Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdbf6d80d-b580-49cd-96fe-3c8327f55cd9 391033

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Το Ε.Μ.Επ. είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων. Στο Ε.Μ.Επ. δύναται να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα


Σημειώσεις

Σε περίπτωση μετάβασης σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), το φυσικό πρόσωπο οφείλει να διαθέτει μαζί του τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής του:

α). στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας, β). στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους, γ). στις περιπτώσεις πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Το φυσικό πρόσωπο οφείλει να φέρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ε.Μ.Επ.

      Επίσημος τίτλος

      Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Φορολογικές Η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για να καταχωρίσει ή να μεταβάλει το φυσικό πρόσωπο τα στοιχεία επικοινωνίας του, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) προϋπόθεση είναι: -) κατοχή των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) και

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για να καταχωρίσει ή να μεταβάλει το φυσικό πρόσωπο τα στοιχεία επικοινωνίας του, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) προϋπόθεση είναι: - η κατοχή και επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του.

       Όχι Όχι

      • 4 Νόμιμης εκπροσώπησης Η καταχώριση και ενημέρωση μέσω Κ.Ε.Π. του αριθμού κινητού τηλεφώνου του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω εκπροσώπου, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου, ΜΟΝΟ στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων και της φυσικής ταυτοποίησης του εκπροσώπου από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.:
       1. στην περίπτωση ανήλικου φυσικού προσώπου με αναπηρία,
       2. στην περίπτωση που υφίσταται πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση.
       • Στις λοιπές περιπτώσεις δικαστικής συμπαράστασης (μερική στερητική, πλήρης και μερική επικουρική) για την καταχώριση και ενημέρωση μέσω Κ.Ε.Π. του αριθμού κινητού τηλεφώνου απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου όσο και του δικαστικού συμπαραστάτη του, η προσκόμιση των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων και η φυσική ταυτοποίηση τόσο του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου όσο και του εκπροσώπου του από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

       Όχι Όχι

      • 5 Νόμιμης εκπροσώπησης Η καταχώριση και ενημέρωση μέσω Κ.Ε.Π. των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας του εκπροσωπούμενου όπως
       1. η ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής,
       2. η ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας,
       3. ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου,
       4. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
       5. ο αριθμός κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας, επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω εκπροσώπου, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, μόνο για τις ακόλουθες κατηγορίες εκπροσώπων:
        1. Νόμιμα εξουσιοδοτούμενος
        2. Πληρεξούσιος
        3. Επίτροπος (για ανηλίκους)
        4. Δικαστικός συμπαραστάτης
        5. Διαζευγμένος γονέας ασκών την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό
        6. Ανάδοχος
        7. Θετός γονέας
        8. Φυσικός γονέας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμός φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται η απλή αναφορά του ΑΦΜ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Νόμος 17 4704 2020 133 Α

       Περιγραφή Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100133

      • Υπουργική Απόφαση 6810 2021 988 Β

       Περιγραφή Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200988

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 24596/ΕΞ2023/23 2023 3399 Β

       Περιγραφή Αντικατάσταση της υπ αρ. 6810/ΕΞ2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β 988).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203399

      • 1 Ταυτοποίηση Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://notify.gov.gr


       Όχι Όχι


      • 2 Δήλωση Αριθμού Κινητού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://notify.gov.gr

       Περιγραφή Δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου από το φυσικό πρόσωπο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος μοναδικότητας αριθμού κινητού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει μόνο έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή Κωδικού μιας Χρήσης (OTP) στο δηλωμένο κινητό - Καταχώριση ορθού OTP

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιβεβαίωση κατοχής του αριθμού κινητού με αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP)

       Όχι Όχι


      • 5 Επιβεβαίωση αριθμού κινητού από Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


       Ναι Όχι


      • 6 Επιβεβαίωση αριθμού κινητού από Πιστωτικό Ίδρυμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


       Ναι Όχι


      • 7 Επιβεβαίωση αριθμού κινητού από υπάλληλο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Ναι Όχι


      • 8 Καταχώρηση αριθμού κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 9 Δήλωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 10 Έλεγχος μοναδικότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει μόνο μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κάθε email μπορεί να δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή συνδέσμου επιβεβαίωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 12 Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιβεβαίωση email

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Πάτημα συνδέσμου επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο email αποστολής.

       Όχι Όχι


      • 13 Καταχώριση ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 14 Δήλωση σταθερού τηλεφώνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 15 Δήλωση Διεύθυνσης Διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 16 Δήλωση Διεύθυνσης Επικοινωνίας (εφόσον διαφέρει από τη Διεύθυνση Διαμονής)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 17 Αποστολή Κωδικού μιας Χρήσης (OTP) - Καταχώριση ορθού OTP για ολοκλήρωση καταχώρισης στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 18 Ολοκλήρωση καταχώρισης λοιπών στοιχείων επικοινωνίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.