Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή ακολουθούν αγωγή σε Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe196d33c-d81a-4421-b487-2db74fce53bf 196338

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διευθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 έως 3

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εξαίρεση από την πρόσκληση για κατάταξη εφέδρων, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν, νοσηλεύονται σε νοσοκομείο του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων του εσωτερικού ή αντίστοιχα του εξωτερικού.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Ο έφεδρος που εξέρχεται από το παραπάνω νοσηλευτικό ίδρυμα εντός του χρόνου για τον οποίο προσκλήθηκε για άσκηση ή μετεκπαίδευση, υποχρεούται για κατάταξη στην Μονάδα του, με βάση την πρόσκληση που έχει παραλάβει, εφόσον συνεχίζεται η άσκηση ή μετεκπαίδευση και το υπόλοιπο της διάρκειας της είναι δύο (2) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας εξόδου. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά και συστήνεται στον ενδιαφερόμενο η άμεση κατάταξή του και η υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών στην Μονάδα.

  Η αποδοχή ή μη της αίτησης του έφεδρου για εξαίρεσή του από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις γίνεται με πράξη του διευθυντή της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή του αναπληρωτή του. Ο έφεδρος ειδοποιείται έγκαιρα για την αποδοχή ή όχι του αιτήματός του, με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στην Αρχή που τον προσκάλεσε και στην Μονάδα κατάταξής του.

  Οι έφεδροι υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στα προσωπικά τους στοιχεία, στα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και στον τόπο διαμονής τους στη μηχανογραφική εφαρμογή εφεδρείας του Γενικού Επιτελείου του Κλάδου που ανήκουν. Η δήλωση είναι δυνατόν να υποβληθεί και στις αρμόδιες επιστρατευτικές αρχές του οικείου Κλάδου. Στους εφέδρους που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες, από την αλλαγή των στοιχείων, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

  Οι έφεδροι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα στρατιωτικά έγγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μετά δε την παραλαβή τους δικαιούνται να προβάλουν τους λόγους, οι οποίοι κατά την άποψή τους, τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το περιεχόμενό τους. Στους έφεδρους που αρνούνται να παραλάβουν επιστρατευτικά έγγραφα (στρατιωτικά έγγραφα, Ειδικό Φύλλο Πορείας και Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης) επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για εξαίρεση από την πρόσκληση για κατάταξη ως έφεδρος που, κατά την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή ακολουθεί θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων του εσωτερικού ή αντίστοιχα του εξωτερικού

  Σημειώσεις

  Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω προξενικής αρχής ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική προσφυγή, δικαστική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά σε περίπτωση απόρριψης, ενημρώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε ΚΕΘΕΑ


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Στρατολογικές Ο έφεδρος να υποχρεούται να καταταγεί σε άσκηση ή μετεκπαίδευση εφεδρείας και να είναι νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.

        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε από την ημερομηνία παραλαβής της πρόσκλησης μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία για κατάταξη.

        Όχι Όχι

       • 1 Πιστοποίηση του νοσοκομείου ή του νοσηλευτικού ιδρύματος ή του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), από την οποία να προκύπτουν η ημερομηνία εισόδου ή εξόδου από αυτό, καθώς και η διαγνωσθείσα πάθηση. Πιστοποιητικό υγείας

        Πιστοποίηση του νοσοκομείου ή του νοσηλευτικού ιδρύματος ή του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), από την οποία να προκύπτουν η ημερομηνία εισόδου ή εξόδου από αυτό, καθώς και η διαγνωσθείσα πάθηση.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/44.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/13-12-2005) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19, (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019). Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Δικηγορικού Κώδικα). Επίσης γίνονται δεκτά ευκρινή αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • 2 Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) του εφέδρου Υπηρεσιακό έγγραφο

        Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) του εφέδρου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/44.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6440

       • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 3070

       • Νόμος 49 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 49 : Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του του του με το άρθρο 60 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α/09-02-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100025) και το άρθρο 18 παρ. 11 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-19, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 30 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 αποφ. ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 30: Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/2/280117/11 (ΦΕΚ 111 Β/7-2-2011, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110200111) απόφαση ΥΠΕΘΑ, με το άρθρο 6 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/28/226313/Σ.3002/23 (ΦΕΚ 2747 Β/25-4-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202747) απόφασης ΥΠΕΘΑ, με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/22 (ΦΕΚ 5011 Β/26-9-2022, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205011) απόφαση ΥΠΕΘΑ, με το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Φ.340/17/529026/Σ.534/18 (ΦΕΚ 4925 Β/05-11-2018, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180204925) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, με τα άρθρα 4 παρ.1 και άρθρο 5 παρ.2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/14 (ΦΕΚ 2822 Β/21-10-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140202822) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, με το άρθρο 1 παρ.16 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/17 (ΦΕΚ 977 Β/23-3-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ και με το άρθρο 2 παρ.8 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 (ΦΕΚ 2699 Β/2-7-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/35/231584/Σ.4015 2023 3467 Β

        Περιγραφή Καθορισμός χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται σε εφέδρους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203467

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59417-59420 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

       • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε από την ημερομηνία παραλαβής της πρόσκλησης μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία για κατάταξη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι έφεδροι εξέρχονται από τα παραπάνω νοσηλευτικά ιδρύματα εντός του χρόνου για τον οποίο προσκλήθηκαν για άσκηση ή μετεκπαίδευση, υποχρεούνται για κατάταξη στις Μονάδες τους με βάση την πρόσκληση που έχουν παραλάβει, εφόσον συνεχίζεται η άσκηση ή η μετεκπαίδευση και το υπόλοιπο της διάρκειάς της είναι τουλάχιστον δύο ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας εξόδου.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έλεγχος συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων για την υποβολή του αιτήματος, καθώς και της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

        Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά, που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για την γνησιότητα τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Δικηγορικού Κώδικα).

        Όχι Όχι


       • 3 Εξέταση του αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αποδοχή ή μη του αιτήματος εφέδρου για εξαίρεσή του από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις γίνεται με πράξη του διευθυντή της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ο έφεδρος εξαιρείται από την πρόσκληση για κατάταξη και ειδοποιείται έγκαιρα, με έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στην Αρχή που τον προσκάλεσε και στην Μονάδα κατάταξής του.

        Ναι Ναι


       • 5 Απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο έφεδρος που εξέρχεται από το παραπάνω νοσηλευτικό ίδρυμα εντός του χρόνου για τον οποίο προσκλήθηκε για άσκηση ή μετεκπαίδευση, υποχρεούται για κατάταξη στην Μονάδα του, με βάση την πρόσκληση που έχει παραλάβει, εφόσον συνεχίζεται η άσκηση ή μετεκπαίδευση και το υπόλοιπο της διάρκειας της είναι δύο (2) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας εξόδου. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά και συστήνεται στον ενδιαφερόμενο η άμεση κατάταξή του και η υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών στην Μονάδα.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.