Εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc8426858-38b9-4ee1-abd0-67d41634823f 842685

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

12

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, συγκερκιμένα στην πλήρωση θέσεων δόκιμων δικαστικών λειτουργών για τις κατευθύνσεις: α) της Διοικητικής Δικαιοσύνης (Συμβούλιο της Επικρατείας και Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, Ελεγκτικό Συνέδριο και Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου), β) της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια), γ) των Εισαγγελέων (Εισαγγελικοί Πάρεδροι) και δ) των Ειρηνοδικών (Δόκιμοι Ειρηνοδίκες). Η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός, δημοσιεύεται έως το τέλος Μαίου κάθε έτους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία (3) στάδια, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα βήματα της διαδικασίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Με τις ως άνω αιτήσεις δηλώνουν επίσης την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών και κατεύθυνση Εισαγγελέων. Περαιτέρω, οι υποψήφιοι δηλώνουν υποχρεωτικά μία (1) ξένη γλώσσα μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Το πιστοποιητικό της σωματικής υγείας εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν ή είχαν συμπληρώσει δύο (2) έτη άσκησης δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος με μονοετή άσκηση δικηγορίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικής σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο με πράξη αρμοδίου οργάνου ή έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων ή έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων δικηγόρου του π.δ. 122/2010 (Α’ 200) και έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή του μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Παρατήρηση: Για τους εισαγωγικούς διαγωνισμούς των ΚΘ΄ και ΚΙ΄ σειρών, κρίσιμος χρόνος για τη συμπλήρωση της άσκησης διετούς δικηγορίας καθορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022 και η 31η Οκτωβρίου 2023, αντίστοιχα.

       Σύνδεσμος https://www.esdi.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός. Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ν. 4938/2022 (Α’ 109). Παρατήρηση: Το ανώτατο όριο ηλικίας των σαράντα (40) ετών που προβλέπει η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4871/2021, δεν ισχύει ως προς τους δύο (2) πρώτους εισαγωγικούς διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου. Ως προς αυτούς ισχύει το ηλικιακό όριο των σαράντα πέντε (45) ετών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3689/2008.

       Σύνδεσμος https://www.esdi.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 43 και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 44 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, για τον διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών. Ειδικότερα, τα προσόντα ορίζονται στο άρθρο 43 του ν. 4938/2022 (Α΄ 109) και τα κωλύματα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4938/2022 (Α΄ 109). Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

       Σύνδεσμος https://www.esdi.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πτυχίου Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου (για δικηγόρο) ή πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας (για δικαστικό υπάλληλο) ή βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (για Ειρηνοδίκη) ή βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (για Δικαστικό πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου (για δικηγόρο) ή πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας (για δικαστικό υπάλληλο) ή βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (για Ειρηνοδίκη) ή βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (για Δικαστικό πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Α. Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, μονοετή άσκηση δικηγορίας και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Β. Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Γ. Για Ειρηνοδίκη, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι: α. ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Δ. Για Δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: α. ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του μέλους του ΝΣΚ και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Για υποψήφιο που είχε ή έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Βεβαίωση Γραμματέα δικαστικού συμβουλίου Πρωτοδικείου Βεβαίωση

       Βεβαίωση Γραμματέα δικαστικού συμβουλίου Πρωτοδικείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του Γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας ή του τόπου που υπηρετεί ο υποψήφιος ότι υπέβαλε αίτηση, για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου. Πιστοποιητικό γέννησης

       Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • 8 Πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (Εισαγγελία Πρωτοδικών τόπου γέννησης). Άλλως, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (Εισαγγελία Πρωτοδικών τόπου γέννησης). Άλλως, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 10 Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 44 και 130 του ν. 4938/2022 (Α΄109) (Τμήμα Μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 44 και 130 του ν. 4938/2022 (Α΄109) (Τμήμα Μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 44 "Κωλύματα διορισμού δικαστικών λειτουργών 1. Δεν διορίζεται δικαστικός λειτουργός: α) Εκείνος που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει απαλλαγεί απ’ αυτές νόμιμα, καθώς και εκείνος που είναι ανυπότακτος ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία, β) εκείνος που δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρα ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκα, γ) εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδίκη, και μετά τη λήξη του χρόνου στέρησης, δ) εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις (3) μήνες για αδίκημα που τελέστηκε με δόλο, ε) εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή (άρθρα 372-374 ΠΚ), απάτη (άρθρο 386 ΠΚ), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία κατά τον προϊσχύσαντα ΠΚ (άρθρα 375, 258 ΠΚ) ή υπεξαίρεση (άρθρο 375 ΠΚ) κατά τον ισχύοντα ΠΚ, εκβίαση (άρθρο 385 ΠΚ), πλαστογραφία (άρθρο 216 ΠΚ), πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 ΠΚ), πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (άρθρο 218 κατά τον προϊσχύσαντα ΠΚ), ψευδή βεβαίωση (άρθρο 242 ΠΚ), ψευδορκία και ψευδή ανώμοτη κατάθεση κατά τον προϊσχύσαντα ΠΚ (άρθρα 224-225 ΠΚ) ή ψευδή κατάθεση κατά τον ισχύοντα ΠΚ (άρθρο 224 ΠΚ), ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 ΠΚ), απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 ΠΚ), απιστία περί την υπηρεσία κατά τον προϊσχύσαντα ποινικό κώδικα (άρθρο 256 ΠΚ) ή απιστία κατά τον ισχύοντα ΠΚ (άρθρο 390 ΠΚ), δωροληψία υπαλλήλου (άρθρο 235 ΠΚ), δωροδοκία υπαλλήλου (άρθρο 236 ΠΚ), δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών (άρθρο 237 ΠΚ), παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου (άρθρο 244 ΠΚ), παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 ΠΚ), υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 ΠΚ), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ), παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 ΠΚ), εμπορία ανθρώπων (άρθρο 322Α ΠΚ), αρπαγή ανηλίκων (άρθρο 324 ΠΚ), παράνομη κατακράτηση (άρθρο 325 ΠΚ), εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 - 353 ΠΚ), εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (άρθρο 82Α ΠΚ), εγκλήματα των άρθρων 20 και 29 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), εγκλήματα των παρ. 5 των άρθρων 29 και 30 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και εγκλήματα του άρθρου 157 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), στ) εκείνος που έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση, ζ) εκείνος που έχει παυθεί, ύστερα από δικαστική απόφαση, από θέση δικαστικού λειτουργού, δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου λόγω ποινικής καταδίκης, η) εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, με αμετάκλητη απόφαση του οικείου δικαστηρίου ή του αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια, θ) εκείνος που δεν έχει το ήθος και τον χαρακτήρα που αρμόζουν σε δικαστικό λειτουργό. Για το ήθος και τον χαρακτήρα του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού αποφαίνεται, με αιτιολογημένη απόφασή του, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού για την ΕΣΔι, το δικαστικό συμβούλιο του οικείου πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του. Σε περίπτωση που η απόφαση του συμβουλίου δεν είναι θετική ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψήφιων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται από το συμβούλιο υποχρεωτικά στην ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου, ι) εκείνος που έχει παραπεμφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην περ. ε’, καθώς και εκείνος που έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ένα από αυτά τα αδικήματα. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση που παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, ια) εκείνος που δεν είναι υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η σωματική ή ψυχική αδυναμία διαπιστώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 4871/2021 (Α’ 246). Τα παραπάνω κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν κατά τον χρόνο του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔι και κατά τον χρόνο του διορισμού."

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 11 Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας). Άλλως, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης (https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας). Άλλως, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης (https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 12 Πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και β) από ψυχίατρο, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του (άρθρο 17 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 4871/2021 (Α΄ 246) .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • Νόμος 16-22 4871 2021 246 Α

       Περιγραφή Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100246

      • Νόμος 40-46 4938 2022 109 Α

       Περιγραφή Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100109

      • 1 Έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Μαΐου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών, αα) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αβ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, γ) Εισαγγελέων για την πλήρωση θέσεων δοκίμων εισαγγελικών παρέδρων και δ) Ειρηνοδικών για την πλήρωση θέσεων δοκίμων Ειρηνοδικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Με τις ως άνω αιτήσεις δηλώνουν επίσης την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών και κατεύθυνση Εισαγγελέων. Περαιτέρω, οι υποψήφιοι δηλώνουν υποχρεωτικά μία (1) ξένη γλώσσα μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Το πιστοποιητικό της σωματικής υγείας εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών/ Κατάρτιση πινάκων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το πρώτο πενθήμερο του μηνός Ιουλίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Σχολής, ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε κάθε υποψήφιος και καταρτίζουν για κάθε κατεύθυνση πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, καθώς και πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται από αυτόν. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή ενστάσεων/ Κατάρτιση τελικών πινάκων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ένσταση κατά του πίνακα υποψηφίων, από όσους αποκλείονται του εισαγωγικού διαγωνισμού, ασκείται ηλεκτρονικά από τον αποκλειόμενο εντός δύο (2) ημερών από την ανάρτησή του. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η οικεία επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισμού εντός της ίδιας ή το αργότερο της επόμενης ημέρας από την υποβολή της. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών εγκρίνει τους τελικούς πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται στον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής Διαγωνισμού το αργότερο την τελευταία ημέρα του δεύτερου πενθημέρου του μηνός Ιουλίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής, αντίστοιχα.

