Εξουσιοδότηση συνεργείων για τον έλεγχο ρύθμιση και σφράγιση συστημάτων μέτρησης καυσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση309f4603-213c-4ed9-b58c-db63617c5db8 782644

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξουσιοδότηση συνεργείων για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και τη σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Ως εξουσιοδοτημένο συνεργείο ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον έλεγχο, τη ρύθμιση και τη σφράγιση των διατάξεων της παρ. 1 του Άρθρου 84 της υπ. αριθ. 91354/2017 υ.α. "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)" (Β 2983), όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αριθ. 109034/2017 κ.υ.α. και ισχύει.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εξουσιοδότησης συνεργείου για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και τη σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εξουσιοδότηση συνεργείων για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και τη σφράγιση των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων


      Μητρώα που τηρούνται

      Κατάλογος Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων για Έλεγχο, Ρύθμιση και Σφράγιση Οργάνων Μέτρησης Καυσίμων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Ο αιτών ή / και το προσωπικό της αιτούσας εταιρείας πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια και κατ ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Η εμπειρία αποδεικνύεται από προηγούμενες συμβάσεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Διακρίβωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Ο αιτών ή / και το προσωπικό της αιτούσας εταιρείας γνωρίζουν τα σημεία σφράγισης των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων που πρόκειται να σφραγίσουν.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρήσης Οι σφραγίδες που θα χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβοσφραγίδων), φέρουν το διακριτικό (λογότυπο, επωνυμία ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης του συνεργείου.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρήσης Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης είναι σύμφωνο με την παρ. 5 του Άρθρου 88 την υπ αριθ. 91354/2017 υ.α. (Β 2983).

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό ISO 9000 (στο εν λόγω πεδίο) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ISO 9000 (στο εν λόγω πεδίο)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Αποδεικτικά τεχνικής επάρκειας και προϋπηρεσίας Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά τεχνικής επάρκειας και προϋπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών ή η αιτούσα εταιρεία δεν διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9000, θα πρέπει να προσκομιστούν έγγραφα / στοιχεία που να αποδεικνύουν την τεχνική επάρκεια και την κατ ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία στη παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4441

      • 3 Κατάλογος Τεχνικού Προσωπικού Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Κατάλογος Τεχνικού Προσωπικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο Κατάλογος Τεχνικού Προσωπικού θα πρέπει να συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού (τίτλοι σπουδών και αποδεδειγμένη εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 4 Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης καυσίμων καθώς και σφράγισης των λοιπών κρίσιμων μετρολογικά σημείων τους. Οδηγίες

       Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης καυσίμων καθώς και σφράγισης των λοιπών κρίσιμων μετρολογικά σημείων τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης καυσίμων θα πρέπει να γίνεται στο 0,0%. Η σφράγιση των λοιπών κρίσιμων μετρολογικά σημείων, πέραν της ρύθμισης της ποσότητας, θα πρέπει να γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 84 και 85 της υπ αριθ. 91354/2017 υ.α. (Β 2983), όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9187

      • 5 Κατάλογος διαθέσιμου εξοπλισμού μέτρησης και τα Πιστοποιητικά Διακρίβωσης αυτού. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος διαθέσιμου εξοπλισμού μέτρησης και τα Πιστοποιητικά Διακρίβωσης αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο εξοπλισμός (λιτρόμετρο τουλάχιστον 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων, λιτρόμετρα τουλάχιστον 100 L για τους ογκομετρητές βυτιοφόρων, λιτρόμετρα / φιάλες ή μετρητές ροής υγραερίου, διατάξεις ζύγισης, μετρητές ροής όγκου, μετρητές ροής μάζας κλπ) θα πρέπει να είναι διακριβωμένος από διαπιστευμένο κατά ISO 17025, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας). Τα διαστήματα επαναδιακρίβωσης του εν λόγω εξοπλισμού ορίζονται στην περίπτωση ε, της παρ. 3 του Άρθρου 88 της υπ αριθ. 91354/2017 υ.α. (Β 2983).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Δείγμα σφραγίδας Δείγμα

       Δείγμα σφραγίδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και ψηφιακή μορφή της σφραγίδας που θα τοποθετείται επί των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4999

      • 7 Δείγμα του λογότυπου, της επωνυμίας ή του σήματος που θα φέρει η σφραγίδα. Δείγμα

       Δείγμα του λογότυπου, της επωνυμίας ή του σήματος που θα φέρει η σφραγίδα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4999

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, θα αναφέρεται ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία σφράγισης των Άρθρων 84 και 85 της υπ αριθ. 91354/2017 υ.α. (Β 2983), όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 88 91354 2017 2983 Β

       Περιγραφή Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ). Απαιτήσεις σχετικά με τη χορήγηση εξουσιοδότησης στα συνεργεία για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και τη σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202983

       ΑΔΑ Ω5ΣΙ465ΧΙ8-ΑΙ4

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 109034 2018 4913 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αριθ. 91354/2017 υ.α. "Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)" (Β 2983).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204913

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & VII ΔΠΠ1418 2016 1231 Β

       Περιγραφή Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα "Συστήματα μέτρησης για συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από το νερό (ΜΙ-005)" προκειμένου να καθίστανται διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Στις εν λόγω απαιτήσεις συγκαταλέγεται και η προστασία των μετρολογικών χαρακτηριστικών των μετρητικών οργάνων από παραποιήσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201231

       ΑΔΑ ΨΕΠΒ4653Ο7-ΞΞ3

      • 1 Παραλαβή αίτησης εξουσιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εξουσιοδότηση του συνεργείου ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του αιτήματος εξουσιοδότησης και ανάθεση του στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης Εξουσιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι πλήρης και σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται η Απόφαση Εξουσιοδότησης, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα ή στην αιτούσα εταιρεία, και χορηγείται ο σχετικός αριθμός εξουσιοδότησης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα όσο και στο Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματος - Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο αιτών ή η αιτούσα εταιρεία για τις σχετικές ελλείψεις προκειμένου να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα, άλλως το αίτημα απορρίπτεται και αρχειοθετείται.

       Ναι Ναι


      • 6 Ενημέρωση Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση του Κατάλογου εξουσιοδοτημένων συνεργείων για έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση οργάνων μέτρησης καυσίμων.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.