορούν μη ύπαρξη σήμανσης-επισήμανσης βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 61 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή σήμανση-επισήμανση βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 61 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν μη αναγραφή των υποχρεωτικών στοιχείων στα εμπορικά έγγραφα βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 61 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά εμπορικό έγγραφο. 500 € - 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 54 Άρθρο 62 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για τη Σήμανση προϊόντων από δέρμα, πλαστικό ή άλλα υλικά.) Για παραβάσεις που αφορούν μη ύπαρξη σήμανσης, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή σήμανση, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβή-παραπλανητική σήμανση, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 500 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 55 Άρθρο 63 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για επισήμανση υποδημάτων). Για παραβάσεις που αφορούν μη ύπαρξη επισήμανσης, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή επισήμανση με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβή-παραπλανητική επισήμανση, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν έλλειψη πινακίδας κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 της 91354/24.08.2017, επιβάλλεται πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση. 500 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 56 Άρθρο 64 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για αναγραφή κωδικών αριθμών από βιομηχανίες και βιοτεχνίες που κατασκευάζουν υποδήματα (με εξαίρεση τα ορθοπεδικά), τσάντες, ζώνες (δερμάτινες ή υφασμάτινες), έτοιμα ρούχα, πλεχτά, εσώρουχα, κάλτσες, καλσόν, υφάσματα, νήματα χειροπλεχτικής, χαλιά, μοκέτες, φλοκάτες και λευκά είδη). Για παραβάσεις που αφορούν έλλειψη κωδικού, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν μη σωστή τοποθέτηση κωδικού ή για αναγραφή κωδικού με ελλιπείς ενδείξεις, με την επιφύλαξη του εδαφίου 1, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή κωδικού, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 500 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 57 Άρθρο 65 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για τις ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας και χαρτομάντιλα). Για παραβάσεις που αφορούν μη ύπαρξη ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπείς ενδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 500 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 58 Άρθρο 66 ΥΑ 92354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για τις ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων). Για παραβάσεις που αφορούν μη ύπαρξη ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπείς ενδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος. Για παραβάσεις που αφορούν διάθεση ή/και διαθεσιμότητα στην αγορά απορρυπαντικών ή προϊόντων καθαρισμού τα οποία δεν έχουν συσκευασία ή/και επισήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 500 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 59 Άρθρο 67 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για την υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών). Για παραβάσεις που αφορούν έλλειψη τιμοκαταλόγου, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). Για παραβάσεις που αφορούν υπέρβαση τιμής ανά παρεχόμενη υπηρεσία, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€). Για παραβάσεις που αφορούν μη αναγραφή προσφερόμενης υπηρεσίας ή τιμής στον τιμοκατάλογο, πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500 €). Για παραβάσεις που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 67 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 500 € - 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 60 Άρθρο 68 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για την τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών Για παραβάσεις που αφορούν την τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 61 Άρθρο 70 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)( πρόστιμα επί παραβάσεων για την τήρηση τιμοκαταλόγων από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης, ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα), καθώς και από παραδοσιακά καφενεία. Για παραβάσεις που αφορούν έλλειψη τιμοκαταλόγου, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). Για παραβάσεις που αφορούν μη αναγραφή ενδείξεων του τιμοκαταλόγου στην ελληνική γλώσσα, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€). Για παραβάσεις που αφορούν υπέρβαση τιμής ανά είδος, πρόστιμο επιβάλλεται πεντακόσια ευρώ (500€). Για παραβάσεις που αφορούν μη αναγραφή πωλούμενου είδους ή τιμής στον τιμοκατάλογο, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€). Για παραβάσεις που αφορούν την εξασφάλιση της πληροφόρησης ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου., επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€). 500 € - 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 62 Άρθρο 71 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για τις ενδείξεις τιμοκαταλόγων). Για παραβάσεις που αφορούν έλλειψη ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος. Για παραβάσεις που αφορούν υπέρβαση τιμής, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος. Για παραβάσεις που αφορούν παραπλανητική-ανακριβή αναγραφή προϊόντος, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά είδος. Για παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 63 Άρθρο 72 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για ειδικές περιπτώσεις (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ). Για παραβάσεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ), επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), ανά είδος. 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 64 Άρθρο 73 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για τους λογαριασμούς πελατών). Για παραβάσεις που αφορούν τους λογαριασμούς πελατών, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 65 Άρθρο 74 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ - Προσφορά ειδών με το κιλό). Για παραβάσεις που αφορούν γενικότερες ρυθμίσεις για επιχειρήσεις εστίασης/ αναψυχής σχετικά με την προσφορά ειδών με το κιλό, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€). 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 66 Άρθρο 75 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για τη διάθεση ποτών και εμφιαλωμένων νερών σε μονάδες ομαδικής εστίασης). Για παραβάσεις που αφορούν τη διάθεση ποτών και εμφιαλωμένων νερών σε μονάδες ομαδικής εστίασης, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 67 Άρθρο 76 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για την υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης). Για παραβάσεις που αφορούν την υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης), επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€). 