Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe2354dd3-184f-4a64-929f-3568f7d341b0 235431

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9

Κόστος

30 €

Εκτιμώμενος χρόνος

40 ημέρες έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κατάρτιση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και αξιολόγηση των καταρτιζομένων στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Η διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος και η κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων αφορά σε όλα τα στάδια της αλυσίδας των τροφίμων, στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και υλοποιείται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις τροφίμων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων και αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Από την παραπάνω κατάρτιση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν:

 • α) οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το προσωπικό τους.
 • β) οι επαγγελματικοί φορείς, τα επιμελητήρια και τα κλαδικά σωματεία.
 • γ) τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί και τα διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν. Η επιχείρηση οφείλει να τεκμηριώνει σαφώς και επαρκώς την κατάρτιση του προσωπικού της μέσω τήρησης κατάλληλων αρχείων εκπαίδευσης, όπως αυτά προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, βασισμένο στις αρχές του HACCP που εφαρμόζει.

Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ Β΄1616), διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις κατάρτισης.

Τελευταία ενημέρωση

17/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση Έγκρισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις για έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων υποβάλλονται από τον εκπαιδευτικό φορέα (φορέα υλοποίησης), σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (χρήση από τον παραπάνω σύνδεσμο του εντύπου aitisi.doc).

Η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία του φορέα υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (επωνυμία και νομική υπόσταση , ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, τον τόπο υλοποίησης, το ωρολόγιο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος (ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής), στοιχεία των επιχειρήσεων το προσωπικό των οποίων συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (επωνυμία, ΑΦΜ, είδος διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας), στοιχεία των εκπαιδευόμενων (πίνακας με ονοματεπώνυμο, φύλο, ΑΦΜ, ταυτότητα/διαβατήριο, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ επιχείρησης στην οποία εργάζεται) και στοιχεία των εκπαιδευτών (αριθμός μητρώου εκπαιδευτών, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ώρες διδασκαλίας). Μαζι με την αίτηση έγκρισης υποβάλλεται και αντίγραφο των αιτήσεων των επιχειρήσεων τροφίμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Κάθε αίτηση αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, λαμβάνει ξεχωριστό αριθμό πρωτοκόλλου που χαρακτηρίζει μοναδικά το πρόγραμμα και συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία. (Άρθρο 10 ΥΑ 14708/17-08-2007, ΦΕΚ Β 1616). Κάθε αίτηση ανά πρόγραμμα συνοδεύεται υποχρεωτικά από διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο αναγράφονται όλα τα συνημμένα έγγραφα του προγράμματος.

Να σημειωθεί ότι η αποστολή των ανωτέρω θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζει η σχετική νομοθεσία, ήτοι σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος και θα αφορά στη υλοποίηση προγράμματος με χρονικό ορίζοντα τριών (3) μηνών (90 ημερολογιακών ημερών) από την ημερομηνία υποβολής/πρωτοκόλλησης της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και αξιολόγηση καταρτιζομένων στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

      Επίσημος τίτλος

      Υπηρεσίες κατάρτισης προς τις επιχειρήσεις τροφίμων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ Β 1616) δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν: α) οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το προσωπικό τους. β) οι επαγγελματικοί φορείς, τα επιμελητήρια και τα κλαδικά σωματεία. γ) τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί και τα διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης. Η επιχείρηση τροφίμων η οποία προγραμματίζει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση τροφίμων ο οποίος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης επιλέγει τον Εκπαιδευτικό Φορέα με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί. Οι επιχειρήσεις τροφίμων που διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και εποπτικά μέσα μπορούν να διεξάγουν οι ίδιες την εκπαίδευση, αρκεί να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο φορέας υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων διασφαλίζει ότι ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι τουλάχιστον 10 και δεν υπερβαίνει τα 30 άτομα. Τροποποίηση του πίνακα υποψηφίων και μέχρι 10 τον αριθμό επιτρέπεται μέχρι 25 ημέρες μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης και οπωσδήποτε πριν την τελική έγκριση του προγράμματος συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό εκπαιδευομένων της αρχικής αίτησης του προγράμματος. Οι παραπάνω αλλαγές γνωστοποιούνται με μία και μοναδική αίτηση. (Άρθρο 10, παρ. 9 της, ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616).

