Εγγραφή στο Μητρώο Β ΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση640e53e5-13c5-43df-a282-ef5992914b2c 143534

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή φυσικών προσώπων στο Μητρώο Β ΄- Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, προκειμένου να εκτελέσουν φορτοεκφορτωτικές εργασίες ως χειριστές μηχανημάτων ή/και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, τόσο στην ξηρά όσο και σε λιμένα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  5 Έτη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση εγγραφής

  Σημειώσεις

  Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ), σύμφωνα με το Παράρτημα (1), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία- στοιχεία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β)

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, οι βεβαιώσεις εγγραφής θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της ΚΥΑ 20303/383/2017 (ΦΕΚ Β 1623-2017).

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εγγραφή στο Μητρώο Β ΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,,


       • 1 Επαγγελματικές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησής της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

        Όχι Όχι

       • 1 Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ Άδεια εργασίας

        Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 2 4455 2017 22 Α

        Περιγραφή Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100022

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 20303/383 2017 1623 Β

        Περιγραφή Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ) - Οργάνωση, Λειτουργία και Καθορισμός Δικαιολογητικών Εγγραφής.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201623

       • 1 Παραλαβή αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών -πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας τα νόμιμα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε δια νόμιμου εκπροσώπου είτε ταχυδρομικώς και ακολούθως αποδίδεται πρωτόκολλο εισόδου.

        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση / Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση έλλειψης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών ή απουσίας των σχετικών προϋποθέσεων, η αίτηση απορρίπτεται με πλήρως αιτιολογημένη διοικητική πράξη.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή - Κατόχου Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Σε περίπτωση πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, η υπηρεσία εγγράφει τον αιτούντα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών Ξηράς (Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου).

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.