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 68 Άρθρο 78 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για τις πρακτικές πώλησης με μειωμένη τιμή ή παροχή πρόσθετου οφέλους προϊόντων και υπηρεσιών). Για παραβάσεις που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 78 της 91354/24.08.2017, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες (3.000€) ευρώ ανά παράβαση. Για παραβάσεις που αφορούν τις παραγράφους 1, 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 78 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια (1.000€) ευρώ ανά παράβαση. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 69 Άρθρο 79 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων για τη γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους). Για παραβάσεις που αφορούν τη γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 70 Άρθρο 80 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για γενικές αρχές περί εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών). Για παραβάσεις που αφορούν μη έκδοση/κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), επιβάλλεται πρόστιμο χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση. Για παραβάσεις που αφορούν μη έκδοση/κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1.001€), επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση. Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπή αναγραφή των προβλεπομένων ενδείξεων στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης ή παροχής υπηρεσιών, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό. Για παραβάσεις που αφορούν ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης ή παροχής υπηρεσιών, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), ανά παραστατικό στοιχείο. 1.000 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 71 Άρθρο 81 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων που αφορούν τη συμμόρφωση μη αυτόματων οργάνων ζύγισης – Υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους, διανομείς ή όποιους διαθέτουν τα όργανα στην αγορά) πριν τη διάθεση και κατά τη χρήση των οργάνων μέτρησης). Για παραβάσεις που αφορούν τη συμμόρφωση μη αυτόματων οργάνων ζύγισης – Υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους, διανομείς ή όποιους διαθέτουν τα όργανα στην αγορά) πριν τη διάθεση και κατά τη χρήση των οργάνων μέτρησης), επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €), πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€), κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό πρόστιμο για όλες τις παραβάσεις των παραγράφων 14 έως 17 του άρθρου 81 της 91354/24.08.2017 απόφασης δεν μπορεί να υπερβεί τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ανά τύπο οργάνου. 1.000 € - 50.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 72 Άρθρο 82 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία οργάνων μέτρησης, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατά τη χρήση τους). Για παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία οργάνων μέτρησης, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατά τη χρήση τους, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€), δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 20.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 73 Άρθρο 83 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων για συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Για παραβάσεις που αφορούν συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 10.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 74 Άρθρο 84 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τη σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων). Για παραβάσεις που αφορούν τη σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€), πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), κατά περίπτωση. 2.000 € - 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 75 Άρθρο 86 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με την τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου). Για παραβάσεις που αφορούν την τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€). Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 της 91354/24.08.2017 απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€). 2.000 € - 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 76 Άρθρο 87 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τη θέση των αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» Δέσμευση). Για παραβάσεις που αφορούν τη θέση των αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» Δέσμευση επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€), δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 10.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 77 Άρθρο 90 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τα σταθμά για εμπορικές συναλλαγές.) Για παραβάσεις που αφορούν τα σταθμά για εμπορικές συναλλαγές επιβάλλεται στο χρήστη πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) για το πρώτο τεμάχιο και εκατό ευρώ (100€) για κάθε επιπλέον τεμάχιο. 100 € - 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 78 Άρθρο 91 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τις συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών). Για παραβάσεις που αφορούν τις συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 79 Άρθρο 94 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τη σήμανση και την τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) (πρατήρια)). Για παραβάσεις που αφορούν τη σήμανση και την τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) (πρατήρια) επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€), δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), κατά περίπτωση. 1.000 € - 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 80 Άρθρο 95 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των διακινητών υγρών καυσίμων). Για παραβάσεις που αφορούν τις υποχρεώσεις των διακινητών υγρών καυσίμων επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) και είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€), κατά περίπτωση. 5.000 € - 20.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 81 Άρθρο 96 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με την παράδοση υγρών καυσίμων σε σφραγισμένα διαμερίσματα.) Για παραβάσεις που αφορούν την παράδοση υγρών καυσίμων σε σφραγισμένα διαμερίσματα επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά διαμέρισμα ή παραστατικό, κατά περίπτωση. 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 82 Άρθρο 97 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με την τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων.) Για παραβάσεις που αφορούν την τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 83 Άρθρο 98 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τον εξοπλισμό βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων.) Για παραβάσεις που αφορούν τον εξοπλισμό βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€). 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 84 Άρθρο 101 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τη διαδικασία σχηματισμού δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων.) Για παραβάσεις που αφορούν τη διαδικασία σχηματισμού δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων επιβάλλεται πρόστιμο επτακόσια ευρώ (700€), χίλια ευρώ (1.000€) και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), κατά περίπτωση. 