Εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών και Κηδεμόνων (Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe279227e-7d47-4ebe-9dc3-ee0d30811eaa 279227

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 έως 70 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πτυχιούχων οικονομικών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης και νομικών προσώπων παροχής νομικών και οικονομικών υπηρεσιών στο Μητρώο του άρθρου 16 του ν.4182/2013 για τον διορισμό τους ως εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών και Κηδεμόνων (Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών και Κηδεμόνων (Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.) του άρθρου 16 του ν. 4182/2013

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Δικηγόρος

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Συμβολαιογράφος

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Πτυχιούχος οικονομικών σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλου οικονομικής επιστήμης με πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή κάτοχοι πράξης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων λογιστή - φοροτεχνικού ή οικονομολόγου ή κάτοχοι πράξης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας με τίτλο α’ κύκλου σπουδών οικονομικής επιστήμης σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α’ 78).

       Ναι Ναι

      • 4 Επαγγελματικές Νομικό πρόσωπο με εταιρική μορφή και αντικείμενο την παροχή νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών.

       Ναι Ναι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτούνται κωδικοί taxisnet για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πτυχίου οικονομικής σχολής ή πράξης αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλου οικονομικής επιστήμης από τον ΔΟΑΤΑΠ ή πράξης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων λογιστή – φοροτεχνικού ή οικονομολόγου ή πράξης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας με τίτλο α΄ κύκλου σπουδών οικονομικής επιστήμης. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου οικονομικής σχολής ή πράξης αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλου οικονομικής επιστήμης από τον ΔΟΑΤΑΠ ή πράξης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων λογιστή – φοροτεχνικού ή οικονομολόγου ή πράξης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας με τίτλο α΄ κύκλου σπουδών οικονομικής επιστήμης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση εγγραφής στο δικηγορικό σύλλογο, που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στο δικηγορικό σύλλογο, που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Βεβαίωση εγγραφής στο συμβολαιογραφικό σύλλογο, που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στο συμβολαιογραφικό σύλλογο, που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 4 Αντίγραφο κωδικοποιημένου με την τελευταία τροποποίηση καταστατικού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο κωδικοποιημένου με την τελευταία τροποποίηση καταστατικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • Υπουργική Απόφαση 62177 ΕΞ 2021 2021 2395 Β

       Περιγραφή Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202395

       ΑΔΑ Ω32ΓΗ-2ΩΟ

      • Νόμος 16 4182 2013 185 Α

       Περιγραφή Κώδικας κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100185

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ&ΨΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση φόρμας της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Επισύναψη δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος στοιχείων και δικαιολογητικών της υποβληθείσας αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 6 Αποδοχή αίτησης εγγραφής - Εγγραφή αιτούντα στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 7 Ενημέρωση αιτούνται για την έλλειψη δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο       Ναι Όχι


      • 8 Υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Μπορεί να μην υποβληθούν ποτέ τα δικαιολογητικά και δεν προχωρά η διαδικασία της εγγραφής στο Μητρώο

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 10 Αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.