Εξαγωγή αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση (χορήγηση αρίθμησης, διαβίβαση κοινοποίησης, έγγραφη συγκατάθεση)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



77bba216-1193-47f5-af1e-e2f925f4a425 774591

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση έγγραφης συγκατάθεσης για την εξαγωγή αποβλήτων ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο της μεταφοράς, τον τύπο των μεταφερομένων αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασίας στον οποίο πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Παρατηρήσεις

Ο παραγωγός, ο κοινοποιών και άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη μεταφορά αποβλήτων και/ή στην αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους, προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που μεταφέρουν, τυγχάνουν διαχείρισης έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την αξιοποίηση και τη διάθεση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης κωδικού αριθμού εγγράφου κοινοποίησης

Σημειώσεις

Η αποστολή της αίτησης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά



    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξαγωγή αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση

      Επίσημος τίτλος

      Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση (εξαγωγή)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       M9

       ,,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Ο κοινοποιών να διαθέτει άδεια σε ισχύ για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Ο κοινοποιών να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

       Σύνδεσμος https://wrm.ypeka.gr/#

       Όχι Όχι

      • 1 Για την έγγραφη συγκατάθεση διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων ποσότητας <=1.000 tn, ανέρχεται σε 1€/tn. Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος με Αρ. 24/266338 - GR9601000240000000000266338, Bank SWIFT code : BNGRGRAA, με αιτιολόγηση : “ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. …………” ή “Written Consent to the notification with No ….” ή “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ……..” 1 € - 1000 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Για την έγγραφη συγκατάθεση διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων ποσότητας >1.000 tn ανέρχεται σε 1.000€. Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος με Αρ. 24/266338 - GR9601000240000000000266338, Bank SWIFT code : BNGRGRAA, με αιτιολόγηση : “ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. …………” ή “Written Consent to the notification with No ….” ή “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ……..” 1000 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 3 Για τη διασυνοριακή μεταφορά πλοίων τέλους κύκλου ζωής. Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος με Αρ. 24/266338 - GR9601000240000000000266338, Bank SWIFT code : BNGRGRAA, με αιτιολόγηση : “ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. …………” ή “Written Consent to the notification with No ….” ή “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ……..” 300 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Συμπληρωμένο έγγραφο κοινοποίησης για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων Έγγραφο

       Συμπληρωμένο έγγραφο κοινοποίησης για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πλήρως συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, Μέρος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων (Έντυπο-Παράρτημα ΙΑ). Όταν ο κοινοποιών δεν είναι ο παραγωγός σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 15 στοιχείο α) σημείο i), ο κοινοποιών εξασφαλίζει ότι ο παραγωγός ή ένα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 σημείο 15 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) πρόσωπα, εφόσον είναι πρακτικά δυνατό, υπογράφει επίσης το έγγραφο κοινοποίησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Συνημμένο παράρτημα Έκθεση

       Συνημμένο παράρτημα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο παράρτημα θα περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες: -Εάν τα απόβλητα προορίζονται για μεταβατικές εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, αναφέρονται αντίστοιχες πληροφορίες για όλες τις εγκαταστάσεις στις οποίες προβλέπεται να λάβουν χώρα οι επακόλουθες ενδιάμεσες και μη εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης. -Εάν η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης απαριθμείται στο παράρτημα Ι κατηγορία 5 της οδηγίας 96/61/ΕΚ, παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. δήλωση με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή της) της ισχύουσας άδειας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της εν λόγω οδηγίας. -Χώρες διαμετακόμισης και σχετικές αρμόδιες αρχές. -Προβλεπόμενο δρομολόγιο (σημείο εξόδου από κάθε σχετική χώρα και εισόδου σε κάθε σχετική χώρα, συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων εισόδου στην, και/ή εξόδου από, και/ή εξαγωγής από την Κοινότητα) και προβλεπόμενη διαδρομή (διαδρομή μεταξύ των σημείων εξόδου και εισόδου), συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων. -Ονομασία των αποβλήτων στον ενδεδειγμένο κατάλογο, πηγή(-ές), περιγραφή, σύνθεση και τυχόν επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση αποβλήτων από διάφορες πηγές, επίσης λεπτομερής καταγραφή των αποβλήτων. -Προσδιορισμός των εργασιών αξιοποίησης ή διάθεσης, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙΑ και ΙΙΒ της οδηγίας 2006/12/ΕΚ. - Εάν τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση: α) η προβλεπόμενη μέθοδος διάθεσης για το μη ανακτήσιμο κλάσμα μετά την αξιοποίηση· β) η ποσότητα αξιοποιηθέντων υλικών σε σχέση με τα μη ανακτήσιμα απόβλητα· γ) η εκτιμώμενη αξία των αξιοποιηθέντων υλικών· δ) το κόστος αξιοποίησης και το κόστος διάθεσης για το μη ανακτήσιμο κλάσμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Αποδεικτικά στοιχεία της εγγραφής του μεταφορέα(-έων) σε μητρώα σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων Αποδεικτικό εγγραφής σε μητρώο

