Εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb78b46a7-e9cf-4454-a2ef-ffb13633776d 784679

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή επιχείρησης έρευνας ραδιοτηλεοπιτκής αγοράς στο Μητρώο Ε.Σ.Ρ. (Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης). Οι εταιρείες που διενεργούν δημοσκοπήσεις ή άλλες έρευνες ή μετρήσεις κοινής γνώμης (πλην των αναφερομένων στο άρθρο 11 του Ν. 2328/1995 ως ισχύει) για λογαριασμό φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και των πολιτικών κομμάτων ή συνδυασμών καθώς και για λογαριασμό επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης (άρθρο 5 του Ν. 3603/2007) υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η εγγραφή γίνεται κατόπιν αιτήσεως και συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση και τα συνημμένα έγγραφα, οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Ε.Σ.Ρ. Επίσης, οι επιχειρήσεις έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς υποχρεούνται να αποστέλλουν σχετικά δικαιολογητικά κατέτος στο Ε.Σ.Ρ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων ΜΜΕ του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας

Σημειώσεις

Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του. Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να φέρει την σφραγίδα της εταιρείας. Θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή επιχείρησης έρευνας ραδιοτηλεοπιτκής αγοράς στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο επιχειρήσεων που τηρούνται βάσει των λοιπών διατάξεων του ΠΔ 310/1996

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποβάλεται από κάθε μέτοχο, εταίρο ή ιδιοκτήτη κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους. Στην Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφός 3 του ΠΔ 310/96 ότι δεν συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο (ως εταίρος, μέτοχος, μέλος Δ.Σ. κ.ά.) σε επιχείρηση ραδιοφωνική ή τηλεοπτικής ή έκδοσης εφημερίδων ή παραγωγής οπτικοακουστικών έργων καθώς και ότι διαθέτει επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με διαφημιστικές επιχειρήσεις. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος Βεβαίωση

       Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται από Ατομικές Επιχειρήσεις. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό

       Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Φωτοαντίγραφο καταστατικού Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο καταστατικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρεία, όπως αυτό έχει κατατεθεί στο ΓΕΜΗ. Απαιτείται από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικποτητας Πιστοποιητικό

       Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικποτητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Αναλυτική κατάσταση μετόχων/εταίρων. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτική κατάσταση μετόχων/εταίρων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναλυτική κατάσταση μετόχων μέχρι φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) με ποσοστά συμμετοχής. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Βεβαίωση εξαιρέσεως Βεβαίωση

       Βεβαίωση εξαιρέσεως       Σημειώσεις: Βεβαίωση αρμοδίου χρηματιστηρίου ή εποπτεύουσας αρχής από την οποία να προκύπτει ο λόγος εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής της Μετοχικής Σύνθεσης. Αφορά Εισηγμένες, ΟΣΕΚΑ και Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • 8 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αν στους Εταίρους (περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) ή στους Μετόχους (περίπτωση Α.Ε.) της εταιρείας που υποβάλει Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο υπάρχουν ως Εταίροι άλλες εταιρείες, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας που είναι εταίρος (αντίστοιχα μέτοχος) υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφός 3 του ΠΔ 310/96 ότι η εταιρεία, η οποία νομίμως εκπροσωπείται από τον υποβάλλοντα την δήλωση, δεν συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο (ως εταίρος, μέτοχος, μέλος Δ.Σ. κ.ά.) σε επιχείρηση ραδιοφωνική ή τηλεοπτικής ή έκδοσης εφημερίδων ή παραγωγής οπτικοακουστικών έργων καθώς και ότι η διαθέτει επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με επιχειρήσεις έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς του άρθρου 6 του παραπάνω ΠΔ. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει την σφραγίδα της εταιρείας. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 9 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 12 2328 1995 159 Α

       Περιγραφή Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100188

      • Νόμος 3603 2007 188 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100188

      • Νόμος Σύνταγμα

       Περιγραφή Άρθρο 15 Παράγραφος 2 του Συντάγματος

       Νομικές παραπομπές https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-15/

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 310 1996

       Περιγραφή Έλεγχος διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100214

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της Αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών από αρμόδιο υπάλληλο στο Πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ.

       Όχι Όχι


      • 2 Ατομική Επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στο Τμήμα Διαφάνειας και η Αίτηση αντιμετωπίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών Ατομικής Επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται τα συνημμένα έγγραφα και διαπιστώνεται αν έχει επισυναφθεί ό,τι απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 4 Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται τα συνημμένα έγγραφα και διαπιστώνεται αν έχει επισυναφθεί ό,τι απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται τα συνημμένα έγγραφα και διαπιστώνεται αν έχει επισυναφθεί ό,τι απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 6 Α.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στο Τμήμα Διαφάνειας και η Αίτηση αντιμετωπίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών Α.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται τα συνημμένα έγγραφα και διαπιστώνεται αν έχει επισυναφθεί ό,τι απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 8 Προώθηση στο Γραφείο Προέδρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος ορίζει εισηγητή-ειδικό επιστήμονα νομικό για την εξέταση στης αίτησης .

       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εισήγηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο οποίος εισάγει την αίτηση στην Ολομέλεια καλώντας και τον αιτούντα στην ακρόαση.

       Όχι Όχι


      • 10 Απόφαση Ολομέλειας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ολομέλεια αποφασίζει σχετικά με την αίτηση

       Όχι Όχι


      • 11 Απορριπτική απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απορρίπτεται η αίτηση

       Ναι Ναι


      • 12 Αποδοχή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 13 Εγγραφή στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εταιρεία εγγράφεται στο Μητρώο και της παρέχεται η Βεβαίωση Εγγραφής όποτε υποβάλει αντίστοιχη Αίτηση εφ όσον έχει υποβάλει τα ετήσια δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 14 Υποβολή ετήσιων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε έτος οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

       Όχι Όχι


      • 15 Βεβαίωση Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παρέχεται Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο εάν υποβληθεί αντίστοιχη Αίτηση από την εταιρεία και εφ όσον έχουν κατατεθεί και ελεγχθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Ναι


      • 16 Τέλος διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.