Εκμίσθωση Ακινήτου Δήμου με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb022e4a0-bb6c-4f8d-b553-8fbf2fc9a080 131951

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Κυμαινόμενο + (
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων εν γένει (οικοπέδων και κτηρίων). Δεν συμπεριλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες ακινήτων, η εκμετάλλευση των οποίων διέπεται από ειδική νομοθεσία (π.χ. δημοτικά λατομεία, κατηγορίες κοινοχρήστων, καλλιεργήσιμες εκτάσεις κ.α.)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία επισπεύδεται από το δήμο κατά διακριτική ευχέρεια και απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο τρόπος συμμετοχής στη δημοπρασία, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται και εξειδικεύονται σε κάθε διακήρυξη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή τους. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκμίσθωση Ακινήτου από ΟΤΑ Α Βαθμού με Δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Εκμίσθωση Ακινήτου από Δήμο με Δημοπρασία


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης ποσού ίσου με το 10% του ορίου πρώτης προσφοράς που ορίζεται κάθε φορά στη διακήρυξη, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: α) για μεν διάρκεια μίσθωσης κάτω του έτους, υπολογίζεται για όλη τη διάρκεια, β) για δε διάρκεια μίσθωσης άνω του έτους, για τουλάχιστον ένα έτος (βλ. παρ. 2 περ. Γ άρθρου 3 π.δ. 270/1981). Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αντικαθίσταται με άλλη εγγυητική επιστολή για την έγκαιρη καταβολή του μισθώματος, ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 2 Εναλλακτικά, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει σύσταση παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 3 Εναλλακτικα, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ομολογιών Δημοσίου, τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται διά εγγυοδοσίας, ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 75 - 83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 72, 67, 83 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου Άρθρο 83: Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 192 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Προεδρικό Διάταγμα 270 1981 77 Α

       Περιγραφή Καθορισμός οργάνων, διαδικασίας και όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100077

      • Νόμος 9, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Σύνταξη εισήγησης για έγκριση μίσθωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν ελέγχου των στοιχείων του ακινήτου, συντάσσει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σκοπιμότητα έγκρισης εκμίσθωσης.

       Σημειώσεις Σε αυτό το στάδιο διενεργείται έλεγχος και προσδιορισμός των στοιχείων του ακινήτου (τίτλος κτήσης, επιφάνεια, πιθανή χρήση κ.α.)

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει τη σχετική εισήγηση, συνεδριάζει και αποφασίζει για τη σκοπιμότητα εκμίσθωσης του ακινήτου.

       Σημειώσεις Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προηγείται γνώμη του συμβουλίου της κοινότητας, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση Απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτου, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο, συντάσσει σχετική οικονομική έκθεση εκτίμησης της αξίας του ακινήτου για τον προσδιορισμό του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς στη δημοπρασία.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση Κατάρτισης όρων διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τον διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση Απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποχρεωτική δημοσίευση της διακήρυξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου απαιτείται.

       Σημειώσεις Η τελευταία χρονικά δημοσίευση πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από κάθε διακήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο.

       Σημειώσεις Κατά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

       Όχι Όχι


      • 9 Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 10 Άγονος Διαγωνισμός - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά με απόφαση Δημάρχου, στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, εφόσον στα πρακτικά αναγράφεται ότι δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.

       Ναι Όχι


      • 11 Μη κατακύρωση - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν παραπομπής από την Δημοτική Επιτροπή στην περίπτωση μη κατακύρωσης του αποτελέσματος, δύναται να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια είτε την επανάληψη της δημοπρασίας (λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ή άρνησης του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά), είτε την εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία.

       Ναι Όχι


      • 12 Κατακύρωση Αποτελέσματος - Πρόσκληση αναδειχθέντος πλειοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος από την Δημοτική Επιτροπή, ο αναδειχθείς πλειοδότης καλείται αμελλητί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 13 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει το κείμενο της σύμβασης μίσθωσης με τον αντισυμβαλλόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.