       Όχι Όχι


      • 5 Πρώτο στάδιο διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Το πρώτο στάδιο, το οποίο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη από τη 15η έως τη 18η Ιουλίου, περιλαμβάνει γραπτή εξέταση ξένης γλώσσας, η οποία συνίσταται στη μετάφραση ενός νομικού κειμένου δέκα (10) σειρών από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και ενός δεύτερου κειμένου της ίδιας έκτασης από την ελληνική γλώσσα στην ξένη. Τα κείμενα αυτά είναι κοινά για όλες τις γλώσσες. Οι εξεταστές της ξένης γλώσσας που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών προετοιμάζουν τα υποψήφια προς εξέταση κείμενα, τα οποία είναι δύο (2) για τη μετάφραση από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και δύο (2) για τη μετάφραση από την ελληνική στην ξένη γλώσσα. Κατά την ημέρα των γραπτών εξετάσεων διενεργείται κλήρωση ενώπιον του Γενικού Διευθυντή της Σχολής και των εξεταστών και εξάγονται από την κληρωτίδα δύο (2) θέματα προς μετάφραση, ένα (1) από την ξένη γλώσσα στην ελληνική, το οποίο εν συνεχεία διατυπώνεται από τους υπόλοιπους εξεταστές στην γλώσσα την οποία αυτοί εξετάζουν και ένα από την ελληνική στην ξένη. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε μέσο όρο γραπτών τουλάχιστον οκτώ (8) με άριστα το δεκαπέντε (15). Τα αποτελέσματα στην ξένη γλώσσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών το αργότερο έως την 30ή Ιουλίου. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο, ο δε βαθμός που συγκέντρωσαν στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στα επόμενα στάδια.

       Όχι Όχι


      • 6 Δεύτερο στάδιο διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Το δεύτερο στάδιο, το οποίο διεξάγεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει γραπτή εξέταση η οποία είναι κοινή στην κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και στην κατεύθυνση των Ειρηνοδικών για όλους τους υποψηφίους. Η γραπτή αυτή εξέταση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα, που εξετάζονται ένα (1) ανά ημέρα, ως ακολούθως: α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: αα) Γενική νομική παιδεία, αβ) πρακτικό με έμφαση στο συνταγματικό δίκαιο, σε θεματικές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αγ) πρακτικό με έμφαση στο διοικητικό δίκαιο και αδ) πρακτικό με έμφαση στο δίκαιο διοικητικών διαφορών ουσίας. β) Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Κατεύθυνση Ειρηνοδικών: βα) Γενική νομική παιδεία, ββ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο, στο εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία, βγ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία και βδ) πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία. γ) Κατεύθυνση Εισαγγελέων: γα) γενική νομική παιδεία, γβ) πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία, γγ) πρακτικό με έμφαση στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και γδ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία που αφορά στην κατεύθυνση των εισαγγελέων. Τα πρακτικά θέματα διορθώνονται αποκλειστικά από τα μέλη των οικείων Επιτροπών, που είναι δικαστικοί λειτουργοί, και η γενική νομική παιδεία από έναν Καθηγητή και έναν δικηγόρο που αποτελούν μέλη των οικείων Επιτροπών. Ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής κατανέμει την εξέταση των αντικειμένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο να αντιστοιχούν δύο (2) εξεταστές. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης γραπτών, τα πρακτικά θέματα διορθώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και η γενική νομική παιδεία από τον αρχαιότερο σε βαθμίδα Καθηγητή. Η αναβαθμολόγηση των γραπτών είναι υποχρεωτική, αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των εξεταστών είναι από τρεις (3) μονάδες και άνω. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοιμάσουν ο καθένας από δύο (2) θέματα για το προς εξέταση αντικείμενο. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει κατά πλειοψηφία δύο (2) από τα θέματα αυτά και ο Πρόεδρος αυτής, ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής, διενεργεί κλήρωση και το θέμα που εξάγεται από την κληρωτίδα τίθεται στις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Οι επιτυχόντες του δεύτερου σταδίου συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο. Για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών, για τις οποίες ο εισαγωγικός διαγωνισμός είναι κοινός, καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας επιτυχόντων.

