Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b8ef258-3b22-496b-a5f1-570444dea27b 336734

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή με διεξαγωγή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων στην εισαγωγική (Α) τάξη στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και στην αντίστοιχη εισαγωγή με διεξαγωγή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων στις Β και Γ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων. Παρέχεται σε πολίτες, γονείς/κηδεμόνες μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν ή ήδη φοιτούν στη Β Βάθμια Εκπαίδευση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται με Υπουργική Απόφαση η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο. Αναφορικά με την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΣΥ, ενώ ο χρόνος εξέτασής τους θα είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά. Ως προς την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β’ και Γ΄ τάξεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, πραγματοποιούνται εξετάσεις τις πρώτες ημέρες έναρξης του νέου σχολικού έτους. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία κατατίθενται: Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή Β) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Π.Σ., οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με μόνη προϋπόθεση την επιτυχή συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας αφορά στο διάστημα μεταξύ κατάθεσης της αίτησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ηλεκτρονική αίτηση


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης της γραπτής διαδικασίας.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εισαγωγή μαθητών/τριων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.)- Γυμνάσια και Λύκεια

       Επίσημος τίτλος

       Εισαγωγή μαθητών/τριων στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και σχετικές ρυθμίσεις


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        E1

        ,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο γονέας/ κηδεμόνας οφείλει να κατέχει κωδικούς taxisnet

        Όχι Όχι

       • Νόμος από Άρθρο 10 έως Άρθρο 23 4692 2020 111 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 73160/Δ6/12-6-2020 2020 2260 Β

        Περιγραφή Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84tQ3Uej7ZmnNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtVU ysfF5EogUdwnQ-9KzBTH2 MW4PXGAT1xR03PJ 0

        ΑΔΑ ΡΩΖΗ46ΜΤΛΗ-ΓΞΒ

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 58047/Δ6/24-5-2021 2147 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 ΚΥΑ «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β΄2260)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI 3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtep4RozFj0dk2OxxwS6CuOxyB98lbRFMyP070pipsrwi

        ΑΔΑ Ψ98Χ46ΜΤΛΗ-Γ2Ν

       • Υπουργική Απόφαση 58877/Δ6/25-5-2021 2021 2184 Β

        Περιγραφή Εισαγωγή μαθητών/τριων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. &ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2021-2022

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D444lLnbZMN zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtaNuzp0exZ28jD4lUMEZfaSrNbcdfAZz6CBzOVUDYBGH

        ΑΔΑ 6ΩΔΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛΟ

       • Νόμος 3 3699 2008 199 Α

        Περιγραφή Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άρθρο 3 Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8Rc9TCA8iZVd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYHpDLru jp1nHYxUFkpCZw KLwy NL6gizOSKGusZdE

       • Άλλο Αριθμ. 61/ΔΕΠΠΣ 2021 4100 Β

        Περιγραφή Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UdCHK8qCFD3NZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtcQ3xy4fK6ZXGo73BUSD9iccHtkdaCBCSKfS-lighJq0

        ΑΔΑ 6Φ2Κ46ΜΤΛΗ-362

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 74557/Δ6 2021 2708 Β

        Περιγραφή Τρόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και την εισαγωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WV10BfAfsLbuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtQ S3Ir1VQbIW F 25J6U7 8YWC4REoFLqUEU8sHOiQd

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2005 932 Β

        Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου- Τρόπος ταυτοποίησης υποψηφίου μαθητή/τριας

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8tsBj6M1n7OB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueGDw Ek6 8C0ytnk1zJcqY6pBjHNkgGfQqaV1VFcHK4

       • 1 Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης εισαγωγής μαθητών σε Πρότυπα Γυμνάσια/ Λύκεια

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος γονέας ή κηδεμόνας εισάγεται στο https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php Ακολουθούν σύντομες οδηγίες πριν την υποβολή της αίτησης και εν συνεχεία προχωράει στην Υποβολή της αίτησης στο ενεργό σημείο

        Σημειώσεις Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται με Υπουργική Απόφαση η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο.

