Επέκταση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β τάξης σε άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5766b76d-b841-420a-bffa-bc73e512eb8c 100872 Extension of Master Oxyacetylene Welder class II licence to Master Arc Welder class II licence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 10

Κόστος

135 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επέκταση άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης σε άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

8 έτη

Παρατηρήσεις

Η προθεσμία υλοποίησης αφορά στην έκδοση άδειας του Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης (μέσω επέκτασης της άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή β τάξης) από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης. Η διαδικασία αποτελείται από τρία μέρη τα οποία είναι: Πρώτο μέρος - Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης με τελικό στάδιο την ένταξη υποψηφίων σε πρόγραμμα εξετάσεων. Δεύτερο μέρος - Συμμετοχή σε εξετάσεις της αρμόδιας περιφέρειας για την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης με τελικό στάδιο την διαβίβαση βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης. Τρίτο μέρος - Έκδοση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης με τελικό στάδιο την παραλαβή άδειας από τον αιτούντα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης (μέσω επέκτασης της άδειας αρχιτεχνίτη αξυγονοκολλητή Β΄ τάξης)

Σημειώσεις

1ο μέρος της διαδικασίας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 15 ημερών για τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004).

    NACE

    • 25.62 Μεταλλοτεχνία
    • 33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
    • 33.12 Επισκευή μηχανημάτων
    • 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
    • 33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
    • 33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
    • 33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων
    • 33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
    • 33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόκτηση Άδειας Aρχιτεχνίτη Hλεκτροσυγκολλητή Β Τάξης μέσω επέκτασης της άδειας του Aρχιτεχνίτη Oξυγονοκολλητή Β Τάξης

      Επίσημος τίτλος

      Επέκταση Άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β Τάξης σε Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β Τάξης με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Ενιαίο Μητρώο Προσώπων (Φ/Ν) που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα σύμφωνα με το ν. 3982/2011

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β Τάξης, για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης-1ο μέρος.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Ο ενδιαφερόμενος αδειούχος αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής Β τάξης οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 6 μηνών με την ιδιότητα του τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή, για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης-1ο μέρος. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης η αντίστοιχη προαπαιτούμενη προϋπηρεσία που απαιτείται δύναται να αντικατασταθεί έως και 25% της παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μετά την έκδοση άδειας σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 4 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ο υποψήφιος οφείλει να επιτύχει στις εξετάσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους που διενεργούνται από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας Περιφέρειας, για την απόκτηση της άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός, οφείλει τα επαγγελματικά του προσόντα να έχουν αναγνωρισθεί από το αρμόδιο όργανο της χώρας (ΑΤΕΕΝ) και να του έχει χορηγηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την οικεία Περιφέρεια.

       Ναι Ναι

      • 1 Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης (μέσω επέκτασης) 23 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης (μέσω επέκτασης) και καλύπτει ειδικότερα τη συμμετοχή θεωρητικής εξέτασης του 2ου μέρους αυτής της διαδικασίας 33 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης (μέσω επέκτασης) και καλύπτει ειδικότερα τη συμμετοχή πρακτικής εξέτασης του 2ου μέρους αυτής της διαδικασίας 79 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης (μέσω επέκτασης της άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το αρμόδιο όργανο (ΑΤΕΕΝ, ΣΑΕΠ). Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το αρμόδιο όργανο (ΑΤΕΕΝ, ΣΑΕΠ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 3 Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως μισθωτός. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας – αριθμός άδειας και εκδούσα αρχή - τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης - ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια -, η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 4 Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχει. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης (μέσω επέκτασης της άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 5 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: 3ο μέρος της διαδικασίας: Έκδοση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης (μέσω επέκτασης της άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 6 Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Απόφαση

       Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ή από καταργούμενες σχολές της ημεδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 1127

      • 7 Βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας αλλά και από άλλη αιτία γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης (μέσω επέκτασης της άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 7210

      • 8 Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής Βεβαίωση

       Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε προϋπηρεσία ως έφεδρος οπλίτης παρατεταμένης θητείας ή έφεδρος αξιωματικός κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9703

      • 9 Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8619

      • 10 Βεβαίωση προϋπηρεσίας που συνοδεύεται από Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εφόσον διαθέτει την αντίστοιχη άδεια. Βεβαίωση

       Βεβαίωση προϋπηρεσίας που συνοδεύεται από Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εφόσον διαθέτει την αντίστοιχη άδεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9703

      • 11 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα - με αναφορά στο ονομ/μο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα - με αναφορά στο ονομ/μο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8774/15/Φ.350 2018 430 Β

       Περιγραφή Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200430

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 46214/146 2017 203 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Καθορισμός αποζημίωσης μέλους της εξεταστικής επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20171400203

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 455/22/Φ.Γ.9.6.4 2013 32 Β

       Περιγραφή Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200032

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 458/26/Φ.Γ.9.6.4 2013 34 Β

       Περιγραφή Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 457/25/Φ.Γ.9.6.4 2013 33 Β

       Περιγραφή Παράβολα για την έκδοση αδειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200033

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14132/924/ΦΓ9.6.4. 2013 3133 Β

