Εκποίηση Ακινήτου Δήμου με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5f978627-c487-4e0e-84bd-5ba904bddf2d 311604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Κυμαινόμενο + (
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκποίηση ακινήτου Δήμου με Δημοπρασία και απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Παρατηρήσεις

Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του δήμου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Εκποίηση Ακινήτου Δήμου με Δημοπρασία.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Κατά της απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή του άρ. 227 του Ν. 3852/2010.
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκποίηση ακινήτου ΟΤΑ α΄ βαθμού με Δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Εκποίηση ακινήτου Δήμου με Δημοπρασία


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 2 Εναλλακτικά, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει σύσταση παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 3 Εναλλακτικα, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ομολογιών Δημοσίου, τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται διά εγγυοδοσίας, ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε Δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε Δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 72, 67, 225, 83 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 72: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, Άρθρο 225: Έλεγχος νομιμότητας, Άρθρο 83:Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 186 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Εκποίηση ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Προεδρικό Διάταγμα 270 1981 77 Α

       Περιγραφή Καθορισμός οργάνων, διαδικασίας και όρων δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100077

      • Νόμος 23 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Για τους Οργανισμούς Τοπική Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, 58.694,05 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 22 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ΄ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, φιλανθρωπικά ιδρύματα του Ν. 2039/1939, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτείται εκτίμηση από πιστοποιημένους εκτιμητές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • Νόμος 9,53,54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του και πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του την εκποίηση δημοτικού ακινήτου μόνο για ωφέλεια του Δήμου.

       Σημειώσεις Α) Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προηγείται γνώμη του συμβουλίου της κοινότητας, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β) Ο Δήμος διαθέτει το προϊόν της εκποίησης αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο έγινε η εκποίηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα αναρτά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτου, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο, κατόπιν επιτόπιας έρευνας συντάσσει έκθεση εκτίμησης της αξίας του ακινήτου για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς στη δημοπρασία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 € απαιτείται έκθεση εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Υπ. Οικονομικών)

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση κατάρτισης όρων διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για το διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση της απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα αναρτά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση της Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δημάρχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια της Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο.

       Σημειώσεις Κατά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

       Όχι Όχι


      • 8 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Άγονος Διαγωνισμός - Απόφαση Επανάληψης της Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά με απόφαση Δημάρχου, στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή κηρύξει το διαγωνισμό άγονο, εφόσον στα πρακτικά αναγράφεται ότι δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.

       Ναι Όχι


      • 10 Μη κατακύρωση - Απόφαση επανάληψης της Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Δημοτική Επιτροπή (ασύμφορο αποτέλεσμα, σφάλμα κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, άρνηση του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά), το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει τυχόν επαναληπτική δημοπρασία.

       Ναι Όχι


      • 11 Κατακύρωση του αποτελέσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή απόφασης κατακύρωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση κατακύρωσης αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

       Ναι Όχι


      • 13 Έλεγχος νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης κατακύρωσης.

       Ναι Όχι


      • 14 Απορριπτική Απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής απορρίπτει την κατακυρωτική απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 15 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής εγκρίνει την κατακυρωτική απόφαση, η οποία ακολούθως αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Ναι Όχι


      • 16 Υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συμβολαιογραφική πράξη υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον αγοραστή του ακινήτου.

       Ναι Όχι


      • 17 Λήξη της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.