Εγγραφή σκευάσματος που περιέχει μακροοργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακροοργανισμών (ΕΚΣΦΜ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc4b2fdab-795b-47e0-b6f3-1dceafa96a6c 157906

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Από 100 έως 2.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) κάθε σκευάσματος Φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς, ώστε αυτό να μπορεί να διατίθεται στην ελληνική αγορά. Απαγορεύεται η παραγωγή ή η εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά, καθώς και η εισαγωγή για ιδία χρήση, με σκοπό την βιολογική αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργειών, κάθε σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο−οργανισμούς, το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στον ΕΚΣΦΜ (παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπ. Απόφασης). Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαρτάται και από επιμέρουςχρόνους ανταπόκρισης των αρχών αξιολόγησης της αίτησης.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς (Υπόδειγμα 1 ή Υπόδειγμα 2 ή Υπόδειγμα 3, κατά περίπτωση)

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν αφορά φυσικό πρόσωπο η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που αιτείται την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ).

Κατά περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μία από τις ακόλουθες αιτήσεις: α. Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Φυτοϋγείας - European Plant Protection Organization (EPPO) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1). Η αίτηση συνοδεύεται από το παράβολο 100 € β. Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO, αλλά απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Η αίτηση συνοδεύεται από το παράβολο 500 €

γ. Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO, και δεν απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3). Η αίτηση συνοδεύεται από το παράβολο 2000 €

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Αποστέλλεται γραπτή ενημέρωση στον αιτούντα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση σκευάσματων ωφέλιμων οργανισμών

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακροοργανισμούς στον ΕΚΣΦΜ (Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακροοργανισμών)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών για την εγγραφή ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο−οργανισμούς στον ΕΚΣΦΜ, θα πρέπει να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει έδρα στην Ελλάδα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου του και να παράγει και να διαθέτει στην αγορά ή να εισάγει και να διαθέτει στην αγορά ή να εισάγει προς ίδια χρήση.

       Όχι Όχι

      • 1 Α. Για την αίτηση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Φυτοϋγείας - European Plant Protection Organization (EPPO) το παράβολο είναι ύψους 100€. 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika Farmaka/Makroorganismoi/8536-97284 230915.pdf

       Όχι

      • 2

      • 2 Β. Για αίτηση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO, αλλά απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO το παράβολο είναι ποσού 500€ 500 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika Farmaka/Makroorganismoi/8536-97284 230915.pdf

       Ναι

      • 1

      • 3 Γ. Για την αίτηση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς, οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO, και δεν απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO το παράβολο είναι ποσού 2.000€ 2000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika Farmaka/Makroorganismoi/8536-97284 230915.pdf

       Ναι

      • 1

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο μακρο-οργανισμός δεν είναι προϊόν γενετικής τροποποίησης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο μακρο-οργανισμός δεν είναι προϊόν γενετικής τροποποίησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση δεν αφορά φυσικό πρόσωπο η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που αιτείται την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ). Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι: ο μακρο-οργανισμός χχχχ (επιστημονική ονομασία) που περιέχει το σκεύασμα ΧΧΧ (εμπορική ονομασία) δεν είναι προϊόν γενετικής τροποποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση πληρότητας - Λεπτομέρειες υποβολής της αίτησης- Υποχρεώσεις του αιτούντα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση πληρότητας - Λεπτομέρειες υποβολής της αίτησης- Υποχρεώσεις του αιτούντα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση δεν αφορά φυσικό πρόσωπο το Υποδειγμα 4 υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που αιτείται την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Έγγραφο της παρασκευάστριας εταιρίας του σκευάσματος που να πιστοποιεί το είδος του οργανισμού. Πιστοποιητικό

       Έγγραφο της παρασκευάστριας εταιρίας του σκευάσματος που να πιστοποιεί το είδος του οργανισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο έγγραφο της παρασκευάστριας εταιρίας του σκευάσµατος (άρθρο 4 παρ.2 σηµείο δ) εκτός από την πιστοποίηση του είδους του οργανισµού του συγκεκριµένου σκευάσµατος (αναφορά εµπορικού ονόµατος) θα πρέπει να αναφέρεται και ο αιτών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ο οποίος αιτείται την εγγραφή του σκευάσµατος στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Προτεινόμενο κείμενο ετικέτας Ετικέτα

