Εκμίσθωση Καλλιεργήσιμης Γης των Δήμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2a76118a-fbd4-48e3-ac3e-9f5a12007081 956842

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  45 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης και απευθύνεται στους μόνιμους κατοίκους του εκάστοτε Δήμου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010Άλλο

     Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή τους. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εκμίσθωση Καλλιεργήσιμης Γης ΟΤΑ α βαθμού

       Επίσημος τίτλος

       Εκμίσθωση Καλλιεργήσιμης Γης των Δήμων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής


       • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη δημοπρασία έχουν μόνο οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που έχει την κυριότητα της έκτασης.


        Όχι Όχι

       • 1 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού ίσου με το 1/10 της τιμής εκκίνησης που ορίζεται κάθε φορά στη διακήρυξη.


        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

        Όχι

       • 1 Βεβαίωση δημοτικότητας - μόνιμης κατοικίας. Δημοτικά πιστοποιητικά

        Βεβαίωση δημοτικότητας - μόνιμης κατοικίας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Οι βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας δύνανται να αναζητηθούν ηλεκτρονικά από τον αιτούντα και να εκδοθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4705

       • Νόμος 75 - 83 4727 2020 184 Α

        Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

       • Νόμος 72, 67 3852 2010 87 Α

        Περιγραφή Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής, Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

       • Νόμος 3548 2007 68 Α

        Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

       • Νόμος 195 3463 2006 114 Α

        Περιγραφή Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

       • Προεδρικό Διάταγμα 270 1981 77 Α

        Περιγραφή Καθορισμός οργάνων, διαδικασίας και όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100077

       • 1 Σύνταξη Εισήγησης για έγκριση μίσθωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν ελέγχου των στοιχείων του ακινήτου, συντάσσει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σκοπιμότητα της εκμίσθωσης.

        Σημειώσεις Οι εκτάσεις βεβαιώνονται ως προς τη θέση και τα όρια. Στην εισήγηση απαιτείται και η βεβαίωση ότι η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.

        Όχι Όχι


       • 2 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει τη σχετική εισήγηση, συνεδριάζει και αποφασίζει για τη σκοπιμότητα εκμίσθωσης του ακινήτου.

        Σημειώσεις Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.

        Όχι Όχι


       • 3 Ανάρτηση Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

        Όχι Όχι


       • 4 Σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτου, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο, συντάσσει σχετική οικονομική έκθεση εκτίμησης της αξίας της καλλιεργήσιμης γης και εισηγείται το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς στη δημοπρασία.

        Όχι Όχι


       • 5 Απόφαση Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τον διαγωνισμό.

        Σημειώσεις Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να συμπεριλάβει και όρο αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε ιδιοκτήτες που κατέχουν καλλιεργήσιμη γη ορισμένου αριθμού στρεμμάτων.

        Όχι Όχι


       • 6 Ανάρτηση Απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

        Όχι Όχι


       • 7 Δημοσίευση Διακήρυξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποχρεωτική δημοσίευση της διακήρυξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου απαιτείται.

        Σημειώσεις Η τελευταία χρονικά δημοσίευση πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από κάθε διακήρυξη.

        Όχι Όχι


       • 8 Διενέργεια Δημοπρασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Η δημοπρασία διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο.

        Σημειώσεις Κατά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής, καθώς και από τον πλειοδότη και τον εγγυητή του.

        Όχι Όχι


       • 9 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει για να λάβει απόφαση επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

        Όχι Όχι


       • 10 Άγονος Διαγωνισμός - Απόφαση Επανάληψης της Δημοπρασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης, η Οικονομική Επιτροπή κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά με απόφαση Δημάρχου.

        Σημειώσεις Στην επαναληπτική δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους.

        Ναι Όχι


       • 11 2η Επανάληψη της Δημοπρασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εάν η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται εκ νέου με δυνατότητα συμμετοχής οποιουδήποτε φυσικού προσώπου.

        Ναι Όχι


       • 12 Μη κατακύρωση - Απόφαση Επανάληψης Διαγωνισμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή στην περίπτωση μη κατακύρωσης του αποτελέσματος (ασύμφορο αποτέλεσμα, άρνηση πλειοδότη να υπογράψει τα πρακτικά, σφάλμα στη διενέργεια της δημοπρασίας), δύναται να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια την επανάληψη της δημοπρασίας.

        Ναι Όχι


       • 13 Κατακύρωση Αποτελέσματος - Πρόσκληση αναδειχθέντος πλειοδότη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώσει το αποτέλεσμα, ο αναδειχθείς πλειοδότης καλείται αμελλητί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης.

        Ναι Όχι


       • 14 Υπογραφή Σύμβασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Δήμαρχος, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει το κείμενο της σύμβασης μίσθωσης με τον αντισυμβαλλόμενο.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.