Εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaaae3fe8-534d-4c65-aa14-ae98a2eb202d 385344

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αστυνομικά Τμήματα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
6
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον τρόπο εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και απευθύνεται σε ιδιώτες υποψηφίους. Επίσης, η εν λόγω διαδικασία αφορά και ιδιώτες υποψηφίους οι οποίοι εισάγονται, καθ` υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων, χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη Σχολή Αστυφυλάκων και ειδικότερα μέχρι δύο (2) υποψήφιοι, που είναι υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνα μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα καταστήματα κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, ενώ στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί έξι (6) εξάμηνα.

Τελευταία ενημέρωση

04/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής ( η οποία συμπληρώνεται ιδιοχείρως και υπογράφεται από τους υποψήφιους/ες).

Σημειώσεις

Ο/Η υποψήφιος/α, μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό επισυνάπτει και δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 x 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας, οφείλει ν αναγράψει το ονοματεπώνυμό του ευκρινώς.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση, ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας) είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της, για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική νομοθεσία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

      Επίσημος τίτλος

      Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι (Σχολή Αξιωματικών) ή Δόκιμοι Αστυφύλακες (Σχολή Αστυφυλάκων), έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),της χώρας (π.χ. Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμος τίτλος).

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς (Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

       Όχι Όχι

      • 6 Θρησκευτικών πεποιθήσεων & αφοσίωσης στην πατρίδα Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 7 Σωματικής διάπλασης Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα, οι άνδρες τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ.) και οι γυναίκες) ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63μ.).

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σεποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Δικαστικές Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 11 Υγειονομικές Να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.

       Όχι Όχι

      • 12 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

       Όχι Όχι

      • 13 Προϋπηρεσίας Να μην έχουν αποβληθεί από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων.

       Όχι Όχι

      • 1 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Φωτογραφία προσώπου

       Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου επιβεβαιώνει αυτόν και επιπλέον φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζομένου /ης στις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφιου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (π.χ. αίτηση – δήλωση στο Υ.Π.Α.Ι.Θ.Α.) που επιβεβαιώνει τον κωδικό εξεταζομένου υποψηφίου/ας. Βεβαίωση

       Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου επιβεβαιώνει αυτόν και επιπλέον φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζομένου /ης στις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφιου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (π.χ. αίτηση – δήλωση στο Υ.Π.Α.Ι.Θ.Α.) που επιβεβαιώνει τον κωδικό εξεταζομένου υποψηφίου/ας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση περί της κατοχής των προσόντων που προβλέπει η προκήρυξη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί της κατοχής των προσόντων που προβλέπει η προκήρυξη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται η αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων στη δήλωση ενώ απαιτείται η δήλωση προτίμησης σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας Αξιωματικών - Αστυφυλάκων), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς, υποβάλλουν επιπρόσθετα υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής κατηγορίας Πολυτέκνων και των Τέκνων τους (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει). Πιστοποιητικό

       Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής κατηγορίας Πολυτέκνων και των Τέκνων τους (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)


       Σημειώσεις: (1) Οι πολύτεκνοι/ες και τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγιο, των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Οι υπαγόμενοι/ες στην εν λόγω ειδική κατηγορία του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την εν λόγω ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας τέκνων αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει). Πιστοποιητικό

       Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας τέκνων αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)


       Σημειώσεις: (2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου: Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του/ης υποψήφιου/ας συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης. Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου. Οι υπαγόμενοι/ες στην ειδική κατηγορία του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την εν λόγω ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας τέκνων αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ως Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει). Πιστοποιητικό

       Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας τέκνων αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ως Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)


       Σημειώσεις: (3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης : Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του/ης υποψήφιου/ας έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου. Οι υπαγόμενοι/ες στην εν λόγω ειδική κατηγορία του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την εν λόγω ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας τέκνων ή εν χηρεία συζύγων αστυνομικών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει). Βεβαίωση

       Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας τέκνων ή εν χηρεία συζύγων αστυνομικών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)


       Σημειώσεις: (4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας τέκνων Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει) . Πιστοποιητικό

       Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας τέκνων Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει) .

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)


       Σημειώσεις: (5) Τα τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης: Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής, αν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, αν πρόκειται για ιδιώτη/ιδα, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας. Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η παθών/ούσα συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέλφια του/ης δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. Οι υπαγόμενοι/ες στην ειδική κατηγορία του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την εν λόγω ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας γονέων τριών τέκνων και τα τέκνα τους (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει) .( Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας γονέων τριών τέκνων και τα τέκνα τους (αρ. 42 Ν. 1481/1984 όπως ισχύει) .(

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)