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης εισαγωγής μαθητών στην εισαγωγική τάξη ( Α' Γυμνασίου/ Α' Λυκείου) των Πρότυπων Σχολείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Οι γονείς/ κηδεμόνες αιτούνται τη συμμετοχή των μαθητών/τριων στην γραπτή διαδικασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή τους στην εισαγωγική τάξη της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου, ενός μόνο προτύπου σχολείου.

        Σημειώσεις Με την υποβολή της αίτησης στο https://www.iep.edu.gr/pps/ οι αιτούντες/ούσες λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν, αποδεικτικό υποβολής που φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί αίτησης. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα της Α’ τάξης Γυμνασίου Προτύπου Σχολείου καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Π.Σ., οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με μόνη προϋπόθεση την επιτυχή συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις.

        Ναι Όχι


       • 3 Ανάρτηση καταστάσεων υποψηφίων με αναφορά στον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Δύο ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οι καταστάσεις των υποψηφίων αναρτώνται, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ενδιαφέροντος του υποψηφίου. Η ανάρτηση γίνεται με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ., με την ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της οικείας σχολικής μονάδας. Η ανάρτηση γίνεται με αναφορά στον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης όλων των υποψηφίων, που έχουν δηλώσει προτίμηση για την οικεία σχολική μονάδα.

        Σημειώσεις Το ΕΠ.Ε.Σ. είναι το πενταμελές Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο της κάθε σχολικής μονάδας που συγκροτείται από την Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) βάσει του άρθρου 17 του ν. 4692/20. και έχει την ευθύνη της διενέργειας των εξετάσεων σε κάθε σχολική μονάδα.

        Ναι Όχι


       • 4 Οργάνωση εξετάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή α) Ορισμός εξεταστικών κέντρων για κάθε Πρότυπο Σχολείο β) Σύσταση/ Ορισμός κεντρικής επιτροπής εξετάσεων με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. γ) Σύσταση/ Ορισμός επιτροπής βαθμολογικού κέντρου για τη βαθμολόγηση των απαντητικών φύλλων με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

        Σημειώσεις Η Δ.Ε.Π.Π.Σ αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της (https://depps.minedu.gov.gr/?p=10271) οδηγίες προς γονείς/κηδεμόνες, μαθητές/τριες για την δοκιμασία εισαγωγής στα Π.Σ.

        Ναι Όχι


       • 5 Διεξαγωγή εξετάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποστέλλει τα θέματα ηλεκτρονικά στα εξεταστικά κέντρα αμέσως πριν την έναρξη της δοκιμασίας. Οι μαθητές εξετάζονται στα γνωστικά αντικείμενα της κατανόησης των κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

        Σημειώσεις Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο αποστέλλεται, με ευθύνη της επιτροπής βαθμολογικού κέντρου στα σχολεία. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του υποψήφιου μαθητή/τριας και με επίβλεψη του επιτηρητή, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχα πεδία. Οδηγίες για την συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

        Ναι Όχι


       • 6 Βαθμολόγηση γραπτών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα είναι τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Τα απαντητικά φύλλα σαρώνονται σε ειδικά μηχανήματα σάρωσης (Scan).

        Σημειώσεις Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

        Ναι Όχι


       • 7 Αποστολή αποτελεσμάτων από την Ειδική Επιτροπή Βαθμολόγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Ειδική Επιτροπή Βαθμολόγησης αποστέλλει τα αποτελέσματα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και η Δ.Ε.Π.Π.Σ. στα ΕΠ.Ε.Σ. ή στις οικείες Σχολικές Επιτροπές Εξετάσεων. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών γίνεται ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ή της Σχολικής Επιτροπής Εξετάσεων και με αναφορά στον κωδικό αίτησης του/της υποψηφίου/ας.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων/ουσών γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., ή του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή κηδεμόνων.

