Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων από Δήμο με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbae6deae-7be9-4026-8699-fa2cd2873b8d 116377

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Κυμαινόμενο + (
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκποίηση κινητών πραγμάτων (ενδεικτικά: εξοπλισμός γραφείου, μηχανήματα, εξαρτήματα κ.α.) από τους δήμους κατόπιν δημοπρασίας. Δεν αφορά στην εκποίηση οχημάτων, καθώς αυτή διέπεται από ειδική νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Παρατηρήσεις

Οι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζονται και εξειδικεύονται σε κάθε διακήρυξη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων από Δήμο με Δημοπρασία.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Ειδική διοικητική προσφυγή του αρθ. 227 ν. 3852/2010. Προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκποίηση κινητού από ΟΤΑ α΄ βαθμού με δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Εκποίηση κινητού από δήμο με δημοπρασία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται αρχικά η έκδοση απόφασης δημοτικού συμβουλίου για τη σκοπιμότητα εκποίησης συγκεκριμένων κινητών ή κατηγοριών κινητών, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 2 Εναλλακτικά, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει σύσταση παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 3 Εναλλακτικα, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ομολογιών Δημοσίου, τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται διά εγγυοδοσίας, ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε Δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε Δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 199 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κινητά πράγματα δήμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 72, 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 72: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής, Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Προεδρικό Διάταγμα 270 1981 77 Α

       Περιγραφή Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100077

      • Νόμος 9,53,54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητα εκποίησης συγκεκριμένων κινητών ή κατηγοριών κινητών, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Για κινητά πράγματα αξίας έως 1.000 € το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για τη διεξαγωγή πρόχειρης δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση απόφασης δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη έκθεσης επιτροπής εκτίμησης αξίας εκποιούμενων κινητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή του άρθρου 7 του π.δ. 270/1981 που έχει ορισθεί σε προγενέστερο χρόνο, προβαίνει στην εκτίμηση της αξίας των εκποιούμενων κινητών πραγμάτων και συντάσσει σχετική έκθεση εκτίμησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση κατάρτισης όρων διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τη δημοπρασία.

       Σημειώσεις Η διακήρυξη μεταξύ άλλων πρέπει να περιλαμβάνει το είδος και λεπτομερή περιγραφή του προς εκποίηση κινητού πράγματος, την ημέρα, ώρα και τρόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας, το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται υποχρεωτικά με επιμέλεια του δημάρχου, κατά την κείμενη νομοθεσία.

       Σημειώσεις Η διακήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική. Διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής, η οποία έχει ορισθεί σε προγενέστερο χρόνο.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή πρακτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφονται τα πρακτικά από την επιτροπή διεξαγωγής, καθώς και τον πλειοδότη και τον εγγυητή του και αποστέλλονται για κατακύρωση στην Δημοτική Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 9 Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει για να κατακυρώσει ή μη το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Η σχετική απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον τελευταίο πλειοδότη.

       Σημειώσεις Η Δημοτική Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει στο δημοτικό συμβούλιο για επανάληψη της δημοπρασίας για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία ( ασύμφορο αποτέλεσμα, άρνηση πλειοδότη να υπογράψει).

       Όχι Όχι


      • 10 Άγονος διαγωνισμός- Απόφαση επανάληψης δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί πλειοδότης.

       Ναι Ναι


      • 11 Μη κατακύρωση αποτελέσματος-Απόφαση επανάληψης δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια την επανάληψη της δημοπρασίας στις περιπτώσεις ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ή άρνησης του  τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται δημοσίευση της διακήρυξης, αλλά δημοσιεύεται περίληψη αυτής, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την διεξαγωγή της επαναληπτικής δημοπρασίας.

       Ναι Ναι


      • 12 Κατακύρωση αποτελέσματος-Πρόσκληση αναδειχθέντος πλειοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος από την Δημοτική επιτροπή, ο αναδειχθείς πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την υπογραφή της σύμβασης .

       Ναι Όχι


      • 13 Υπογραφή σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμαρχος ως εκτελεστικό όργανο υπογράφει τη σύμβαση παραχώρησης της κυριότητας του κινητού πράγματος με τον αγοραστή.

       Σημειώσεις Υπογράφεται από τους αντισυμβαλλόμενους πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής των κινητών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.