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Με Απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης επιπέδου (1) για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων. Ο αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8). Αν το πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα ο αριθμός ωρών ανά ημέρα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) και μικρότερος των τριών (3). Το θεωρητικό μέρος πρέπει να αποτελεί κατ΄ ελάχιστο το 30% και κατά το μέγιστο το 70% του συνόλου των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιείται είτε στην ίδια την επιχείρηση, είτε σε άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Όπου πραγματοποιείται πρακτική άσκηση, ορίζεται εκπαιδευτής συναφούς ειδικότητας ή απασχόλησης. (Άρθρα 5-7 της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616). Για την έγκριση του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος από τον ΕΦΕΤ απαιτείται η υποβολή αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων από τους φορείς υλοποίησης.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από το Μητρώο Εκπαιδευτών προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων του ΕΦΕΤ και με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης και τη θεματική ενότητα στην οποία είναι ενταγμένος ο εκπαιδευτής. Εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Οι εκπαιδευτές για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης ενός προγράμματος του φορέα δεν μπορεί να έχουν δηλώσει συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα. Σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις ώρες εκτέλεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε ενότητα επιλέγεται ένας εκπαιδευτής με τον αναπληρωματικό του και οι εκπαιδευτές δεν ασχολούνται σε κάθε πρόγραμμα πέραν των 5 ωρών ημερησίως και στην ίδια ομάδα εκπαιδευομένων πέραν των 3 ωρών ημερησίως. Οι αναπληρωματικοί εκπαιδευτές συμμετέχουν στα προγράμματα για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα υλοποίησης με τους ίδιους όρους των τακτικών εκπαιδευτών. (Άρθρα 7-10 της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616 ).

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Οι φορείς υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων για την εκτέλεση των προγραμμάτων διασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπει το άρθρο 4 της ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ Β 1616) ως προς την δομή των χώρων και τον κτιριακό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό για την εκτέλεση του προγράμματος (επάρκεια χωρητικότητας αιθουσών, επάρκεια φωτισμού και αερισμού, διαθεσιμότητα χώρων διαλειμμάτων και τουαλετών, επάρκεια τραπεζιών και καθισμάτων, διαθεσιμότητα πίνακα και Η/Υ κλπ.).

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) και της υπ’ αριθ. 141267/Κ6/τ.Β’/ΦΕΚ 5159/05-11-2021 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις 30.11.2021 τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και (2) αντικαθίστανται με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) (άρθρο 65, παρ. 1 & 2 και 169, παρ. 17). Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και (2), προκειμένου να λάβουν έγκριση από τον ΕΦΕΤ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων (Επιπέδου-1), προσκομίζουν μαζί με τις αιτήσεις έγκρισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις σχετικές Αποφάσεις τροποποίησης των αδειών λειτουργίας τους σε Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 169, παρ. 17, του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254).

       Ναι Ναι

      • 7 Εκπαιδευτικές Για την δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων αξιολόγησης των καταρτιζόμενων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ο ΕΦΕΤ ενημερώνεται από τον φορέα υλοποίησης για την ολοκλήρωση της κατάρτισης, (πίνακας τελικά καταρτισθέντων και παρουσιολόγια), καθώς και για την κατάθεση σε λογαριασμό του ΕΦΕΤ του ανάλογου χρηματικού ποσού. (Άρθρο 10, παρ. 14 της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616).