700 € - 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 85 Άρθρο 102 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας καυσίμου.) Για παραβάσεις που αφορούν τον έλεγχο της ποιότητας καυσίμου επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€). 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 86 Άρθρο 104 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τα συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση). Για παραβάσεις που αφορούν τα συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€). Επίσης, όταν διαπιστώνεται διαφορά (έλλειμμα ή περίσσευμα) μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας ελαττωμένης κατά την, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, τυχόν παραδοθείσα ποσότητα, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας της ποσότητας του πετρελαίου για θέρμανση που δεν δικαιολογείται από τα παραστατικά. 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 87 Άρθρο 105 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με την αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση.) Για παραβάσεις που αφορούν την αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500 €) ανά παραστατικό. 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 88 Άρθρο 106 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τις σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση). Στην περίπτωση βυτιοφόρων για διανομή πετρελαίου για θέρμανση των οποίων οι σωληνώσεις δεν συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της 91354/24.08.2017 απόφασης (συμπεριλαμβανομένου και του αεροδιαχωριστή με καλυμμένη τη δίοδο του αέρα ή που επιτρέπει τη διέλευση αέρα μέσα από το μετρητή καυσίμου) επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €). Όταν δεν διατίθεται το πιστοποιητικό σωληνώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 106 της 91354/24.08.2017 απόφασης, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€). 500 € - 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 89 Άρθρο 107 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου.) Για παραβάσεις που αφορούν τις υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) και δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), κατά περίπτωση. 5.000 € - 10.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 90 Άρθρο 108 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τις απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου.) Για παραβάσεις που αφορούν ελλιπείς ενδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€). Για παραβάσεις που αφορούν τη μη ύπαρξη ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). Για παραβάσεις που αφορούν τη μη διασφάλιση του απαραβίαστου της φιάλης επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά φιάλη στον λιανοπωλητή. Για παραβάσεις που αφορούν παραποίηση ενδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€). 1.000 € - 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 91 Άρθρο 109 ΥΑ 91354/2017( Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με το ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου.) Για παραβάσεις που αφορούν το ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου επιβάλλεται πρόστιμο, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€), εννιά χιλιάδες ευρώ (9.000€), και δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) κατά περίπτωση. Για ελλιποβάρεια μεγαλύτερη του διπλασίου του μέγιστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος τα πρόστιμα των τριών, έξι, εννιά και δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ διπλασιάζονται. 3.000 € - 15.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 92 Άρθρο 110 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τις εγγυήσεις φιαλών υγραερίου). Για παραβάσεις που αφορούν τις εγγυήσεις φιαλών υγραερίου επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) και δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€), κατά περίπτωση. 1.000 € - 2.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 93 Άρθρο 111 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τη λιανική πώληση καυσόξυλων). Για παραβάσεις που αφορούν τη λιανική πώληση καυσόξυλων επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€), δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 94 Άρθρο 112 (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τα καύσιμα στερεής βιομάζας.) Για παραβάσεις που αφορούν τα καύσιμα στερεής βιομάζας επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€), δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) και τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), κατά περίπτωση. 500 € - 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 95 Άρθρο 114 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)). Για τη μη υποβολή δήλωσης, την υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή τη μη υποβολή νέας δήλωσης, σύμφωνα με το παρόν, λιανικών τιμών προϊόντων καυσίμων στον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.» 3.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 96 Άρθρο 115 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983)(πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης.) Για παραβάσεις που αφορούν έλλειψη τιμοκαταλόγου, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€). Για παραβάσεις που αφορούν υπέρβαση τιμής, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος. Για παραβάσεις που αφορούν έλλειψη είδους, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος. 1.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 97 Άρθρο 117 ΥΑ 91354/2017 (Β΄ 2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων κατά τη διαδικασία ελέγχου. Για παραβάσεις που αφορούν επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €), κατά περίπτωση. 2.000 € - 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 98 Άρθρο 119 ΥΑ 91354/2017 (Β΄2983) (πρόστιμα επί παραβάσεων σχετικά με το Ελληνικό Σήμα Προϊόντων και Υπηρεσιών). Για παραβάσεις που αφορούν το Ελληνικό Σήμα Προϊόντων και Υπηρεσιών επιβάλλεται πέραν άλλων κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται στο ν. 4072/2012, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά κωδικό προϊόντος. 5.000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Πρόστιμο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 1 Χρηματικός κατάλογος με τα προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής για το πρόστιμο. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Χρηματικός κατάλογος με τα προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής για το πρόστιμο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η αρμόδια αρχή που απέκτησε τον νόμιμο τίτλο, δηλαδή την απόφαση επιβολής του προστίμου, συντάσσει και αποστέλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χρηματικό κατάλογο με τα προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 4978 2022 190 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100190

