Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdbf6d80d-b580-49cd-96fe-3c8327f55cd9 391033

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  12
  Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 1 έως 24
  Ώρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Το Ε.Μ.Επ. είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων. Στο Ε.Μ.Επ. δύναται να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Σε περίπτωση μετάβασης σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), το φυσικό πρόσωπο οφείλει να διαθέτει μαζί του τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής του:

  α. στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας, β. στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους, γ. στις περιπτώσεις πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον

  διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       ΕΜΕΠ

       Επίσημος τίτλος

       Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας


       Μητρώα που τηρούνται

       Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Φορολογικές Η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για να καταχωρίσει ή να μεταβάλει το φυσικό πρόσωπο τα στοιχεία επικοινωνίας του, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) προϋπόθεση είναι: α) κατοχή των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) και β) η κατοχή και επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 17 4704 2020 133 Α

        Περιγραφή Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXGWS3cU8Kt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQHwwql58XQUs682lmafRxK8Dl5WYk j3kfAVDNokCP8U.

       • Υπουργική Απόφαση 6810 2021 988 Β

        Περιγραφή Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84byEy339to55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQZsjCPahnvwtHIHBEMcrhPssqTME6z7PDRyRDvfZ1gqE.

       • 1 Ταυτοποίηση Χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://notify.gov.gr


        Όχι Όχι


       • 2 Δήλωση Αριθμού Κινητού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://notify.gov.gr

        Περιγραφή Δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου από το φυσικό πρόσωπο.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος μοναδικότητας αριθμού κινητού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει μόνο έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή Κωδικού μιας Χρήσης (OTP) στο δηλωμένο κινητό - Καταχώριση ορθού OTP

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Επιβεβαίωση κατοχής του αριθμού κινητού με αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP)

        Όχι Όχι


       • 5 Επιβεβαίωση αριθμού κινητού από Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


        Ναι Όχι


       • 6 Επιβεβαίωση αριθμού κινητού από Πιστωτικό Ίδρυμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


        Ναι Όχι


       • 7 Επιβεβαίωση αριθμού κινητού από υπάλληλο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Ναι Όχι


       • 8 Καταχώρηση αριθμού κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 9 Δήλωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 10 Έλεγχος μοναδικότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει μόνο μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κάθε email μπορεί να δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο.

        Όχι Όχι


       • 11 Αποστολή συνδέσμου επιβεβαίωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 12 Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιβεβαίωση email

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Πάτημα συνδέσμου επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο email αποστολής.

        Όχι Όχι


       • 13 Καταχώριση ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 14 Δήλωση σταθερού τηλεφώνου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 15 Δήλωση Διεύθυνσης Διαμονής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 16 Δήλωση Διεύθυνσης Επικοινωνίας (εφόσον διαφέρει από τη Διεύθυνση Διαμονής)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 17 Αποστολή Κωδικού μιας Χρήσης (OTP) - Καταχώριση ορθού OTP για ολοκλήρωση καταχώρισης στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 18 Ολοκλήρωση καταχώρισης λοιπών στοιχείων επικοινωνίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


        Όχι Όχι


       • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

       • Ιστότοπος ΓΓΠΣΔΔ

       • [1]       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.