Εγγραφή σκευάσματος που περιέχει μακροοργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακροοργανισμών (ΕΚΣΦΜ)

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc4b2fdab-795b-47e0-b6f3-1dceafa96a6c 157906

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  100

  Εκτιμώμενος χρόνος

  12
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) κάθε σκευάσματος Φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς, ώστε αυτό να μπορεί να διατίθεται στην ελληνική αγορά. Απαγορεύεται η παραγωγή ή η εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά, καθώς και η εισαγωγή για ιδία χρήση, με σκοπό την βιολογική αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργειών, κάθε σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο−οργανισμούς, το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στον ΕΚΣΦΜ (παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπ. Απόφασης). Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαρτάται και από επιμέρουςχρόνους ανταπόκρισης των αρχών αξιολόγησης της αίτησης.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς (Υπόδειγμα 1 ή Υπόδειγμα 2 ή Υπόδειγμα 3, κατά περίπτωση)

  Σημειώσεις

  Σε περίπτωση που η αίτηση δεν αφορά φυσικό πρόσωπο η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που αιτείται την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ). Κατά περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μία από τις ακόλουθες αιτήσεις: α. Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Φυτοϋγείας - European Plant Protection Organization (EPPO) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1). Η αίτηση συνοδεύεται από το παράβολο 100 € β. Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO, αλλά απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Η αίτηση συνοδεύεται από το παράβολο 500 € γ. Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO, και δεν απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3). Η αίτηση συνοδεύεται από το παράβολο 2000 €

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Αποστέλλεται γραπτή ενημέρωση στον αιτούντα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έγκριση σκευάσματων ωφέλιμων οργανισμών

       Επίσημος τίτλος

       Εγγραφή σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακροοργανισμούς στον ΕΚΣΦΜ (Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακροοργανισμών)


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,


       • 1 Διοικητικές Ο αιτών για την εγγραφή ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο−οργανισμούς στον ΕΚΣΦΜ, θα πρέπει να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει έδρα στην Ελλάδα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου του και να παράγει και να διαθέτει στην αγορά ή να εισάγει και να διαθέτει στην αγορά ή να εισάγει προς ίδια χρήση.

        Όχι Όχι

       • 1 Α. Για την αίτηση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Φυτοϋγείας - European Plant Protection Organization (EPPO) το παράβολο είναι ύψους 100€. 100 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika Farmaka/Makroorganismoi/8536-97284 230915.pdf

        Όχι

       • 2 Β. Για αίτηση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO, αλλά απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO το παράβολο είναι ποσού 500€ 500 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika Farmaka/Makroorganismoi/8536-97284 230915.pdf

        Ναι

       • 3 Γ. Για την αίτηση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς, οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO, και δεν απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO το παράβολο είναι ποσού 2.000€ 2000 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika Farmaka/Makroorganismoi/8536-97284 230915.pdf

        Ναι

       • Νόμος 18 4351 2015 164 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του νόμου 4036/2012 (Α΄8). Αντικατάσταση της παρ. 11 του άρθρου 9 του Ν. 4036/2012

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8xhbsbmd7Xg15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQhYnqsfmYlmrOt o3rZf84K2tiDrKmH9HZcwCAjDmXno.

       • Νόμος 44 4235 2014 32 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του νόμου 4036/2012 (Α΄8). Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 6 του Ν. 4036/2012 (ύψος παραβόλων και πρόβλεψη για έκδοση σχετικής ΚΥΑ)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8EhFB1EBb5qvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIWlkRoJAlAWy10jx2IuRg9VF5sC6Q8LJC-AcDJvFcoh8.

       • Νόμος 4036 2012 8 Α

        Περιγραφή Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAHMVkXOQVPXqiwacC8Y62IS B4pZfB6nzDQGbojrnZYKzAkDhTI7ZUg.

       • Υπουργική Απόφαση 10253/248479 2019 3810 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622). Αντικατάσταση Παραρτήματος Β΄

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8B-0lHkQebezNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsNr4IgCIuyhgLdPAeRsPQTKJ5V6Jjn5Iqy nS6k0Sx68.

        ΑΔΑ Ψ76Φ4653ΠΓ-Δ1Κ

       • Υπουργική Απόφαση 3791/52279 2018 1308 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8t41p22kte0HuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs4mkDSBkZNhQ6QNDnmMGqRk1ze1v2N0Oec5FuWDrb-sY.

        ΑΔΑ 62ΔΟ4653ΠΓ-Β7Χ

       • Υπουργική Απόφαση 10522/117908 2014 2622 Β

        Περιγραφή Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο−οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8tPgYioSqM0XnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsp7ruJZswi6EM5i1G4SBoojR8zQTPdXCHu-r 34RF09Q.

        ΑΔΑ 67ΝΥΒ-ΘΚΨ

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6946/82225 2015 1674 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της 8503/94606/30-7-2012 (Β΄2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όσον αφορά το ύψος τω παραβόλων για τα σκευάσματα που περιέχουν μακρο-οργανισμούς

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8tP77J3eAjAx zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsjqqTO-cODNFuNbPSrXnzEM84ikOS3DU4w F3sT18Ka8.

