Διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση παραβάσεων στην εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf913df16-3ae5-4e53-b0a5-1baf837a47be 527852

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφέρειες, Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διενέργεια ελέγχου, ως προς την τήρηση των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173).

Ειδικότερα οι έλεγχοι διενεργούνται για τη διαπίστωση παραβάσεων που αφορούν :

α) την πληροφόρηση των καταναλωτών, β) την τήρηση κανόνων για την ποσότητα των προϊόντων, γ) τις ενδείξεις και επισημάνσεις των εδώδιμων προϊόντων με ειδική αναφορά στο μέλι, στο γάλα και τα λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα, στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα, στα πτηνοτροφικά προϊόντα, στα οπωρολαχανικά, στα αλιευτικά προϊόντα, στα έλαια τις ελιές και τα λίπη, στα όσπρια και το ρύζι, στον οίνο, τον ζύθο, τα αλκοολούχα ποτά και τα αναψυκτικά,

δ) τις ενδείξεις και επισημάνσεις των μη εδώδιμων προϊόντων με ειδική αναφορά στα πολύτιμα μέταλλα και τα κοσμήματα, στους ανιχνευτές μετάλλων, στα κλωστοϋφαντουργικά, στα δέρματα και στα υποδήματα, σε λοιπά μη εδώδιμα βιομηχανικά προϊόντα όπως το χαρτί υγείας,

ε) την τήρηση τιμοκαταλόγου από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ειδική αναφορά στις επιχειρήσεις εστίασης-αναψυχής, στ) τη διάθεση και τη διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων,

ζ) τα όργανα μέτρησης για καύσιμα, δημητριακά και ελαστικά αυτοκινήτων, η) τα καύσιμα αναφορικά με την τήρηση πινακίδων, τη διακίνηση και τις δειγματοληψίες υγρών καυσίμων, τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης, το υγραέριο, τα στερεά καύσιμα, τις υποχρεώσεις των κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων,

θ) τη διάθεση προϊόντων σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές, ι) τη διαδικασία ελέγχων, ια) το Ελληνικό Σήμα,

Ιβ) τις εκπτώσεις, τις προσφορές και τη μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές, ιγ) την τήρηση και την ορθότητα των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης. Κατά τη διαπίστωση τέλεσης της παράβασης διακρίνονται δύο περιπτώσεις :

α. Αν η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο είναι αρμόδια για την επιβολή του προστίμου, τότε επιβάλλει η ίδια το πρόστιμο με την αντίστοιχη διαδικασία.

β. Σε περίπτωση που η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο είναι αναρμόδια για την επιβολή του προστίμου, ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία επιβολής του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 17 του νόμου 4177/2013 αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4177/2013, αναφορικά με την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, πλην των αναφερομένων στα αντικείμενα του επίσημου ελέγχου τροφίμων, είναι:

α) Η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του νόμου 4712/2020. Με την αριθμ.133594/15-12-2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1067) «Σύσταση Μητρώου Ελεγκτών της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς.», συστάθηκε το Μητρώο Ελεγκτών της ΔΙΜΕΑ.

β) Οι υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

γ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.

δ) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 5003/2022 (Α΄ 230) αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης είναι οι Φορείς λειτουργίας αυτών (ΝΠΔΔ),καθώς και οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

ε) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σφράγισης και αποσφράγισης των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίων ζωνών λιμένων ή εντός θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013. Εξαιρούνται οι τουριστικοί λιμένες στους οποίους εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

στ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.

ζ) Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

η) Η Δημοτική Αστυνομία.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3959/2011 (Α΄ 93) εφαρμόζονται αναλόγως.

Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο διαπιστώσουν ενδείξεις τέλεσης παράβασης, για την οποία δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης, υποχρεούνται να ενημερώσουν προς τούτο αμέσως τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

Οι αρμόδιες αρχές για την άσκηση ελέγχων δύνανται να επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες ή παράγονται, αποθηκεύονται, διακινούνται, διατίθενται στην αγορά ή εκτίθενται προϊόντα που προορίζονται για διάθεση στον καταναλωτή και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους.

Για την είσοδο στις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων των ελεγχομένων, τα αρμόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου.

Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να παρέχουν συνδρομή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά την εκτέλεση του έργου τους.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι δύνανται να λαμβάνουν άνευ ανταλλάγματος δείγματα από όλα τα ελεγχόμενα προϊόντα για περαιτέρω διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων και για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους προς την κείμενη νομοθεσία. Όλα τα δείγματα που λαμβάνονται για τους σκοπούς των ελέγχων παρόντων των ελεγχομένων επισημαίνονται και σφραγίζονται μονοσήμαντα από τα αρμόδια όργανα προκειμένου να σταλούν για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους. Τα κλιμάκια ελέγχου είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα:

Α. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» Β. «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» Γ. «ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» Δ. «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» Ε. «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ)» . Τα παραπάνω έντυπα έχουν συνεχόμενη αρίθμηση με ευθύνη της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας .

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγγελία στα αρμόδια όργανα ελέγχου προς διαπίστωση παραβατικής συμπεριφοράς, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τη διάθεση και την εμπορία προϊόντων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών.

Σημειώσεις

Για τη σχετική καταγγελία ο ενδιαφερόμενος καλεί στο 1520 ή υποβάλλεται αναφορά εγγράφως, έγχαρτα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 17 ν. 4177/2013 (Α΄ 173) και αναφέρονται στην περιγραφή της Διαδικασίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διενέργεια Ελέγχων

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια ελέγχων για τη διάθεση, την εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ελεγκτών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η ύπαρξη αναφοράς/καταγγελίας για παραβατική συμπεριφορά, σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του νόμου 4177/2013 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, σχετικά με τη διάθεση και την εμπορία προϊόντων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 18 4177 2013 173 Α

       Περιγραφή Έλεγχοι - διενέργεια ελέγχων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100173

      • Νόμος 17 4712 2020 146 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 - Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100146

      • Υπουργική Απόφαση 35952 2023 2983 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Β΄ 2983)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202983

       ΑΔΑ ΡΗ6Μ46ΜΤΛΡ-Ε91

      • Υπουργική Απόφαση 106242 2022 5702 Β

       Περιγραφή Προσθήκη άρθρου 114 στην υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205702

      • Υπουργική Απόφαση 94130 2022 5183 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση των άρθρων 2 και 115 της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205183

      • Υπουργική Απόφαση 59869 2022 3005 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 66 «Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων», της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 91354/ 2017 “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)” (Β’ 2983).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203005

      • Υπουργική Απόφαση 16043 2020 527 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 67 «Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών» της υπουργικής απόφασης 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983 Β’/2017).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200527

      • Υπουργική Απόφαση 10934 2018 4913 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204913

      • Υπουργική Απόφαση 91354 2017 2983 Β

       Περιγραφή Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών -Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.-

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202983

       ΑΔΑ Ω5ΣΙ465ΧΙ8-ΑΙ4

      • 1 Παραλαβή - πρωτοκόλληση αναφοράς - καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται σε αρμόδια αρχή σχετική αναφορά - καταγγελία.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση εντολής ελέγχου από αρμόδια αρχή ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έκδοση εντολής ελέγχου και εφοδιασμός με αυτήν των αρμόδιων υπαλλήλων που θα πραγματοποιήσουν τον έλεγχο.

       Σημειώσεις Τα κλιμάκια ελέγχου είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα: Α. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» Β. «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» Γ. «ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» Δ. «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» Ε. «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ)».

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος και βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο βεβαιώνει την παράβαση, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου.

       Σημειώσεις Οι αρμόδιες αρχές για την άσκηση ελέγχων δύνανται να επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες ή παράγονται, αποθηκεύονται, διακινούνται, διατίθενται στην αγορά ή εκτίθενται προϊόντα που προορίζονται για διάθεση στον καταναλωτή και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους. Για την είσοδο στις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων των ελεγχόμενων, τα αρμόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να παρέχουν συνδρομή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά την εκτέλεση του έργου τους. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο διαπιστώσουν ενδείξεις τέλεσης παράβασης, για την οποία δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης, υποχρεούνται να ενημερώσουν προς τούτο αμέσως τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή έκθεσης ελέγχου για την επιβολή της κύρωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κλιμάκιο ελέγχου καταθέτει την έκθεση ελέγχου στην αρμόδια αρχή ελέγχου για την επιβολή της κύρωσης που αντιστοιχεί στην παράβαση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.