       Όχι Όχι


      • 7 Τρίτο στάδιο διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Το τρίτο στάδιο, το οποίο διεξάγεται από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20ή Δεκεμβρίου στην Αθήνα, περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία αυτοί εξετάστηκαν γραπτώς και επιπροσθέτως στο αντικείμενο του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Πρόεδρος της οικείας επιτροπής κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση ενιαίων πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον οκτώ (8), μετά δε από τον υπολογισμό των προσαυξήσεων της παρ. 5 κατατάσσονται κατά βαθμολογική σειρά στους πίνακες αυτούς. Για τις κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών, για τις οποίες διενεργείται κοινός διαγωνισμός, καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων. Ακολούθως, οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 10 Αιτήσεις εγγραφής επιτυχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή 1. Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι. 2. Στην κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και στην κατεύθυνση Ειρηνοδικών, όπου έχει συνταχθεί ένας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων, η πλήρωση των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για την κάθε κατεύθυνση γίνεται με κριτήριο τη σειρά επιτυχίας και τη δήλωση προτίμησης του επιτυχόντος. Οι επιτυχόντες με την καλύτερη επίδοση καταλαμβάνουν, εφόσον το επιλέξουν, τις θέσεις υποψηφίων δοκίμων παρέδρων της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ έπονται οι λοιποί επιτυχόντες για την κατάληψη θέσεων δοκίμων Ειρηνοδικών της Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών. Η παραπάνω δήλωση επιλογής των υποψηφίων γίνεται κατά το στάδιο της εγγραφής τους στην Σχολή. 3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, ο αριθμός των εγγραφόμενων υπεράριθμων κατανέμεται στα προβλεπόμενα τμήματα των οικείων κατευθύνσεων. Εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων, που προβλέπονται στην προκήρυξη, γίνεται ανακατανομή των θέσεων της οικείας κατεύθυνσης. 4. Η αίτηση για την εγγραφή στη Σχολή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων. 5. Τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των προσόντων, που ορίζονται στο άρθρο 43, και την έλλειψη κωλυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 44 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ν. 4938/2022 (Α’ 109), καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικά τηρούμενο για κάθε εκπαιδευόμενο ατομικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται όλα τα στοιχεία που τον αφορούν. Δεν απαιτείται να υποβληθούν τα στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί, για τη συμμετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισμό, εκτός αν αυτά είχαν περιορισμένη χρονική ισχύ και έχει παρέλθει η διάρκειά της ή εμφανίζουν ελλείψεις. Τα πρακτικά που έχουν συνταχθεί από τις οικείες επιτροπές του εισαγωγικού διαγωνισμού και αφορούν τα θέματα, τα οποία είναι σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την κατάρτιση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, διαβιβάζονται στη Σχολή από τον γραμματέα της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αμέσως μετά από την επικύρωση του πίνακα αυτού. 6. Το νομότυπο των αιτήσεων εγγραφής και η πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχονται από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, ο οποίος μπορεί να τάξει εύλογη προθεσμία στον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωση ελλείψεων που του έχουν επισημανθεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβήτησης, αυτή αίρεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής. 7. Αν ορισμένοι από τους επιτυχόντες δεν υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο αριθμός των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί δεν καλύπτεται με την εγγραφή υπεράριθμων, προσκαλείται, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής, ίσος αριθμός επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, με βάση τον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων να υποβάλει αίτηση εγγραφής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 8. Η ιδιότητα του εκπαιδευομένου αποκτάται από όσους εγγράφονται νομοτύπως, από την ημέρα της ορκωμοσίας τους. Η μισθοδοσία των εκπαιδευομένων αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου, ημερομηνία έναρξης της κατάρτισής τους κατά το στάδιο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, εφόσον δώσουν σε ειδική τελετή τον νόμιμο όρκο της παρ. 2 του άρθρου 23.».

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.