Θέση σε κυκλοφορία Δημόσιας Χρήσης Τουριστικού Λεωφορείου Ανοιχτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλης – Β΄ στάδιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5837a2dc-e204-46d0-8144-0ac2a9e77072 582367

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

600 €

Εκτιμώμενος χρόνος

70 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση θέσης σε κυκλοφορία Δημόσιας Χρήσης Τουριστικού Λεωφορείου (ΔΧΤΛ) ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλης σε προκαθορισμένη (εγκεκριμένη) κυκλική διαδρομή και με προκαθορισμένες στάσεις. Η διαδικασία αποτελεί το Β στάδιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην 22212/2008 απόφαση και εκκινεί μετά από αίτηση τουριστικού γραφείου που διαθέτει ΔΧΤΛ ανοιχτού τύπου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Παρατηρήσεις

Έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων:

1) Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου (διώροφα), αστικής περιήγησης πόλεων, συνίσταται στην λειτουργία ειδικών τακτικών γραμμών με προκαθορισμένη συχνότητα, σε προκαθορισμένη κυκλική διαδρομή και με προκαθορισμένες στάσεις. 2) Το έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων εκτελείται από Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοια του ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α΄ 199), όπως ισχύει.

3) Η κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, γίνεται σε ειδικές διαδρομές οι οποίες εγκρίνονται κατά το Α στάδιο της διαδικασίας που προβλέπεται από την ΥΑ 22212/2008 (Β 2267). Η παρούσα διαδικασία αποτελεί το Β στάδιο της ίδιας διαδικασίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Θέση σε κυκλοφορία ΔΧΛΤ ανοιχτού τύπου, θέση σε κυκλοφορία ανοιχτών τουριστικών λεωφορείων

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία Δημόσιας Χρήσης Τουριστικού Λεωφορείου (ΔΧΤΛ) ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλης


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Η.Τ.Ε

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Άδεια τουριστικού γραφείου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Η κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, γίνεται σε ειδικές διαδρομές οι οποίες εγκρίνονται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η συνολική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα 30 χλμ. από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική διαδρομή). β) Η συνολική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα όρια της κατά τόπους καθορισθείσας αστικής περιοχής όπως αυτή ισχύει. γ) Η αφετηρία βρίσκεται σε χώρο ειδικά καθορισμένο προς τούτο από τον οικείο ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου φορέα. δ) Οι στάσεις επιτρέπονται μόνο σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σε χώρο ειδικά καθορισμένο προς τούτο από τον οικείο ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου φορέα".

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €). 400 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Παράβολο υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και Τουρισμού (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ) ύψους διακοσίων ευρώ (200 €). 200 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία Τουριστικού Γραφείου με έδρα ή υποκατάστημα στο νομό όπου εκτελείται η υπό έγκριση ειδική διαδρομή. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία Τουριστικού Γραφείου με έδρα ή υποκατάστημα στο νομό όπου εκτελείται η υπό έγκριση ειδική διαδρομή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: H Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων χορηγείται στα τουριστικά γραφεία από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με: Ν.393/1976, ΚΥΑ.1597/2011 (ΦΕΚ.108/Β΄/03.02.2011), ΚΥΑ.14737/09.11.2011 (ΦΕΚ.2607/Β΄/08.11.2011), ΚΥΑ 15408/2012 (ΦΕΚ 2991/Β/08-11-2012), ΚΥΑ 16016/2012 (ΦΕΚ.3055/Β΄/18.11-.012)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών. Άδεια εργασίας

       Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 3 Κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της ειδικής διαδρομής (Α΄ Στάδιο). Απόφαση

       Κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της ειδικής διαδρομής (Α΄ Στάδιο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται η τιμή του κομίστρου και η συχνότητα των δρομολογίων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται η τιμή του κομίστρου και η συχνότητα των δρομολογίων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 22212 2008 2267 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080202267

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12726 2011 2190 Β
      • Νόμος 36 3710 2008 216 Α

       Περιγραφή Θέματα μεταφορών, συνεργεία αυτ/των, οδική ασφάλεια, εμπορευματικά κέντρα κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100216

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία αποτελεί το Β στάδιο της διαδικασίας που περιγράφεται στην υπ αρ. 22212/2008 κ.υ.α. "Έγκριση Ειδικής Διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοιχτού τύπου δημόσιας χρήσης αστικής περιήγησης πόλεων". Εκκινεί με αίτηση του νομίμου εκπροσώπου τουριστικού γραφείου στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ελέγχει την αίτηση του τουριστικού γραφείου, την απόφαση έγκρισης της ειδικής διαδρομής, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα σχετικά παράβολα.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών χορηγείται απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού για τη θέση σε κυκλοφορία του ειδικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοιχτού τύπου ανοικτής περιήγησης πόλεων.

       Σημειώσεις Μετά την ολοκλήρωση του Β Σταδίου εκκινεί η διαδικασία ταξινόμησης ειδικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοιχτού τύπου ανοικτής περιήγησης πόλεων.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολή εγγράφου σε περίπτωση ελλείψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση ελλείψεων στα δικαιολογητικά ή ανάγκης διευκρινίσεων/διορθώσεων, αποστέλεται έγγραφο προς τον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 5 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία χορηγείται με Απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.