       Σημειώσεις: (6) Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (άρθ. 42 παρ. 2 Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής. Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. Οι υπαγόμενοι/ες στην ειδική κατηγορία του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλουν τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - δικαιολογητικά, μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την εν λόγω ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 10 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας Τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πρόσθετα Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ειδικής Κατηγορίας Τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η συγκεκριμένη ειδική κατηγορία περιλαμβάνει τα τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού, τα τέκνα των Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ορίζονται σε εγκύκλιο που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και οι αιτήσεις συμμετοχής από τους υποψήφιους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας, στις Χώρες που διαμένουν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 11 Πρόσθετα δικαιολογητικά υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές που δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες των Πανελλαδικών εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και φέρουν την ιδιότητα του υιοθετηθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα καταστήματα κράτησης ή στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους . Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πρόσθετα δικαιολογητικά υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές που δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες των Πανελλαδικών εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και φέρουν την ιδιότητα του υιοθετηθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα καταστήματα κράτησης ή στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου τίτλου και πιστοποιητικό-βεβαίωση από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα με το οποίο/α βεβαιώνεται ότι φέρουν την ιδιότητα του υιοθετηθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνου μέλους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και του υπαλλήλου που υπηρετούσε στα καταστήματα κράτησης ή στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 2226 1994 122 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας κ.λπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100122

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 1995 1 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100001

      • Νόμος 28 4305 2014 237 Α

       Περιγραφή Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών και προϋποθέσεων κατάταξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100237

      • 1 Εισήγηση στον κ. Υπουργό αναφορικά με τον αριθμό των προσλήψεων - θέσεων που πρέπει να εγκριθούν για να προκηρυχθούν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του Ν.2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 122) όπως ισχύει, ρυθμίζεται ο τρόπος εισαγωγής (με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των υποψηφίων των Αστυνομικών Σχολών και ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, που υπολογίζεται κατ’ έτος, με βάση τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις, κατά το χρόνο αποφοίτησής τους από αυτές.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος για έγκριση αριθμού προσλήψεων - θέσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι καθορισθείσες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε αστυνομικό προσωπικό (πρόσληψη Αστυφυλάκων και Αξιωματικών), υποβάλλονται υπό μορφή αιτήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία, αφού το επεξεργαστεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγείται ανάλογα στο Υπουργικό Συμβούλίου που συγκαλείται τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους, το οποίο εκδίδει σχετική απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά την έγκριση του αριθμού ιδιωτών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων από το Υπουργικό Συμβούλιο, για πρόσληψη – κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία , εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την οποία καθορίζεται ο αριθμός ιδιωτών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών που θα προσληφθούν και ο επιμερισμός του αριθμού αυτού κατά κατηγορία (γενική σειρά, ειδικές κατηγορίες, βάσει των προβλεπόμενων ποσοστώσεων) και σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση προκήρυξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδει προκήρυξη διαγωνισμού για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

       Όχι Όχι


      • 5 Κλήση υποψηφίου/ας για Προκαταρκτικές Εξετάσεις - Ψυχομετρικές / Υγειονομικές / Αθλητικές.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η υποψήφιος/α, υποβάλλεται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχομετρική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

       Σημειώσεις Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο, ενώ σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

       Όχι Όχι


      • 6 Κύρωση των αποτελεσμάτων των Προκαταρκτικών Εξετάσεων και αποστολή του πίνακα επιτυχόντων στις προκαταρκτικές εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση αποτελεσμάτων (καταστάσεις επιτυχόντων υποψηφίων) από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η κύρωση των πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα / Εισαγωγικές κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Σημειώσεις Οι σχετικές καταστάσεις / πίνακες επιτυχόντων υποψηφίων, αποστέλλονται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση Απόφασης Κατανομής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α-28) για το μόνιμο προσωπικό πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Άρθρο 9 παρ. 21 του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. Α-54)

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπών προϋποθέσεων για την κατάταξη επιτυχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται αφενός η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων και εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποια εκ των δικαιολογητικών είναι πλαστά, δεν πραγματοποιείται η κατάταξη, ενώ σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί, θα ακολουθήσει ανάκληση της απόφασης κατάταξης, πέραν της ποινικής ευθύνης του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου οι προϋποθέσεις πρόσληψης - κατάταξης (π.χ. ποινικό μητρώο, εισαγωγή σε 2η σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.α.)

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση απόφασης, για την κατάταξη όσων είναι επιτυχόντες και εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η υποψήφιος/α κατατάσσεται στη Σχολή Αστυφυλάκων ώς Δόκιμος Αστυφύλακας.

       Σημειώσεις Οι αποφοιτήσαντες/σες από τη Σχολή Αστυφυλάκων, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομίας γιά οκτώ (8) έτη από την κατάταξή τους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, ως ιδιώτες.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση απόφασης, για την κατάταξη όσων είναι επιτυχόντες και εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η υποψήφιος/α κατατάσσεται στη Σχολή Αξιωματικών ως Δόκιμος Υπαστυνόμος.

       Σημειώσεις Οι αποφοιτήσαντες/σες από τη Σχολή Αξιωματικών, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομίας γιά δέκα (10) έτη από την αποφοίτησή τους.

       Ναι Όχι


      • 12 Κλήση για κατάταξη επιλαχόντων υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα κενά που δημιουργούνται από τη, για οποιονδήποτε λόγο, μη κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων ή την παραίτηση αυτών από την εκπαίδευση , εντός μηνός από την ημερομηνία κατάταξης, καλύπτονται από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων, από το αντίστοιχο σύστημα και κατηγορία του μη καταταχθέντα/παραιτηθέντα.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.