       Όχι Όχι

      • 1 Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ (Αριθ. 379/16-05-2013), έχει καθοριστεί χρηματικό ποσό τριάντα ευρώ (30 €) ανά καταρτισθέντα για την συμμετοχή στις εξετάσεις στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι φορείς υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν την ευθύνη κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ το χρηματικό ποσό που αναλογεί στο σύνολο των καταρτιζομένων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων από τους φορείς υλοποίησης. Πρόγραμμα

       Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων από τους φορείς υλοποίησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201616

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο επίπεδο ένα (1) και στοχεύει στη μετάδοση γενικών και βασικών γνώσεων για την ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών/χειρισμών για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων. Οι θεματικές ενότητες με τα επιμέρους θεματικά πεδία προς ανάλυση που συγκροτούν το ελάχιστο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ και στο σύνδεσμο: https://www.efet.gr/index.php/el/food-industry/ekpaidefsi-prosopikoy-epixeiriseon

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 2 Αντίγραφο της αίτησης της κάθε επιχείρησης που απευθύνεται προς τον εκπαιδευτικό φορέα και ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει το προσωπικό της, στην οποία αίτηση, μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησης. Αίτηση

       Αντίγραφο της αίτησης της κάθε επιχείρησης που απευθύνεται προς τον εκπαιδευτικό φορέα και ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει το προσωπικό της, στην οποία αίτηση, μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201616

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του εκπαιδευτικού φορέα βεβαιώνεται ότι ο χώρος εκτέλεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616. Σε περίπτωση που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν υλοποιείται σε χώρο του φορέα υλοποίησης αλλά σε διατιθέμενη αίθουσα, στην υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του εκπαιδευτικού φορέα βεβαιώνεται ότι ο χώρος που θα εκτελεστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τις προδιαγραφές και διαθέτει τον εξοπλισμό όπως ορίζονται από τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας που θα εκτελεστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Στην περίπτωση που ο χώρος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν ανήκει στον φορέα υλοποίησης αλλά παραχωρείται, υποβάλλεται και το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας που θα εκτελεστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αποδεικτικό

       Στην περίπτωση που ο χώρος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν ανήκει στον φορέα υλοποίησης αλλά παραχωρείται, υποβάλλεται και το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας που θα εκτελεστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201616

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 3798

      • 5 Απόφαση τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε Κ.Δ.Β.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 169, παρ. 17, του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254). Απόφαση

       Απόφαση τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε Κ.Δ.Β.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 169, παρ. 17, του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 2 και 169, παρ. 17, του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) δεν υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης που βεβαιώνει ότι οι χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων κατάρτισης τηρούν τις απαιτήσεις της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β΄ 1616) εφόσον προσκομίζουν στον ΕΦΕΤ την παραπάνω απόφαση τροποποίησης της άδειας λειτουργίας τους, προκειμένου να λάβουν έγκριση για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων (Επιπέδου-1).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 1127

      • 6 Εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων έχουν εξασφαλίσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

       Εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων έχουν εξασφαλίσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201616

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκπαιδευτών δημοσίων υπαλλήλων συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον υπεύθυνο του φορέα υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που αιτείται έγκριση από τον ΕΦΕΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1374

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Οι τακτικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στον εκπαιδευτικό φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την οποία δηλώνουν: • Την σχέση εργασίας τους και συγκεκριμένα εάν είναι ή δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. • Ότι δεν ασχολούνται ως εκπαιδευτές στα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων συνολικά πέραν των 5 ωρών ημερησίως και στην ίδια ομάδα εκπαιδευομένων πέραν των 3 ωρών ημερησίως. • Ότι για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα. Οι αναπληρωματικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα και με τους ίδιους όρους των τακτικών εκπαιδευτών. Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον υπεύθυνο του φορέα υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που αιτείται έγκριση από τον ΕΦΕΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Πρωτότυπα παρουσιολόγια των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (για κάθε ημέρα εκτέλεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος). Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πρωτότυπα παρουσιολόγια των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (για κάθε ημέρα εκτέλεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201616

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Τα πρωτότυπα παρουσιολόγια των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων αποστέλλονται από τον υπεύθυνο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος μετά την ολοκλήρωση του και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 9 Κατάλογος των τελικά καταρτισθέντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογος των τελικά καταρτισθέντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201616

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Ο κατάλογος των τελικά καταρτισθέντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων αποστέλλεται από τον υπεύθυνο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος μετά την ολοκλήρωση του και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 10 Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε τριάντα ευρώ (30 €) ανά καταρτισθέντα. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε τριάντα ευρώ (30 €) ανά καταρτισθέντα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201616

