Ειδική Διαδρομή για τη Θέση σε Κυκλοφορία Δημόσιας Χρήσης Τουριστικού Λεωφορείου Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλης - Α΄ στάδιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση19729e69-86e4-4234-8f81-52bdaf6e9b61 753349

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

130 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση Ειδικής Διαδρομής, ήτοι προκαθορισμένης κυκλικής διαδρομής και με προκαθορισμένες στάσεις προκειμένου για τη θέση σε κυκλοφορία Δημόσιας Χρήσης Τουριστικού Λεωφορείου (ΔΧΤΛ) ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλης. Η διαδικασία αποτελεί το Α΄ στάδιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην 22212/2008 απόφαση και εκκινεί μετά από αίτηση τουριστική γραφείου που διαθέτει ΔΧΤΛ ανοιχτού τύπου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρατηρήσεις

Έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων:

1) Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου (διώροφα), αστικής περιήγησης πόλεων, συνίσταται στην λειτουργία ειδικών τακτικών γραμμών με προκαθορισμένη συχνότητα, σε προκαθορισμένη κυκλική διαδρομή και με προκαθορισμένες στάσεις. 2) Το έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων εκτελείται από Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοια του ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α΄ 199), όπως ισχύει. 3) Η κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, γίνεται σε ειδικές διαδρομές οι οποίες εγκρίνονται κατά το Α΄ στάδιο της διαδικασίας που προβλέπεται από την ΥΑ 22212/2008 (Β 2267).

4) Η θέση σε κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων εγκρίνεται από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού σε Β΄ στάδιο της ίδιας διαδικασίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση ειδικής διαδρομής ΔΧΤΛ ανοιχτού τύπου, έγκριση ειδικής διαδρομής ανοιχτών τουριστικών λεωφορείων, έγκριση κυκλικής διαδρομής ανοιχτών τουριστικών λεωφορείων

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Ειδικής Διαδρομής Τουριστικού Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου (ΔΧΤΛ) Αστικής Περιήγησης Πόλεων


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Η.Τ.Ε

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Αίτηση υποβάλλεται από τουριστικά γραφεία που κατέχουν άδεια.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Αίτηση υποβάλλεται από τουριστικά γραφεία που κατέχουν άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία Τουριστικού Γραφείου με έδρα ή υποκατάστημα στο νομό όπου εκτελείται η υπό έγκριση ειδική διαδρομή. Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία Τουριστικού Γραφείου με έδρα ή υποκατάστημα στο νομό όπου εκτελείται η υπό έγκριση ειδική διαδρομή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: H Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων χορηγείται στα τουριστικά γραφεία από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με: Ν.393/1976, ΚΥΑ.1597/2011 (ΦΕΚ.108/Β΄/03.02.2011), ΚΥΑ.14737/09.11.2011 (ΦΕΚ.2607/Β΄/08.11.2011), ΚΥΑ 15408/2012 (ΦΕΚ 2991/Β/08-11-2012), ΚΥΑ 16016/2012 (ΦΕΚ.3055/Β΄/18.11-.012)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών Άδεια

       Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (Α` 233).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου, συνοδευόμενη από σχετικό χάρτη Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου, συνοδευόμενη από σχετικό χάρτη

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση και τον συνοδευόμενο χάρτη: α) δηλώνεται λεπτομερώς η πραγματοποιούμενη κυκλική διαδρομή, η αφετηρία και οι πραγματοποιούμενες στάσεις, και β) περιγράφονται τα σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος της διαδρομής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Βεβαίωση ΟΤΑ ή φορέων διοίκησης και διαχείρισης του χώρου της αφετηρίας ή / και των στάσεων, σε περίπτωση που δεν ανήκει στον οικείο ΟΤΑ Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΟΤΑ ή φορέων διοίκησης και διαχείρισης του χώρου της αφετηρίας ή / και των στάσεων, σε περίπτωση που δεν ανήκει στον οικείο ΟΤΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ για: α. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής, β. το ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ΟΤΑ, γ. τον καθορισμό του χώρου της αφετηρίας και των σημείων των στάσεων. Για την περίπτωση διαδρομών που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια ενός Δήμου απαιτείται βεβαίωση όλων των δήμων δια των οποίων διέρχεται το λεωφορείο. Το ανωτέρω δικαιολογητικό (γ) υποβάλλεται από τον αρμόδιο φορέα για τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου της αφετηρίας ή / και των στάσεων, σε περίπτωση που δεν ανήκει στον οικείο ΟΤΑ".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 22212 2008 2267 Β

       Περιγραφή Έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου Δ.Χ. αστικής περιήγησης πόλεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080202267

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12726 2011 2190 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθμ. 22212/29-10-2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202190

      • Νόμος 36 3710 2008 216 Α

       Περιγραφή Θέματα μεταφορών,συνεργεία αυτοκινήτων, οδική ασφάλεια, εμπορευματικά κέντρα, κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100216

      • 1 Παραλαβή της αίτησης τουριστικού γραφείου για την έγκριση Ειδικής Διαδρομής Τουριστικού Λεωφορείου Δ.Χ. Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων (Στάδιο Α)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία αποτελεί το Α στάδιο της διαδικασίας που περιγράφεται στην υπ αρ. 22212/2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) "Έγκριση Ειδικής Διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοιχτού τύπου δημόσιας χρήσης αστικής περιήγησης πόλεων". Εκκινεί με αίτηση του νομίμου εκπροσώπου τουριστικού γραφείου προς το Υπουργείο Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει την αίτηση του τουριστικού γραφείου, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα σχετικά παράβολα.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάρτιση και υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατάρτιση σχεδίου κ.υ.α. έγκρισης ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και υπογραφή από Προϊστ. Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή σχεδίου ΚΥΑ σε συναρμόδιο Υπουργείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Aποστολή του υπογεγραμμένου σχεδίου ΚΥΑ στη συναρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Yπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης από τον συναρμόδιο προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Σημειώσεις Το σχέδιο ΚΥΑ αν δεν υπογραφεί από τον συναρμόδιο φορέα, επιστρέφεται με παρατηρήσεις για συγκέντρωση επιπρόσθετων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών στοιχείων/διευκρινίσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση ΚΥΑ σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά την επιστροφή του υπογεγραμμένου σχεδίου ΚΥΑ από το συναρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού διεκπεραιώνει τη διαδικασία έκδοσης και δημοσίευσής της.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.