        Ναι Όχι


       • 8 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από το Ε.Π.Ε.Σ. ή τον Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, κατά περίπτωση, γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου: α) Πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και β) Πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου του επόμενου σχολικού έτους.

        Ναι Όχι


       • 9 Μετεγγραφή εισακτέου μαθητή/τριας στην εισαγωγική τάξη Πρότυπου Γυμνασίου /Λυκείου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να φοιτήσει σε αυτό, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/κτέα, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

        Σημειώσεις Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών/ τριών στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. τον Ιούνιο του παρελθόντος σχολικού έτους οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται την σχετική θέση στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους. Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή.

        Ναι Όχι


       • 10 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για την πλήρωση θέσεων μαθητών/τριων στη Β΄ και Γ' τάξης των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων με τη διαδικασία της γραπτής δοκιμασίας δεξιοτήτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


        Περιγραφή Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β’ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με δοκιμασία δεξιοτήτων (τεστ), η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2021-2022, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Γυμνασίου. Η Διεξαγωγή των συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) πραγματοποιείται με βάσει Απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

        Σημειώσεις Οι τυχόν κενές θέσεις προκύπτουν από την ενδεχόμενη αποχώρηση μαθητών/τριων και προκηρύσσονται για το τμήμα από το οποίο αποχωρεί ο/η μαθητής/τρια.

        Ναι Όχι


       • 11 Ανακοίνωση κενών θέσεων στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα κάθε σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, και των οργάνων διοίκησης κάθε Προτύπου Γυμνασίου με την έναρξη του σχολικού έτους.

        Σημειώσεις Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, του Προτύπου Γυμνασίου αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια δοκιμασίας δεξιοτήτων. Σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων

        Ναι Όχι


       • 12 Κατάθεση αίτηση υποψηφίου μαθητή/ριας τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία κατατίθενται: Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή Β) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr

        Σημειώσεις Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κατά περίπτωση Πρότυπο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας

        Ναι Όχι


       • 13 Διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η διεξαγωγή της δοκιμασίας πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της οικείας σχολικής μονάδας πριν από την έναρξη των μαθημάτων και σε ημερομηνία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας μετά από απόφαση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου ή του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας σχολικής μονάδας στην περίπτωση που αυτό δεν έχει συγκροτηθεί. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150λ) για το Γυμνάσιο και εκατόν ογδόντα λεπτών (180λ) για το Λύκειο

        Σημειώσεις Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους, που φέρει τον κωδικό της αίτησης, για πλήρη ταυτοποίησή τους. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην οικεία σχολική μονάδα, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων

        Ναι Όχι


       • 14 Κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, για τις περιπτώσεις των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ες είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή κηδεμόνων

        Σημειώσεις Η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση

        Ναι Όχι


       • 15 Επικύρωση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, κατά περίπτωση, επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου: α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους.

        Σημειώσεις Η ισχύς του πίνακα σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών παύει την 20ή Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους

        Ναι Όχι


       • 16 Μετεγγραφή του μαθητή/τριας στο Πρότυπο Γυμνάσιο/ Λύκειο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Γυμνάσιο μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους

        Σημειώσεις Στην περίπτωση της κάλυψης των κενών με τη συμπληρωματική διαδικασία οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών σε Π.Σ. οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται τη σχετική θέση στο Π.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την γνωστοποίηση των επικυρωμένων πινάκων στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή

        Ναι Όχι

       • 1 Γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΕΦΚΑ, ή γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ), κατά περίπτωση Γνωμάτευση

        Γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΕΦΚΑ, ή γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ), κατά περίπτωση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται με φυσική παρουσία στο Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο ενδιαφέροντος του/της μαθητή/τριας τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή της δοκιμασίας. Όλες οι γνωματεύσεις οφείλουν να είναι έγκυρες και σε ισχύ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι

       • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Η υποβολή της δήλωσης είναι απαραίτητη ώστε ο/η γονέας/κηδεμόνας να δηλώσει υπεύθυνα την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.