       Αποδεικτικά στοιχεία της εγγραφής του μεταφορέα(-έων) σε μητρώα σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9181

      • 4 Αντίγραφο της σύμβασης ή αποδεικτικά στοιχεία της Σύμβαση

       Αντίγραφο της σύμβασης ή αποδεικτικά στοιχεία της

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μεταξύ του παραγωγού, του νέου παραγωγού ή συλλέκτη και του μεσίτη ή εργολάβου, σε περίπτωση που ο μεσίτης ή εργολάβος ενεργεί ως κοινοποιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 5 Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη χρηματικής εγγύησης ή ισοδύναμης ασφάλειας Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη χρηματικής εγγύησης ή ισοδύναμης ασφάλειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (ή δήλωση πιστοποίησης της ύπαρξής της) Η οποία έχει συσταθεί και είναι ενεργός κατά τη στιγμή της κοινοποίησης ή, εάν η αρμόδια αρχή που εγκρίνει τη χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια το επιτρέπει, το αργότερο, κατά την έναρξη της μεταφοράς, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5 και το άρθρο 6.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 6 Συμπληρωμένο έγγραφο μεταφοράς για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων Έγγραφο

       Συμπληρωμένο έγγραφο μεταφοράς για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πλήρως συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, Μέρος 3 (συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση που μπορούν να ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. Έντυπο-Παράρτημα ΙΒ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 7 Χημική ανάλυση της σύνθεσης των αποβλήτων Χημική ανάλυση

       Χημική ανάλυση της σύνθεσης των αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3353

      • 8 Περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής των αποβλήτων Έγγραφο

       Περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής των αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 9 Περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας στην εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων Έγγραφο

       Περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας στην εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Εάν τα απόβλητα μεταφέρονται μεταξύ δύο εγκαταστάσεων που ελέγχονται από την ίδια νομική οντότητα, η σύμβαση μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της εν λόγω οντότητας που αναλαμβάνει να αξιοποιήσει ή να διαθέσει τα κοινοποιηθέντα απόβλητα στην οποία θα δηλώνονται οι όροι του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1013/2006.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 7320

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1013 2006

       Περιγραφή Ο κανονισμός θεσπίζει διαδικασίες και καθεστώτα ελέγχου για τις μεταφορές αποβλήτων, ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο της μεταφοράς, τον τύπο των μεταφερομένων αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασίας στον οποίο πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό τους.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20210111&qid=1644581386828&from=EN

      • Νόμος 2203 1994 58 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο της διασυνοριακής κίνησης των επικινδύνων αποβλήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100058

      • Νόμος 3646 2008 36 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) της 9ης Μαΐου 1980, ιδιαίτερα το προσάρτημα Γ αυτού (RID).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100036

      • Νόμος 4819 2021 129 Α

       Περιγραφή Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100129

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13588/725 2006 383 Β

       Περιγραφή Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200383

      • Νόμος 1741 1987 225 Α

       Περιγραφή Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100225

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 24944/1159 2006 791 Β

       Περιγραφή Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Παρ. Β) της υπ’ αρ. 13588/725 ΚΥΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200791