        ΑΔΑ 6ΕΡΟ465ΦΘΗ-ΓΕΧ

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8503/94606 2013 2016 Β

        Περιγραφή Καθορισμός παραβόλων για τα σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς (Άρθρο 48 του Ν. 4036/2012)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8TmFSRhQdG4IfP1Rf9veiteJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsZBC8142Vx38UJjP5irPX8eTTxFrLiAB4S5t7UyQ6A1E.

        ΑΔΑ ΒΛΩ3Β-ΜΦΣ

       • 1 Υποβολή αίτησης ενδιαφερομένου για την εγγραφή σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Λεωφ. Συγγρού 150, Καλλιθέα Τ.Κ. 176 71) .

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον αιτούντα εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την ορθή συμπλήρωσή τους. Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ζητείται εγγράφως από τον αιτούντα η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχειών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

        Σημειώσεις Εφόσον δεν προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις σε εύλογο χρονικό διάστημα το αίτημα απορρίπτεται.

        Όχι Ναι


       • 3 Αξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και και το έαν πληρούνται τα κριτήτρια ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

        Περιγραφή Το Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης (ΕΒΚ) του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου είναι η αρμόδια αρχή αξιολόγησης της αίτησης και των στοιχείων, δικαιολογητικών, μελετών κ.λπ. που την συνοδεύουν, για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και αν πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

        Σημειώσεις Κατά περίπτωση οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης, κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης και εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση (παρ. 4 του άρθρου 4 της με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπουργικής Απόφασης).

        Ναι Όχι


       • 4 Αξιολόγηση για το εάν το σκεύασμα είναι κατάλληλο για τη χρήση στη βιολογική γεωργία.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


        Περιγραφή Το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης (ΤΒΠΦΠ) της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι η αρμόδια αρχή αξιολόγησης της αίτησης και των στοιχείων, δικαιολογητικών, μελετών κ.λπ. που την συνοδεύουν για το αν το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

        Σημειώσεις Κατά περίπτωση οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης, κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης και εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση (παρ. 4 του άρθρου 4 της με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπουργικής Απόφασης).

        Ναι Όχι


       • 5 Έκδοση απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ) του σκευάσματος ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία αφού παραλάβει τις εισηγήσεις των αρμοδίων αρχών συντάσσει σχετική απόφαση, δίνοντας αριθμό εγγραφής στο σκεύασμα και καταχωρίζει αυτό στον ΕΚΣΦΜ.

        Όχι Ναι


       • 6 Κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ)        Όχι Όχι


       • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο μακρο-οργανισμός δεν είναι προϊόν γενετικής τροποποίησης Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο μακρο-οργανισμός δεν είναι προϊόν γενετικής τροποποίησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση δεν αφορά φυσικό πρόσωπο η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που αιτείται την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ). Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι: ο μακρο-οργανισμός χχχχ (επιστημονική ονομασία) που περιέχει το σκεύασμα ΧΧΧ (εμπορική ονομασία) δεν είναι προϊόν γενετικής τροποποίησης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση πληρότητας - Λεπτομέρειες υποβολής της αίτησης- Υποχρεώσεις του αιτούντα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση πληρότητας - Λεπτομέρειες υποβολής της αίτησης- Υποχρεώσεις του αιτούντα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση δεν αφορά φυσικό πρόσωπο το Υποδειγμα 4 υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που αιτείται την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Έγγραφο της παρασκευάστριας εταιρίας του σκευάσματος που να πιστοποιεί το είδος του οργανισμού. Άλλο

        Έγγραφο της παρασκευάστριας εταιρίας του σκευάσματος που να πιστοποιεί το είδος του οργανισμού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στο έγγραφο της παρασκευάστριας εταιρίας του σκευάσµατος (άρθρο 4 παρ.2 σηµείο δ) εκτός από την πιστοποίηση του είδους του οργανισµού του συγκεκριµένου σκευάσµατος (αναφορά εµπορικού ονόµατος) θα πρέπει να αναφέρεται και ο αιτών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ο οποίος αιτείται την εγγραφή του σκευάσµατος στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας Μακρο-οργανισμών (ΕΚΣΦΜ).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Το προτεινόμενο κέιμενο της ετικέτας Άλλο

        Το προτεινόμενο κέιμενο της ετικέτας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η ετικέτα πρέπει να αναγράφει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία (παρ. 1 του άρθρου 6 της 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622)) ΥΑ: α. Το εμπορικό όνομα του σκευάσματος β. Ο μακρο-οργανισμός (Γένος, Είδος) γ. Ο αριθμός ατόμων που περιέχει η συσκευασία δ.Οι οδηγίες διακίνησης-αποθήκευσης ε. Τα στοιχεία του παρασκευαστή ή η εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα στ. Ο αριθμός εγγραφής στον ΕΚΣΦΜ (Αυτός δίνεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας) Οι οδηγίες διακίνησης-αποθήκευσης μπορεί να απεικονίζονται και με σχετικά εικονίδια-σήματα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.