Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση111cfc57-195d-4e62-80b8-e00e13ab3f57 542209

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στην Ηλεκτρονική εφαρμογή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί και με φυσική παρουσία μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Εάν απαιτηθεί, προσκομίζονται, κατά περίπτωση, επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, τα οποία υποβάλλονται από τον αιτούντα αποκλειστικά μέσω ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσφύγει κατά της απόφασης, υποβάλλει σχετική ενδικοφανή προσφυγή εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. Σχετικές πληροφορίες και έντυπα αίτησης – προσφυγής παρατίθενται στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΑ στην διαδρομή https://opeka.gr/endika-mesa-prosfyges/. Η άσκηση προσφυγής δεν συνεπάγεται την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης. Δεν επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά αποφάσεων, όταν η αιτιολογία τους αφορά αφενός σε διοικητική πράξη Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή Υπηρεσιών της, από την οποία προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση της ενίσχυσης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσια εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα επιδομάτων – ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της Αίτησης απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Ο αιτών να είναι μέλος οικογένειας. Ως οικογένεια νοείται το ζεύγος σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μαζί με τα ανήλικα άγαμα τέκνα τους που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια που απαρτίζεται από ένα μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένο ή λόγω κράτησης του ετέρου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αντίστοιχες περιπτώσεις), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων άγαμων τέκνων. Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία κατά το έτος υποβολής της αίτησης συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Ως ορεινές περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι ορεινές περιοχές που περιλαμβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3)» της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της δυνάμει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της οδηγίας 89/588/ΕΟΚ, της οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως μειονεκτικές περιοχές για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης από το έτος 2020 και εντεύθεν νοούνται οι περιοχές με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, κατά την έννοια των παρ. 3 και 4, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, όπως αυτές καθορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, το οποίο εγκρίθηκε με την από 28.2.2019 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης της τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 9170. Ως μόνιμη κύρια κατοικία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοείται η συνεχής διαμονή στις ανωτέρω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, όπως τούτο προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού τους Μητρώου.

       Όχι Όχι

      • 4 Εισοδηματικές Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ, ή το κατά αναπροσαρμογή εκάστοτε καθοριζόμενο εισοδηματικό όριο. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης. Στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν προσμετράται το χορηγούμενο σύμφωνα με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το χορηγούμενο κατ’ άρθρο 214 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) επίδομα παιδιού, το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), όπως ισχύει, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία. Η χορηγούμενη εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. Το εισοδηματικό κριτήριο ελέγχεται με βάση την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος και τη σχετικώς εκδοθείσα πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης στοιχεία του Φορολογικού του Μητρώου. Οι δικαιούχοι, προκειμένου για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους καθ’ έκαστο φορολογικό έτος, ακόμα κι αν δεν υποχρεούνται προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Η ενίσχυση χορηγείται σε οικογένειες των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος έχει την ιδιότητα του πολίτη: α) της Ελληνικής Δημοκρατίας, β) κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) κράτους ανήκοντος στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) δ) της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας πληροί την παραπάνω προϋπόθεση, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό. Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο αμφότερων των συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν από αυτούς.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση υποβάλλεται στο χρονικό διάστημα 01 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται μόνο όταν η Αίτηση υποβάλλεται μέσω ΚΕΠ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΟΧ ή Ελβετίας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΟΧ ή Ελβετίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά αιτούντες που είναι πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή Ελβετίας και απαιτείται όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω ΚΕΠ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2244

      • 3 Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του αιτούντος, από την οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του στη συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του αιτούντος, από την οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του στη συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα, ως προς την διετή διαμονή σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή, απαιτείται η προσκόμιση, σχετικής Βεβαίωσης Δημάρχου του τόπου κατοικίας του αιτούντα, σε ΚΕΠ προκειμένου να επισυναφθεί στην ψηφιακή αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 9703

      • 4 Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου ή συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, στην οποία ορίζεται η ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου ή πρακτικό διαμεσολάβησης, από το οποίο προκύπτει ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. Αν δεν υφίσταται κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλεται οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο, προς απόδειξη της άσκησης της επιμέλειας από τον αιτούντα. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου ή συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, στην οποία ορίζεται η ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου ή πρακτικό διαμεσολάβησης, από το οποίο προκύπτει ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. Αν δεν υφίσταται κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλεται οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο, προς απόδειξη της άσκησης της επιμέλειας από τον αιτούντα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα, ως προς την πλήρωση της προϋπόθεσης ο/η αιτών/αιτούσα να αποτελεί μέλος οικογένειας, υπό την έννοια του νόμου. Το εν λόγω δικαιολογητικό προσκομίζεται σε ΚΕΠ, προκειμένου να επισυναφθεί στην ψηφιακή αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές, Οικογενειακές

       Όχι 1127

      • 5 Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου. Το εν λόγω δικαιολογητικό προσκομίζεται σε ΚΕΠ, προκειμένου να επισυναφθεί στην φηφιακή αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Οικογενειακές

       Όχι 3139

      • 6 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 7 Αποδεικτικό ΑΦΜ του ενδιαφερομένου Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ του ενδιαφερομένου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Νόμος 61 "Μέτρα ενίσχυσης κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών" 4701 2020 128 Α

       Περιγραφή Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100128

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1-13 Αριθμ. Δ 11 / οικ.28711/1021 2020 2882 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202882

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ11/οικ. 10643/359/2020 2020 779 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200779

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή ψηφιακής Αίτησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μέσω της εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Α., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://oreina.epidomata.gov.gr/), κατόπιν αυθεντικοποίησης με την χρήση των κωδικών taxisnet. Κατά την υποβολή της, ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά: α) στοιχεία ενεργού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, ή ΕΛ.ΤΑ., δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος και στον οποίο θα πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση, β) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), γ) τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή ψηφιακής Αίτησης μέσω Κ.Ε.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο και μέσω των Κ.Ε.Π, επιδεικνύοντας τα στοιχεία ταυτοποίησής του (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατήριο σε ισχύ) και χορηγώντας στον εξουσιοδοτημένο χρήστη τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο- ειδικά προς τούτο -εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 4 Οριστική Υποβολή της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων της Αίτησης, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στην οριστική υποβολή της. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης διενεργείται με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν από τις διενεργούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, η Αίτηση εγκρίνεται.

       Ναι Ναι


      • 6 Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν από τις διενεργούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προκύψει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, η Αίτηση απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Κατόπιν έκδοσης απορριπτικής απόφασης, ο αιτών δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης το επόμενο έτος.

       Ναι Ναι


      • 7 Απαιτεί δικαιολογητικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα, ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης, ο αιτών ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για το συγκεκριμένο λόγο, για τον οποίο η αίτησή του παραμένει εκκρεμής και καλείται να υποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος οφείλει, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του, να προσέλθει στο ΚΕΠ και να υποβάλει τα απαιτούμενα – κατά περίπτωση - δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις που απαιτούνται δικαιολογητικά, η Αίτηση διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΟΠΕΚΑ ελέγχουν τα δικαιολογητικά πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης τα οποία προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι στα ΚΕΠ και αναρτήθηκαν ψηφιακά στην Αίτησής τους.

       Όχι Όχι


      • 9 Έγκριση της Aίτησης κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.., προκύψει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης, εκδίδεται εγκριτική απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 10 Απόρριψη της Αίτησης κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.., προκύψει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης, εκδίδεται απορριπτική απόφαση.

       Σημειώσεις Κατόπιν έκδοσης απορριπτικής απόφασης, ο αιτών δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης το επόμενο έτος.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.