Εκμίσθωση Κινητού από Περιφέρεια με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση657b139d-1467-4d72-b816-d168f2b10d9c 894917

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση κινητού πράγματος από Περιφέρεια και απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Στα κινητά συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά εξοπλισμός γραφείου (καρέκλες, γραφεία, ερμάρια κ.ά.) μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξαρτήματα) κ.ά. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκμισθώσεις οχημάτων τα οποία διέπονται από ειδική νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παρατηρήσεις

Η εκμίσθωση των μηχανημάτων και οχημάτων της Περιφέρειας σε Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα θα γίνεται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 5 του Ν. 2307/1995).

Τελευταία ενημέρωση

20/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Εκμίσθωση Κινητού από Περιφέρεια με Δημοπρασία.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010.
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών η μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ (Συντονιστή) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός δύο μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκμίσθωση Κινητού από ΟΤΑ Β΄ βαθμού με δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Εκμίσθωση Κινητού από Περιφέρεια με Δημοπρασία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται αρχικά η έκδοση απόφασης από Περιφερειακή Επιτροπή για τη σκοπιμότητα εκμίσθωσης συγκεκριμένων κινητών ή κατηγοριών κινητών, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατατίθεται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για συμμετοχή στη δημοπρασία σε ποσοστό 10% επί του ορίου προσφοράς. 1 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 176 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων (άρ. 9 : Εκμίσθωση κινητών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 5 2307 1995 113 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση νομοθεσίας ΟΤΑ, ιθαγένειας, ΕΥΔΑΠ κλπ.διατάξεις (άρ. 5 Απαλλοτριώσεις - Τεχνικός εξοπλισμός -Επιχειρήσεις)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100113

      • Νόμος 20, 53,54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για τη σκοπιμότητα εκμίσθωσης κινητού ή κινητών με δημοπρασία, κατόπιν εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Η εκμίσθωση κινητών πραγμάτων για χρονικό διάστημα έως τριών το πολύ μηνών, γίνεται με απευθείας συμφωνία, ύστερα από απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση της απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αναρτά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάρτιση όρων Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει και καταρτίζει τους όρους της Διακήρυξης.

       Σημειώσεις Στους όρους της Διακήρυξης συμπεριλαμβάνεται και η τιμή εκκινήσεως του καταβλητέου μισθώματος. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Περιφερειακή Επιτροπή είναι δυνατόν να αναθέτει σε μέλη της ή σε συμβουλευτικής αρμοδιότητας Επιτροπή, που εκείνη θα ορίσει.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αναρτά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Περιφερειάρχη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια της Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διενεργείται από την Περιφερειακή Επιτροπή ή από Επιτροπή Διεξαγωγής που έχει οριστεί από αυτήν.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 η Περιφερειακή Επιτροπή συγκροτεί ειδικές επιτροπές διεξαγωγής από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημοσίους υπαλλήλους.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή πρακτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής, καθώς και από τον πλειοδότη και τον εγγυητή του.

       Όχι Όχι


      • 8 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Άγονος Διαγωνισμός - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά, με απόφαση Περιφερειάρχη, εφόσον η Περιφερειακή Επιτροπή κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό στην περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κανένας πλειοδότης.

       Ναι Ναι


      • 10 Μη κατακύρωση του αποτελέσματος - Απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να λάβει απόφαση για την επανάληψη της δημοπρασίας σε περίπτωση α) μη κατακύρωσης του αποτελέσματος ως ασύμφορου και β) άρνησης του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά διεξαγωγής της δημοπρασίας.

       Σημειώσεις Εάν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία μετά από απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

       Ναι Ναι


      • 11 Κατακύρωση του αποτελέσματος - Πρόκληση αναδειχθέντος πλειοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος από την Περιφερειακή Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης καλείται εγγράφως να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 12 Υπογραφή της σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης υπογράφει το κείμενο της σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο.

       Σημειώσεις Μετά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής του κινητού.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.