Εκμίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση96744074-ff69-4bbe-b1ae-686564ba8cb7 585688

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου από Περιφέρεια, με γνώμονα την κατά το δυνατόν αποδοτικότερη αξιοποίηση της περιουσίας της. Απευθύνεται στους ΟΤΑ Β΄ βαθμού (εκμισθωτές) και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μισθωτές).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εκμίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκμίσθωση Ακινήτου από ΟΤΑ Β΄ βαθμού με Δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Εκμίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται, αρχικά, η Περιφερειακή Επιτροπή να λαμβάνει απόφαση για τη σκοπιμότητα εκμίσθωσης του ακινήτου.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, σε ποσοστό 10% του ορίου προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Προεδρικό Διάταγμα 1-8 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 176 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 20, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για τη σκοπιμότητα εκμίσθωσης του ακινήτου.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή καταρτίζει τους όρους της Διακήρυξης.

       Σημειώσεις Στους όρους της Διακήρυξης συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο, η Περιφερειακή Επιτροπή είναι δυνατόν να αναθέτει σε μέλη της ή σε συμβουλευτικής αρμοδιότητας Επιτροπή, που εκείνη θα ορίσει, την ενημέρωσή της ως προς τα εν γένει δεδομένα της αγοράς ακινήτων στην περιοχή ή ακόμα και την εισήγηση τιμήματος εκκίνησης. Ανάρτηση της απόφασης στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημοσίευση Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διενεργείται από την Περιφερειακή Επιτροπή ή από Επιτροπή Διεξαγωγής που έχει οριστεί από αυτήν.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν.3852/2010, η Περιφερειακή Επιτροπή συγκροτεί ειδικές επιτροπές διεξαγωγής από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημοσίους υπαλλήλους. Αμέσως μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφονται τα πρακτικά από τα μέλη της Επιτροπής που τη διεξήγαγε αφενός και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του αφετέρου.

       Όχι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Άγονος Διαγωνισμός - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, εφόσον η Περιφερειακή Επιτροπή κηρύξει άγονο το διαγωνισμό (ελλείψει πλειοδότη και κατόπιν σύνταξης πρακτικών).

       Σημειώσεις Η επανάληψη της δημοπρασίας στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει παρουσιαστεί πλειοδότης είναι υποχρεωτική.

       Ναι Όχι


      • 7 Μη κατακύρωση - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να λάβει απόφαση για επανάληψη της δημοπρασίας σε περίπτωση α) μη κατακύρωσης του αποτελέσματος ως ασύμφορου και β) άρνησης του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά διεξαγωγής της δημοπρασίας.

       Ναι Όχι


      • 8 Κατακύρωση Αποτελέσματος - Πρόσκληση αναδειχθέντος πλειοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος από την Περιφερειακή Επιτροπή, καλείται εγγράφως ο τελευταίος πλειοδότης να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 9 Υπογραφή σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει το κείμενο της σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο.

       Σημειώσεις Μετά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής του ακινήτου.

       Ναι Όχι


      • 10 Λήξη διαδικασίας       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.