Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd96a911a-a7ac-4642-b0d4-7b088c5cc99e 962992

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 8

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

31 ημέρες

Περιγραφή

Οι έμποροι των νωπών οπωροκηπευτικών της χώρας εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ). Η εγγραφή πραγματοποιείται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και τηρείται από τη Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Έμπορος, που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο και δεν του έχει χορηγηθεί αριθμός καταχώρησης, δεν δύναται να εξάγει σε τρίτες χώρες ή να διακινεί εντός του κοινοτικού εδάφους, νωπά οπωροκηπευτικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση-Δήλωση για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών.

Σημειώσεις

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάρχει η έδρα της επιχείρησης (για νομικά πρόσωπα) ή η μόνιμη κατοικία (για φυσικά πρόσωπα), αίτηση - δήλωση, σύμφωνα µε συγκεκριμένο υπόδειγμα, καθώς και φάκελο µε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Υποβολή αίτησης γίνεται από από τους εμπόρους νωπών οπωροκηπευτικών (εξαγωγείς/αποστολείς, εισαγωγείς/παραλήπτες, εμπόρους εγχώριας αγοράς χονδρικής και λιανικής πώλησης, παραγωγούς - εμπόρους).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στο Μ.Ε.Ν.Ο.

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εξαγωγέας/αποστολέας. Εξαγωγέας προς τρίτες χώρες και/ή αποστολέας προς χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε, νωπών οπωροκηπευτικών. Δύναται ωστόσο να διαθέτει παραπάνω από έναν ρόλους (π.χ. εισαγωγέας/παραλήπτης, έμπορος εγχώριας αγοράς χονδρικής/λιανικής πώλησης, παραγωγός-έμπορος).

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εισαγωγέας/παραλήπτης. Εισαγωγέας από τρίτες χώρες ή/και παραλήπτης από χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε., νωπών οπωροκηπευτικών. Δύναται ωστόσο να διαθέτει παραπάνω από έναν ρόλους (π.χ. εξαγωγέας/αποστολέας, έμπορος εγχώριας αγοράς χονδρικής/λιανικής πώλησης, παραγωγός - έμπορος).

       Ναι Ναι

      • 3 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι έμπορος εγχώριας αγοράς χονδρικής/λιανικής πώλησης. Δύναται ωστόσο να διαθέτει παραπάνω από έναν ρόλους (π.χ. εξαγωγέας/αποστολέας, εισαγωγέας/παραλήπτης, παραγωγός - έμπορος).

       Ναι Ναι

      • 4 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι παραγωγός - έμπορος. Περιλαμβάνει τους συναλλασσομένους οι οποίοι είναι οι ίδιοι παραγωγοί των προϊόντων τα οποία εμπορεύονται στην εγχώρια αγορά. Δύναται ωστόσο να διαθέτει παραπάνω από έναν ρόλους (π.χ. εξαγωγέας/αποστολέας, εισαγωγέας/παραλήπτης, έμπορος εγχώριας αγοράς χονδρικής/λιανικής πώλησης).

       Ναι Ναι

      • 5 Επαγγελματικές Ο εξαγωγέας/αποστολέας δύναται να μην είναι εγκατεστημένος στη χώρα μας αλλά ασκεί καθ οποιονδήποτε τρόπο δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ΜΕΝΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει ελληνικό Α.Φ.Μ.

       Ναι Ναι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης για ορισμένες μόνο περιφερειακές ενότητες και απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 1671 Έμποροι Εξαγωγείς-Αποστολείς & Εισαγωγείς-Παραλήπτες 1672 Έμποροι Νωπών Οπωροκ/κών, άλλοι συναλλασσόμενοι 1673 Έμποροι Νωπών Οπωροκ/κών εγχώριας αγοράς 300 € - 600 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1671-1673

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για τον εξαγωγέα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για τον εξαγωγέα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/pistopoietika-kai-antigrapha-genikou-emporikou-metroou-geme

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (αρ. ΓΕΜΗ) είναι απαραίτητη για τον εξαγωγέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Έναρξη επιτηδεύματος από την ΔΟΥ και ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Έναρξη επιτηδεύματος από την ΔΟΥ και ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) ότι έχει γίνει δήλωση άσκησης επιτηδεύματος με τον Αριθμό του Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που του χορηγήθηκε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 3 Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού για τα Νομικά Πρόσωπα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού για τα Νομικά Πρόσωπα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο του οικείου καταστατικού (όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία) αν πρόκειται για εταιρία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό καταβολής νομίμου τέλους εγγραφής για την εγγραφή στο ΜΕΝΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/96 (Α΄ 75) Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/96 (Α΄ 75)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/96 (Α΄ 75) στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 6 Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων. Άδεια

       Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επιχείρηση προβαίνει σε γνωστοποίηση, στην τοπική Δ/νση Ανάπτυξης,της έναρξης λειτουργίας των διατιθεμένων εγκαταστάσεων (Ψυγείων - Συσκευαστηρίων κ.λπ.) από τους εμπόρους οι οποίοι έχουν ιδιόκτητα τυποποιητήρια συσκευαστήρια ή χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενα και διαθέτουν τις απαραίτητες ψυκτικές ή μη αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, κατά περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 7 Βεβαίωση της οικείας ΔΑΟΚ για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων ή εφόσον απαιτείται, για την ύπαρξη εμπορικής υποδομής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας ΔΑΟΚ για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων ή εφόσον απαιτείται, για την ύπαρξη εμπορικής υποδομής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση της οικείας ΔΑΟΚ για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει εγκαταστάσεις ή για την ύπαρξη εμπορικής υποδομής για τους εμπόρους οι οποίοι δεν διαθέτουν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις αλλά έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Για τους συναλλασσόμενους που διαθέτουν προϊόντα στις λαϊκές αγορές, απαιτείται αντίγραφο της άδειας του συναλλασσόμενου που έχει εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης σχετικής άδειας σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις. Άδεια

       Για τους συναλλασσόμενους που διαθέτουν προϊόντα στις λαϊκές αγορές, απαιτείται αντίγραφο της άδειας του συναλλασσόμενου που έχει εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης σχετικής άδειας σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 4627

      • Κανονισμός 543 2011

       Περιγραφή Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για την εμπορία και την παραγωγή όσον αφορά στους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/eli/reg impl/2011/543/oj/ell

      • Προεδρικό Διάταγμα 326 1998 221 Α

       Περιγραφή Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπόρου Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100221

      • Προεδρικό Διάταγμα 298 2000 240 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του π.δ. 326/1998 ως προς τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία εγγραφής στο ΜΕΝΟ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100240

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 257543 2003 1122 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων εγγραφής στο ΜΕΝΟ και υποχρεώσεων των συναλλασσομένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201122

      • Υπουργική Απόφαση 216173 2004 117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τελών για εγγραφή και ανανέωση στη "Βάση δεδομένων των συναλλασσομένων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών (Μητρώο)".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200117

      • Υπουργική Απόφαση 313925 2005 1606 Β

       Περιγραφή Επανακαθορισμός του ποσού των παραβόλων εγγραφής στη βάση δεδομένων των συναλλασσομένων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών για τους εμπόρους εγχώριας αγοράς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201606

      • Εγκύκλιος 304160 2004

       Περιγραφή Λεπτοµέρειες για την κατάρτιση της Βάσης Δεδοµένων.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/EGIKLIOS 304160.pdf

      • Εγκύκλιος 117/3552 2017

       Περιγραφή Οδηγίες Χρήσης Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ).

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/egkiklios117 3552MENO.pdf

       ΑΔΑ Ψ9ΦΠ4653ΠΓ-ΝΝΩ

      • 1 Παραλαβή αίτησης / πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ παραλαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, βάσει νομοθεσίας.

       Σημειώσεις Η εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης για ορισμένες μόνο περιφερειακές ενότητες και απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας/πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα της αίτησης και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Μη ορθή αίτηση/δικαιολογητικά: Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ορθών / ελλιπών στοιχείων ή δικαιολογητικών, η αίτηση απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 4 Ορθή / πλήρης αίτηση/δικαιολογητικά : Επιτόπιος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από τριμελή επιτροπή της αρμόδιας ΔΑΟΚ και του αρμόδιου Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου.

       Σημειώσεις Προκειμένου για τους εμπόρους με εγκαταστάσεις (Ψυγείων - Συσκευαστηρίων κ.λπ.) που βρίσκονται στην περιοχή της αρμοδιότητάς της ΔΑΟΚ, διενεργείται επιτόπιος έλεγχος ως προς την καταλληλότητα τους για τη διαλογή - τυποποίηση και συσκευασία των οπωροκηπευτικών που διακινούνται. Προκειμένου για τους εμπόρους χωρίς εγκαταστάσεις διενεργείται επιτόπιος έλεγχος για την ύπαρξη εμπορικής υποδομής γραφεία, στοιχεία επικοινωνίας, κ.α.).

       Ναι Όχι


      • 5 Επιτυχής επιτόπιος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

       Ναι Όχι


      • 6 Μη ικανοποιητικός επιτόπιος έλεγχος: Επανέλεγχος μετά από διορθωτικές ενέργειες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρεθούν μη συμμορφώσεις, τότε συστήνονται διορθωτικές ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος ώστε να συμμορφωθεί με τις διατάξεις και να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο ΜΕΝΟ.

       Ναι Όχι


      • 7 Επιτυχής επανέλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τη διενέργεια του επανέλεγχου επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί στις διορθωτικές ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 8 Ανεπιτυχής επανέλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κατά τη διάρκεια του επανελέγχου επιβεβαιωθεί εκ νέου μη συμμόρφωση, η αίτηση απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 9 Εισαγωγή στοιχείων στο ΜΕΝΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα στοιχεία των φακέλων, αφού επαληθευτεί η ορθότητά τους, και μετά τον επιτόπιο έλεγχο, εισάγονται στο ΜΕΝΟ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 10 Απόδοση κωδικού εγγραφής στο ΜΕΝΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων, χορηγείται ο κωδικός εγγραφής στο ΜΕΝΟ του ενδιαφερόμενου και εκδίδεται ψηφιακό έγγραφο.

       Σημειώσεις Ο κωδικός εγγραφής θα αναγράφεται κατά περίπτωση στην συσκευασία των προϊόντων που διακινεί ο ενδιαφερόμενος και ελέγχεται κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.