       Προτεινόμενο κείμενο ετικέτας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ετικέτα πρέπει να αναγράφει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία (παρ. 1 του άρθρου 6 της 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622)) ΥΑ: α. Το εμπορικό όνομα του σκευάσματος β. Ο μακρο-οργανισμός (Γένος, Είδος) γ. Ο αριθμός ατόμων που περιέχει η συσκευασία δ.Οι οδηγίες διακίνησης-αποθήκευσης ε. Τα στοιχεία του παρασκευαστή ή η εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα στ. Ο αριθμός εγγραφής στον ΕΚΣΦΜ (Αυτός δίνεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας) Οι οδηγίες διακίνησης-αποθήκευσης μπορεί να απεικονίζονται και με σχετικά εικονίδια-σήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7914

      • Νόμος 18 4351 2015 164 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του νόμου 4036/2012 (Α΄8). Αντικατάσταση της παρ. 11 του άρθρου 9 του Ν. 4036/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100164

      • Νόμος 44 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του νόμου 4036/2012 (Α΄8). Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 6 του Ν. 4036/2012 (ύψος παραβόλων και πρόβλεψη για έκδοση σχετικής ΚΥΑ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 4036 2012 8 Α

       Περιγραφή Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100008

      • Υπουργική Απόφαση 10253/248479 2019 3810 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622). Αντικατάσταση Παραρτήματος Β΄

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203810

       ΑΔΑ Ψ76Φ4653ΠΓ-Δ1Κ

      • Υπουργική Απόφαση 3791/52279 2018 1308 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201308

       ΑΔΑ 62ΔΟ4653ΠΓ-Β7Χ

      • Υπουργική Απόφαση 10522/117908 2014 2622 Β

       Περιγραφή Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο−οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202622

       ΑΔΑ 67ΝΥΒ-ΘΚΨ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6946/82225 2015 1674 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 8503/94606/30-7-2012 (Β΄2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όσον αφορά το ύψος τω παραβόλων για τα σκευάσματα που περιέχουν μακρο-οργανισμούς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201674

       ΑΔΑ 6ΕΡΟ465ΦΘΗ-ΓΕΧ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8503/94606 2013 2016 Β

       Περιγραφή Καθορισμός παραβόλων για τα σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς (Άρθρο 48 του Ν. 4036/2012)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202016

       ΑΔΑ ΒΛΩ3Β-ΜΦΣ

      • 1 Υποβολή αίτησης ενδιαφερομένου για την εγγραφή σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Λεωφ. Συγγρού 150, Καλλιθέα Τ.Κ. 176 71) .

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον αιτούντα εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την ορθή συμπλήρωσή τους. Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ζητείται εγγράφως από τον αιτούντα η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχειών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

       Σημειώσεις Εφόσον δεν προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις σε εύλογο χρονικό διάστημα το αίτημα απορρίπτεται.

       Όχι Ναι


      • 3 Αξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και και το έαν πληρούνται τα κριτήτρια ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης (ΕΒΚ) του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου είναι η αρμόδια αρχή αξιολόγησης της αίτησης και των στοιχείων, δικαιολογητικών, μελετών κ.λπ. που την συνοδεύουν, για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και αν πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

       Σημειώσεις Κατά περίπτωση οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης, κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης και εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση (παρ. 4 του άρθρου 4 της με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπουργικής Απόφασης).

       Ναι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση για το εάν το σκεύασμα είναι κατάλληλο για τη χρήση στη βιολογική γεωργία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης (ΤΒΠΦΠ) της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι η αρμόδια αρχή αξιολόγησης της αίτησης και των στοιχείων, δικαιολογητικών, μελετών κ.λπ. που την συνοδεύουν για το αν το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

       Σημειώσεις Κατά περίπτωση οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης, κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης και εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση (παρ. 4 του άρθρου 4 της με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπουργικής Απόφασης).

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) του σκευάσματος ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία αφού παραλάβει τις εισηγήσεις των αρμοδίων αρχών συντάσσει σχετική απόφαση, δίνοντας αριθμό εγγραφής στο σκεύασμα και καταχωρίζει αυτό στον ΕΚΣΦΜ.

       Όχι Ναι


      • 6 Κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.