      • Υπουργική Απόφαση 1218.74/01 1995 531 Β

       Περιγραφή Εντάσσονται στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (IMDG).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200531

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 23615/651/Ε.103 2014 1184 Β

       Περιγραφή Αφορά τα ΑΗΗΕ: Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201184

      • Προεδρικό Διάταγμα 82 2004 64 Α

       Περιγραφή Αφορά στα ΑΛΕ: Για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100064

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 41624/2057/Ε103 2010 1625 Β

       Περιγραφή Αφορά στις ΗΛΣΣ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών …”

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201625

      • Προεδρικό Διάταγμα 109 2004 75 Α

       Περιγραφή Αφορά στα ελαστικά Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100075

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1257 2013

       Περιγραφή Αφορά στα πλοία της Ευρωπαϊκής Σημαίας μέχρι 500GT. Για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1257&from=BG

      • Εγκύκλιος 2263.4-1/45983 2020

       Περιγραφή Αφορά στα πλοία: Εγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A3%CE%9E4653%CE%A0%CE%A9-%CE%94%CE%A10?inline=true

       ΑΔΑ ΨΗΣΞ4653ΠΩ-ΔΡ0

      • 1 Παραλαβή αίτησης για χορήγηση κωδικών αριθμών εγγράφων διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κοινοποιών υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση κωδικών αριθμών εγγράφων διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων με τη διαδικασία της προηγούμενης έγγραφης κοινοποίησης και συγκατάθεσης. Η αίτηση χρεώνεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων σε αρμόδιο υπάλληλο προς διεκπεραίωση.

       Σημειώσεις Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Χορήγηση κωδικών αριθμών εγγράφων διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Χορηγούνται στον κοινοποιούντα από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης οι κωδικοί αριθμοί εγγράφων διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ο κοινοποιών υποβάλει την κοινοποίηση με συνημμένα δικαιολογητικά (2-10).

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση ορθότητας κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπίστωση ορθής συμπλήρωσης των εντύπων κοινοποίησης και έλεγχος των απαραίτητων πληροφοριών που συνοδεύουν την κοινοποίηση.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαπίστωση ελλείψεων/σφαλμάτων


       Περιγραφή Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα στη συμπλήρωση της κοινοποίησης ενημερώνεται ο κοινοποιών προκειμένου να τις συμπληρώσει.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή επιπλέον στοιχείων


       Περιγραφή Ο κοινοποιών υποβάλλει τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που του ζητήθηκαν.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαβίβαση κοινοποίησης σε αρμόδια/ες αρχή/ές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Διαβιβάζονται τα έγγραφα κοινοποίησης στην/στις αρμόδια/ες αρχή/ές από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή βεβαίωσης παραλαβής κοινοποίησης από αρμόδια αρχή παραλαβής


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή παραλαβής αποστέλλει τη βεβαίωση παραλαβής της κοινοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 9 Παραλαβή παράβολου


       Περιγραφή Παραλαβή του απαιτούμενου παραβόλου.

       Όχι Όχι


      • 10 Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Χορηγείται η έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων στον κοινοποιούνται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου.

       Όχι Όχι


      • 11 Παραλαβή συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς


       Περιγραφή Υποβάλλεται συμπληρωμένο το έγγραφο του Παραρτήματος ΙΒ του Κανονισμού 1013/2006 συνοδευόμενο κατά περίπτωση (βλ. άρθρο 6 Κανονισμού) από: - Βεβαίωση ασφάλισης ή - Χρηματική εγγύηση

       Σημειώσεις Αφορά στην παρακολούθηση των μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 12 Παραλαβή βεβαίωσης παραλαβής από την εγκατάσταση ανάκτησης/διάθεσης


       Περιγραφή Παραλαβή εγγράφων μεταφοράς που περιέχουν τη γραπτή βεβαίωση της παραλαβής των αποβλήτων από την εγκατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 13 Παραλαβή βεβαίωσης ανάκτησης ή διάθεσης


       Περιγραφή Παραλαβή εγγράφων μεταφοράς, που περιέχουν τη γραπτή βεβαίωση ενδιάμεσης και μη ενδιάμεσης ανάκτησης / διάθεσης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.