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Ο υπεύθυνος του φορέα υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος μετά την ολοκλήρωση του και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ υποβάλλει στον ΕΦΕΤ αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε τριάντα ευρώ (30 €) ανά καταρτισθέντα και το οποίο έχει καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ (Αριθμ. 379/16-05-2013). σε τριάντα ευρώ (30 €) ανά καταρτισθέντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 2741 1999 199 Α

       Περιγραφή Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100199

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852 2004

       Περιγραφή Για την υγιεινή τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj

      • Υπουργική Απόφαση 14708 2007 1616 Β

       Περιγραφή Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201616

      • Υπουργική Απόφαση 439 2017 2873 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14708/17-8-2007 (1616 Β’) απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης «όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202873

      • Εγκύκλιος 14203 2017

       Περιγραφή Οδηγίες εφαρμογής της υπ αριθ. 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/Β/17-8-2007) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%A19%CE%A4-%CE%A7%CE%91%CE%92?inline=true

       ΑΔΑ ΑΔΑ ΩΠΕΧΟΡ9Τ-ΧΑΒ

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 2018 134 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100134

      • Νόμος 53, 169 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Υπουργική Απόφαση 141267/Κ6 2021 5159 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159

      • 1 Παραλαβή Φακέλου Έγκρισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων υποβάλλονται από τον εκπαιδευτικό φορέα (φορέα υλοποίησης) μετά την πλήρη και ορθή συμπλήρωσή της και κατατίθεται ή αποστέλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ε.Φ.Ε.Τ, υπόψη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται στην ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ Β΄1616). Στη συνέχεια λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος χαρακτηρίζει μοναδικά το πρόγραμμα. Ο συγκεκριμένος αριθμός πρωτοκόλλου αναζητείται από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ε.Φ.Ε.Τ και όχι από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία παρατίθενται αναλυτικά στα πεδία "Αίτηση" και "Τι θα χρειαστείτε" της παρούσας διαδικασίας. Για την κατάρτιση του φακέλου έγκρισης εκπαιδευτικού προγράμματος ο φορέας υλοποίησης λαμβάνει υπ΄ όψη του και τις πληροφορίες στο πεδίο "Προϋποθέσεις" της παρούσας διαδικασίας.

       Σημειώσεις Η αποστολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά λαμβάνει χώρα σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος και αφορά στη υλοποίηση προγράμματος με χρονικό ορίζοντα τριών (3) μηνών (90 ημερολογιακών ημερών) από την ημερομηνία υποβολής/πρωτοκόλλησης της αίτησης για να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο του φακέλου και την έγκριση του από τον ΕΦΕΤ. Στο σύνδεσμο https://www.efet.gr/index.php/el/food-industry/ekpaidefsi-prosopikoy-epixeiriseon βρίσκεται προτυποποιημένο έντυπο της Αίτησης (aitisi.doc). Ο φορέας υλοποίησης μπορεί να υποβάλλει τροποποίηση του πίνακα του προς κατάρτιση προσωπικού εντός 25 ημερών μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης (Άρθρο 10, παρ. 9 της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616) θα λαμβάνει χώρα με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@efet.gr με την ένδειξη «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση για την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ελέγχονται από το αρμόδιο προσωπικό του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για την συνάφεια με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, την ορθότητα και πληρότητα τους.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο Τμήμα έχει και την ευθύνη της επικοινωνίας με τον φορέα υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος για την παροχή διευκρινίσεων, διορθώσεων, συμπληρώσεων στο πλαίσιο ελέγχου του φακέλου του προς έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση για Έγκριση ή Απόρριψη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με βάση την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την πληρότητα του φακέλου για την έγκριση διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος για προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων από φορέα υλοποίησης που διενήργησε το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ εισηγείται προς το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ την έγκριση ή απόρριψη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

       Σημειώσεις Η εισήγηση προς το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του φακέλου, ο οποίος διενεργείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης για έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης από Δ.Σ. του ΕΦΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον φορέα υλοποίησης.

