Εξαγορά υπηρεσίας από το κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών - ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση86e460f1-cf1c-4dd5-b9b8-c9cbabfaf9d4 497554

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Επεξεργασίας Λοιπού Χρόνου Ναυτικής Υπηρεσίας., ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εξαγορά χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής ασφάλισης και απευθύνεται σε όσους υπάγονται στην ασφάλιση του Κ.Ε.Α.Ν. (Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών), οι οποίοι δικαιούνται να εξαγοράσουν χρόνο θαλάσσιας υπηρεσίας ολόκληρο ή μέρος εκ του χρόνου της κύριας ασφάλισής τους στο Ν.Α.Τ. (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Επεξεργασίας Λοιπού Χρόνου Ναυτικής Υπηρεσίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

 • Για την εξαγορά του χρόνου ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τις αναλογούσες εισφορές εφάπαξ ή σε δόσεις.
 • Ο ασφαλισμένος μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εφάπαξ εντός διμήνου με έκπτωση 10% ή εφάπαξ χωρίς έκπτωση εντός του έτους ή με διακανονισμό καταβάλλοντας εφάπαξ το 1/4 του ποσού και το υπολειπόμενο ποσό σε δόσεις με μηνιαία επιβάρυνση 1%.
 • Στην εξαγορά θαλάσσιας υπηρεσίας οι εργατικές και οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση επικουρικής σύνταξης.

Σημειώσεις

 • Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση επικουρικής σύνταξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronike-aitese-epikoyrikes-syntaxes-teteam
 • Κατ’ εξαίρεση και μόνο όταν υπάρχει τεχνική αδυναμία μη ηλεκτρονικής υποβολής μπορεί να υποβληθεί έντυπη αίτηση προς το Τμήμα Επεξεργασίας Επικουρικού χρόνου Ναυτικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Υπηρεσίας του Ν.Α.Τ..

Το έντυπο παρέχεται από τον φορέα και μπορείτε να το κατεβάσετε από τον σχετικό σύνδεσμο.

 • Θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη αίτηση αφού την συμπληρώσετε και την υπογράψετε μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται.
 • Όταν η αίτηση προσκομιστεί από άλλο πρόσωπο πρέπει να συνοδεύεται από εξουσιοδότηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Δικαστική Προσφυγή

    • Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
    • Οι ενστάσεις / προσφυγές εξετάζονται από αρμόδια Διοικητική Επιτροπή eΕΦΚΑ.

    Σχετικές οδηγίες παρέχονται στον σύνδεσμο με θέμα «Ένταση /Προσφυγή κατά Διοικητικής Απόφασης Κύριας / Επικουρικής Σύνταξης & Εφάπαξ Παροχής eΕΦΚΑ»

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Θεμελίωση δικαιώματος για χορήγηση επικουρικής σύνταξης με εξαγορά θαλάσσιας υπηρεσίας σε Κ.Ε.Α.Ν. (Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών).

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση επικουρικής σύνταξης με εξαγορά θαλάσσιας υπηρεσίας.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Συνταξιούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Συνταξιοδότησης Να έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση χορήγησης επικουρικής σύνταξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ο ναυτικός να έχει συνταξιοδοτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 7 πργ. 2 του Ν.1482/1984 (να είναι συνταξιούχος κύριας ασφάλισης )

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας O διαδοχικά ασφαλισμένος, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 20ετή τουλάχιστον συνθετική υπηρεσία (χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας και χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς) ή 15ετή συνθετική ναυτική υπηρεσία (χρόνο ασφάλισης Ν.Α.Τ.).

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικές Προκειμένου ο συνταξιούχος να θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης με εξαγορά θαλάσσιας υπηρεσίας θα πρέπει η θαλάσσια υπηρεσία προς εξαγορά να έχει αποκτηθεί πριν την 01/09/1981 (Ν.1482/84).

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 3 Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο δικαιούχο τον συνταξιούχο. Θα πρέπει να είναι εμφανής ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN. Έγγραφο

       Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο δικαιούχο τον συνταξιούχο. Θα πρέπει να είναι εμφανής ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 5 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • Νόμος 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 3075 2002 297 Α
      • Νόμος 1482 1984 153 Α

       Περιγραφή Επικουρική ασφάλιση ναυτικών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100153

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Γραμματείας και Επιμελητείας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στο Τμήμα Επεξεργασίας Επικουρικού χρόνου Ναυτικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Επεξεργασίας Επικουρικού χρόνου Ναυτικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Υπηρεσίας ελέγχει την πληρότητα των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Πληρότητα προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν υπάρχει πληρότητα των προϋποθέσεων και εγκυρότητα των δικαιολογητικών προωθείται για έκδοση απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπόθεση προωθείται για υπολογισμό και έκδοση επικουρικής συνταξιοδοτικής απόφασης με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 5 Μη πληρότητα προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η υπόθεση προωθείται για έκδοσης απορριπτικής απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος για εξαγορά θαλάσσιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχονται οι προϋποθέσεις και το δικαίωμα εξαγοράς θαλάσσιας υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Υπάρχουν προϋποθέσεις για εξαγορά θαλάσσιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν υπάρχουν προϋποθέσεις για εξαγορά θαλάσσιας υπηρεσίας ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος με επιστολή προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση του ανάλογου ποσού.

       Ναι Όχι


      • 8 Ειδοποίηση για εξαγορά θαλάσσιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προϋπηρεσίας και υπάρχουν οι προϋποθέσεις εξαγοράς θαλάσσιας υπηρεσίας για θεμελίωση επικουρικής σύνταξης ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται προκειμένου να προβεί στην κατάθεση του ποσού για την εξαγορά.

       Ναι Όχι


      • 9 Καταβολή ποσού εξαγοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς πραγματοποιείται με κατάθεση μέσω τραπέζης σε συγκεκριμένο λογαριασμό του Ν.Α.Τ.. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στο αρμόδιο τμήμα το αποδεικτικό πληρωμής με την καταβολή του ποσού εξαγοράς.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση επικουρικής συνταξιοδοτικής απόφασης και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Ναι Ναι


      • 11 Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εξαγοράς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για εξαγορά θαλάσσιας υπηρεσίας η υπόθεση προωθείται για απορριπτική απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 12 Συνταξιούχος αυτοτελώς Ν.Α.Τ..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά συνταξιούχους που έχουν δικαιωθεί συντάξεως αυτοτελώς από το Ν.Α.Τ.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απορριπτικής απόφασης και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 14 Συνταξιούχοι με διαδοχική ασφάλιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά συνταξιούχους που έχουν δικαιωθεί σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση.

       Ναι Όχι


      • 15 Διαβίβαση συνταξιοδοτικής υπόθεσης στον επόμενο φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η συνταξιοδοτική υπόθεση διαβιβάζεται στον επόμενο φορέα με τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης που έχει ο ενδιαφερόμενος για εξέταση.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.