      • Νόμος 25 4177 2013 173 Α

       Περιγραφή Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, Α΄90), και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/ 2001 (Α΄224), στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100173

      • Νόμος 16 2946 2001 224 Α

       Περιγραφή παρ. 1 άρθρου 16 : Ποσοστό 50% των εισπραττόμενων πάσης φύσεως προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων επ` αυτών, που επιβάλλονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αποτελεί έκτακτο έσοδο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον από άλλη διάταξη δεν ορίζεται μεγαλύτερο ποσοστό, και αποδίδεται σε αυτές κατά τα οριζόμενα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100224

      • Υπουργική Απόφαση 35952 2023 2542 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Β΄ 2983)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202542

       ΑΔΑ ΡΗ6Μ46ΜΤΛΡ-Ε91

      • Υπουργική Απόφαση 106242 2022 5702 Β

       Περιγραφή Προσθήκη άρθρου 114 στην υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205702

      • Υπουργική Απόφαση 94130 2022 5183 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση των άρθρων 2 και 115 της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205183

      • Υπουργική Απόφαση 59869 2022 3005 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 66 «Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων», της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 91354/ 2017 “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)” (Β’ 2983).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203005

      • Υπουργική Απόφαση 16043 2020 527 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 67 «Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών» της υπουργικής απόφασης 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983 Β’/2017).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200527

      • Υπουργική Απόφαση 10934 2018 4913 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204913

      • Υπουργική Απόφαση 91354 2017 2983 Β

       Περιγραφή Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπο ρίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανό νες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202983

      • 1 Έκδοση χρηματικού καταλόγου για είσπραξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή που απέκτησε τον νόμιμο τίτλο, δηλαδή την απόφαση επιβολής του προστίμου συντάσσει χρηματικό κατάλογο με τα προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4978/2022 (Α΄ 190) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή χρηματικού καταλόγου στην ΑΑΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή του χρηματικού καταλόγου από την αρμόδια αρχή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4978/2022 (Α΄ 190) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση νόμιμου τίτλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΑΑΔΕ καταχωρίζει τον νόμιμο τίτλο στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4978/2022 (Α΄ 190) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση ατομικής ειδοποίησης προς τον οφειλέτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΑΑΔΕ εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία αποστέλλει στον/στην οφειλέτη, προκειμένου αυτός/αυτή να καταβάλει το πρόστιμο.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4978/2022 (Α΄ 190) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

       Όχι Όχι


      • 5 Είσπραξη προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Είσπραξη του προστίμου που έχει επιβληθεί στον/ στην οφειλέτη.

       Σημειώσεις Το πρόστιμο για τις παραβάσεις των διατάξεων του νόμου 4177/2017 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύναται να καταβληθεί και με την κατάθεση ηλεκτρονικού παράβολου.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόδοση προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα διοικητικά πρόστιμα αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001 (Α΄224), στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.