Εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbfa912da-ccad-4e58-8ba8-71c1490c447b 124603

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  7 έως 9

  Κόστος

  200

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Εθνικής έγκρισης τύπου για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά με την οποία η αρχή έγκρισης πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος Α σημείο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, τηρεί τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Κατηγορίες οχημάτων M, N, O όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση έναρξης διαδικασίας

  Σημειώσεις

  Για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς, ο κατασκευαστής του οχήματος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του και είναι εγκατεστημένο στην κοινότητα, υποβάλλει στην αρχή έγκρισης αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IX της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 54795/2971/201. Ταυτοποίηση του αιτούντα μέσω ταυτοποιητικού εγγράφου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.

     «Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας). Η διοικητική αρχή οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.».

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,


       • 1 Τεχνικές Η Τεχνική Υπηρεσία που ελέγχει το σύστημα της συμμόρφωσης παραγωγής του κατασκευαστή αποστέλλει τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 54795 2971/2020 (ΦΕΚ 5946/Β). Στην περίπτωση που για τον κατασκευαστή έχουν χορηγηθεί στο παρελθόν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της παρούσης, η Τεχνική Υπηρεσία απλώς αναφέρει ότι τα πιστοποιητικά αυτά συνεχίζουν να ισχύουν. Αναφέρει την ημερομηνία της επόμενης επιθεώρησης ή επανεξέτασης της συνεχούς αποτελεσματικότητας των διαδικασιών («διακανονισμού συνεχιζόμενης επαλήθευσης»). Σε περίπτωση απόρριψης η Τεχνική Υπηρεσία ενημερώνει την αρχή έγκρισης για τους λόγους απόρριψης.

        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Συνολική καθυστέρηση στη χορήγηση της έγκρισης που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, και για την οποία ευθύνεται ο αιτών, έχει αποτέλεσμα την ακύρωση και αρχειοθέτηση της αίτησης και την υποχρέωση του κατασκευαστή για υποβολή νέας αίτησης.

        Όχι Όχι

       • 1 Έως & 5 παραλλαγές για οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 200 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2756

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • 2 Έως & 5 παραλλαγές για οχήματα κατηγορίας Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3,Ο4 320 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2757

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Ναι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 54795/2971/20 2020 5946 Β

        Περιγραφή ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 54795/2971/2020: Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E87KtlIG1BUfP1Rf9veiteJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtbrC85nhOws6fEco5wk0eyQJAd39qFiFbGb41QeW1tqL

       • Κανονισμός 858 2018

        Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858: Για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=BG

       • 1 Υποβολή αιτήσεως

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο κατασκευαστής του οχήματος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του και είναι εγκατεστημένο στην κοινότητα, υποβάλλει στην αρχή έγκρισης αίτηση, υπόδειγμα της οποίας φαίνεται στο παράρτημα ΙΧ, της Υ.Α. 54795/2971/20 σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της Υ.Α. 54795/2971/20.

        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχο του φακέλου ώστε να διαπιστωθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων της Υ.Α. 54795/2971/20

        Όχι Όχι


       • 5 Σύνταξη σχεδίου πιστοποιητικού Εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 6 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου πιστοποιητικού Εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 7 Πρωτοκόλληση σχεδίου πιστοποιητικού Εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 8 Δημιουργία ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου πιστοποιητικού Εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 9 Ανάρτηση αρχείου EXCEL στο τεχνικό αρχείο οχημάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 10 Αποστολή αρχείων στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 1 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζει, αποδέχεται και εφαρμόζει τις απαιτήσεις/υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και της παρούσης όπως κάθε φορά ισχύουν.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Φάκελος πληροφοριών και ευρετήριο αυτού. Άλλο

        Φάκελος πληροφοριών και ευρετήριο αυτού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Φάκελος πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και ευρετήριο αυτού θεωρημένα από την Τεχνική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα της τεκμηρίωσης, διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, και στη συνέχεια τα αποστέλλει στη Δ.Τ.Ο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αποδεικτικά ικανοποίησης Βεβαίωση

        Αποδεικτικά ικανοποίησης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Αποδεικτικά ικανοποίησης των απαιτήσεων του σημείου 1.1 του παραρτήματος ΙX του κανονισμού EE 2018/858 περί συντονισμένης δράσης των εμπλεκόμενων κατασκευαστών, στην περίπτωση έγκρισης σε πολλαπλά στάδια.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι

       • 4 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Δήλωση ότι ο αριθμός των μονάδων ενός τύπου οχήματος που ταξινομείται, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε κυκλοφορία ετησίως σε ένα κράτος μέλος, δεν θα υπερβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, τα ετήσια ποσοτικά όρια που σημειώνονται στο παράρτημα V μέρος Α σημείο 2 του ίδιου κανονισμού, για την εκάστοτε κατηγορία οχημάτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Ονοματεπώνυμα εξουσιοδοτημένων για υπογραφή. Υπεύθυνη Δήλωση

        Ονοματεπώνυμα εξουσιοδοτημένων για υπογραφή.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Το ονοματεπώνυμο(-α) και το δείγμα(-τα) της υπογραφής του (των) προσώπου(-ων) που είναι εξουσιοδοτημένο(-α) να υπογράφει(-ουν) πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δήλωση της θέσης του (τους) στην εταιρεία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Υπόδειγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης Αντίγραφο εγγράφου

        Υπόδειγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Συμπληρωμένο υπόδειγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, και τα υποδείγματα και τις απαιτήσεις του παραρτήματος VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/683.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Αποδεικτικό ικανοποίησης. Βεβαίωση

        Αποδεικτικό ικανοποίησης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Αποδεικτικό ικανοποίησης των απαιτήσεων του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ OBD ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» όπου απαιτείται.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι

       • 8 Άδεια λειτουργίας και λοιπά δικαιολογητικά του κατασκευαστή Άδεια

        Άδεια λειτουργίας και λοιπά δικαιολογητικά του κατασκευαστή

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Άδεια λειτουργίας και λοιπά δικαιολογητικά του κατασκευαστή σύμφωνα με το σημείο 1.3 του παραρτήματος III της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών Δελτίο

        Δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά τις επιθεωρήσεις και τον έλεγχο του οχήματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.