       Σημειώσεις Επικαιροποιημένος πίνακας των εγκεκριμένων από τον ΕΦΕΤ εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των φορέων υλοποίησης στους οποίους έχουν ανατεθεί, καθώς και φορείς υλοποίησης που έχουν αποκλειστεί από τον ΕΦΕΤ για την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: index.php/el/food-industry/ekpaidefsi-prosopikoy-epixeiriseon

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή Απόφασης Δ.Σ. του ΕΦΕΤ στον Φορέα Υλοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ αποστέλλει την Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του αιτούμενου φορέα υλοποίησης ή την απόρριψη του.

       Όχι Όχι


      • 6 Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616) διεξάγεται από τους φορείς υλοποίησης (όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616) σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατάρτισης και την διαδικασία που ορίζονται από την ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616 μετά την αποστολή Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ για την έγκριση εκτέλεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον αντίστοιχο φορέα υλοποίησης .

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή Δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια υλοποίησης των προγραμμάτων και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που ορίζει η σχετική νομοθεσία, οι φορείς υλοποίησης προσκομίζουν τα πρωτότυπα παρουσιολόγια, τον κατάλογο των τελικών καταρτισθέντων, καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ χρηματικού ποσού, που έχει καθοριστεί με :Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Βλ. πεδία παρούσας διαδικασίας "Προϋποθέσεις" και "Τι θα χρειαστείτε".

       Όχι Όχι


      • 8 Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 12 της ΥΑ 14708/2007 ΦΕΚ Β 1616, στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι λεπτομέρειες του τρόπου αξιολόγησης καθορίζονται με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Με την Απόφαση Δ.Σ. του ΕΦΕΤ υπ΄ αριθ. 201/06-06-2022 εγκρίνεται η υλοποίηση εξετάσεων του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων που έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στην «Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων», μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικής εξέτασης (e-exam) που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό στο ΟΠΣ του ΕΦΕΤ. Η ευθύνη υλοποίησης των εξετάσεων ανατίθεται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας διεξαγωγής εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης για την Διεξαγωγή Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ, ειδοποιεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους φορείς υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης χειριστών τροφίμων Επιπέδου-1, για τη δυνατότητα συμμετοχής των τελικώς καταρτιζομένων τους , σε εξετάσεις μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικής εξέτασης (e-exam), με προϋπόθεση συμμετοχής, την καταβολή στον ΕΦΕΤ του σχετικού παραβόλου (30 ευρώ), για κάθε τελικώς καταρτιζόμενο.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση Καταρτιζομένων για την Διεξαγωγή Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι φορείς υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης χειριστών τροφίμων Επιπέδου-1, καλούνται να ενημερώσουν τους τελικώς καταρτιζόμενους τους, για τους οποίους έχουν καταβάλει στον ΕΦΕΤ το σχετικό χρηματικό ποσό (30 ευρώ), να συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες εξετάσεις με χρήση ηλεκτρονικού συνδέσμου (link).

       Όχι Όχι


      • 11 Διεξαγωγή Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο εισέρχεται στην εφαρμογή ηλεκτρονικής εξέτασης (e-exam) του ΕΦΕΤ “Εξετάσεις χειριστών τροφίμων στο πρόγραμμα «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» και ακολουθεί τα βήματα που απαιτεί η εφαρμογή.

       Σημειώσεις Μετά την υποβολή των απαντήσεων, εμφανίζεται μήνυμα «επιτυχής καταχώρηση» και στη συνέχεια εμφανίζεται το αποτέλεσμα της εξέτασης, το οποίο εάν επιθυμεί ο εξεταζόμενος έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει.

       Όχι Όχι


      • 12 Χορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Κατάρτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο εξεταζόμενος επιτύχει στην εξέταση, το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ ελέγχει α) εάν ο Φορέας υλοποίησης του προγράμματος που παρακολούθησε ο εξεταζόμενος έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον ΕΦΕΤ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και β) εάν ο εξεταζόμενος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των τελικώς καταρτισθέντων που έχει αποστείλει ο φορέας υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η Βεβαίωση Επιτυχούς Κατάρτισης χειριστών τροφίμων Επιπέδου -1 αποστέλλεται στο e-mail που έχει δηλώσει ο εξεταζόμενος.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.