Εισαγωγή πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με κατατακτήριες εξετάσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση192e4786-1836-48dc-9bc8-b282619116dc 192478

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εισαγωγή πτυχιούχων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που οργανώνει το ΠΣ. Οι επιτυχόντες εισάγονται στο Γ εξάμηνο της σχολής, με το βαθμό του Δοκίμου Ανθυποπυραγού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εισαγωγής πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με κατατακτήριες εξετάσεις.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά σε υπερσύνδεσμο (link) που βρίσκεται στην ανακοίνωση της προκήρυξης στο www.fireservice.gr. Αφού συμπληρωθεί, εκτυπώνεται, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής το υποψηφίου και υποβάλλεται με τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπει η προκήρυξη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία με κατατακτήριες εξετάσεις.

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με κατατακτήριες εξετάσεις


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να είναι Έλληνες πολιτες.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις ζητούμενες Σχολές ή/και Τμήματα της προκήρυξης.

       Όχι Όχι

      • 4 Στρατολογικές Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ως υπαγόμενοι στα εδαφ. γ΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302).

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας.

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ), σύμφωνα με τα ισχύοντα του π.δ. 11/2014 (Α΄17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 7 Θρησκευτικών πεποιθήσεων & αφοσίωσης στην πατρίδα Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμού (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Δικαστικές Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

       Όχι Όχι

      • 11 Υγειονομικές Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

       Όχι Όχι

      • 12 Άλλο Να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Π.Σ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να φέρουν δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά τους, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στολής, σημείο του σώματός ή του προσώπου του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Τέλος, οι οπές από διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος (piercing), θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές.

       Όχι Όχι

      • 13 Προϋπηρεσίας Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι

      • 1 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Φωτογραφία

       Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό ευκρινώς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου – υποψηφίου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.       Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν έναν εκ των ζητούμενων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με αντιστοιχία βαθμολογίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, α) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι : α) δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη, δεν του/της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, β) δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γ) δεν κατέχει άλλη θέση με οποιοδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και αν κατέχει, θα προσκομίσει το Φ.Ε.Κ. διαγραφής του/της (στο Δημόσιο) με την κατάταξή του/της, ή βεβαίωση διαγραφής σε άλλη περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 39 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σχολή Αξιωματικών με κατατακτήριες εξετάσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Προεδρικό Διάταγμα 59 2022 156 Α

       Περιγραφή «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100156

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 53622 2022 4944 Β

       Περιγραφή «Εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204944

      • 1 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού αριθμού εισακτέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την έγκριση προσλήψεων της ΠΥΣ 33/2006, εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, στην οποία καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων στη σχολή Αξιωματικών. Από τον αριθμό αυτό, ποσοστό 20% αποδίδεται σε ιδιώτες πτυχιούχους, οι οποίοι εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών πτυχιούχων στη σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr και περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναρτάται υπερσύνδεσμος υποβολής ηλεκτρονικής αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό στο www.fireservice.gr, στον οποίο οι υποψήφιοι καταχωρούν τα στοιχεία τους.

       Σημειώσεις Στη συνέχεια η αίτηση εκτυπώνεται, θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής και προσκομίζεται με τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ανάρτηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 5 Κλήση υποψηφίων για προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) - Ανάρτηση Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, καλούνται να παρουσιαστούν για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες αποτελούνται από Υγειονομικές, Αθλητικές και Ψυχομετρικές δοκιμασίες. Το πρόγραμμα των εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr.Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το πρόγραμμα των εξετάσεων με δική τους ευθύνη.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση πινάκων ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων μετά τις ΠΚΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κοινοποιούνται οι πίνακες Ικανών και Μη Ικανών υποψηφίων μετά τις ΠΚΕ, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr.

       Όχι Όχι


      • 7 Κλήση υποψηφίων για γραπτές εξετάσεις- Ανάρτηση Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν Ικανοί στις ΠΚΕ καλούνται να παρουσιαστούν για τις γραπτές - κατατακτήριες εξετάσεις. Το πρόγραμμα των εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων, κοινοποιούνται οι πίνακες αποτελεσμάτων με τις βαθμολογίες των υποψηφίων, τα θέμα στα οποία διαγωνίστηκαν, και τις σωστές απαντήσεις αυτών. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στο www.fireservice.gr.

       Όχι Όχι


      • 9 Κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων και πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων του διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κοινοποιούνται οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού - εισακτέων.

       Όχι Όχι


      • 10 Κατάταξη επιτυχόντων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι εισακτέοι καλούνται για κατάταξη στη Σχολή Αξιωματικών, στην οποία εισάγονται στο Γ ακαδημαϊκό εξάμηνο, με το βαθμό του Δοκίμου Ανθυποπυραγού.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.