       Περιγραφή Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203133

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 411/14/Φ.Γ.9.6.4 2013 21 Β

       Περιγραφή Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων, ύλη εξετάσεων Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών του Παραρτήματος Δ, τύπος αδειών/Τροποποιήσεις: - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α) παρ 1 αρ 18 – Τροποποίηση παρ 2 αρ 2 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4/10.01.2013 (Θητεία εξεταστικής επιτροπής) – Κ.Υ.Α. 5571/379/ Φ.Γ.9.6.4/25.04.2013 (ΦΕΚ 1022/Β) περ. 1 αρ 1. – Τροποποίηση περ. α αρ. 5 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4/10.01.2013 (Πρακτικό Προϋπηρεσίας), παρ. 2- Τροποποίηση Παραρτήματα της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4/10.01.2013 (Παραρτήματα) - Κ.Υ.Α. οικ.8441/560/ΦΓ9.6.4/3.7.2013(ΦΕΚ 1643/Β) παρ. 1.1 αρ 1 - Προσθήκη περίπτωση (στ) αρ 3 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4/10.01.2013 ( συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής με εκπρόσωπο της οικείας ομοσπονδίας με άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης), παρ 1.2 αρ 1 - Τροποποίηση εδάφιο 1 παρ4 αρ 8 της της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4/10.01.2013 (παράδοση εντύπου από τον εξεταζόμενο στον επιτηρητή).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200021

      • Προεδρικό Διάταγμα 6, 13 122 2014 196 Α

       Περιγραφή Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100196

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 - 21 115 2012 200 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία - Έλεγχοι / Τροποποιήσεις: - Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/2020) παρ 5 άρθρο 34- Τροποποίηση παρ. 3, 4 αρ. 7 του πδ 115/2012 (ενημέρωση ενιαίου μητρώου προσώπων και θεώρηση αδειών) - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ 15 - Προσθήκη παρ. 12 αρ 6 στο πδ 115/2012 (Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με σκοπό τη σύνταξη πρακτικού προϋπηρεσίας σε περίπτωση μη συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής στη περιφέρεια) - Τροποποίηση παρ.1 αρ 18 του πδ 115/2012 (Αναγνώριση ισότιμων τίτλων σπουδών και αντίστοιχης ειδικότητας) - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 αρ 18 του π.δ. 115/2012 (Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών) – Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019) παρ. Δ1 αρ. 32 - Τροποποίηση παρ. 1 3 αρ 13 του π.δ. 115/2012 (Αντικατάσταση παλαιών αδειών) - Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α) αρ 16,17,18 – Τροποποίηση παρ 1, αρ 112 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) – Τροποποίηση αρ 13, 21 του πδ 115/2012 (προθεσμία αντικατάστασης υφιστάμενων αδειών και ημερομηνία θεώρησης) - Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) παρ 1 άρθρο 112 – Τροποποίηση αρ 13, 21 του πδ 115/2012 (προθεσμία αντιστοίχισης με αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100200

      • Νόμος 1-16 3982 2011 143 Α

       Περιγραφή Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, Διαδικασία - Ορισμοί -Πεδίο αρμοδιότητας Τροποποιήσεις: - Νόμος 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α/2021) αρ. 35 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας, εκπροσώπηση φορέων στις εξεταστικές επιτροπές) – Προσθήκη παρ. 6 αρ 4 του ν.3982/2011 (Άδεια επαγγελματικής δραστηριότητας στα μηχανήματα έργου) (τροπ ν.3982) - Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) παρ. 1 αρ. 15 - Τροποποίηση παρ. 8 αρ. 5 του ν. 3982/2011 (Περίπτωση μη συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής σε μία περιφέρεια) - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) παρ. 1 υποπαρ. ΣΤ23 αρ.1 - Τροποποίηση παρ. 3-6 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 2 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις), παρ. 4 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 11 αρ. 4 του ν. 3982/2011 (Υποχρέωση έκδοσης Βεβαιώσεων Αναγγελίας) - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.10069/52/ΦΓ.6.19/28-01-2016 (ΑΔΑ: Ω19Ξ4653ο7-ΘΜΥ) σηµείο 3γ) της υποπαρ. ΣΤ23 του ν.4254/14 - Διευκρινήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς - Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) παρ. 1 αρ. 228 - Τροποποίηση με του αρ. 1 του ν. 3982/2011 (Σκοπός), παρ. 3 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 5 αρ. 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 4 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 4Α του ν. 3982/2011 (Απαιτήσεις για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων), παρ. 6 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100143

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία (Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας / ΚΕΠ-ΕΚΕ).

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Χρέωση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης σε Προϊστάμενο Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα προαπαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγέλματος

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης σε στέλεχος του τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά σε στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος ορθότητας στοιχείων που τεκμηριώνουν την προϋπηρεσία είναι δειγματοληπτικός, όπως προσδιορίζεται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος. Ο έλεγχος ορθότητας ειδικά ως προς τη γνησιότητα του τίτλου σπουδών του ενδιαφερόμενου είναι δειγματοληπτικός της τάξεως του 5%.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη ενημερωτικού σχεδίου για ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγέλματος για υπογραφή.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή ενημερωτικού σχεδίου για ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου που αφορά στις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή ενημερωτικού σχεδίου για ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου που αφορά στις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή αντιγράφου ενημερωτικού εγγράφου για ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος αποστέλλει το ακριβές αντίγραφο του ενημερωτικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην υποβαλλόμενη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερωθεί εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση κι εφόσον κριθεί πλήρης να του χορηγηθεί Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 12 Υποβολή απόντων δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που διαπιστώθηκε ότι απουσίαζαν από την αίτησή του. Η υποβολή των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο ακολουθεί την ίδια πορεία εγγράφου όπως στην αρχική υποβολή (βλ. Βήματα 2 έως και 6 όπως: υποβολή, πρωτοκόλληση, διαβίβαση, χρέωση). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά η διαδικασία τερματίζεται χωρίς την έκδοση κάποιου σχετικού εγγράφου από την οικεία Περιφέρεια.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 13 Έλεγχος νέων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος ελέγχει εκ νέου την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα νέα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 14 Διαβίβαση εγγράφων στην εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον από την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου προκύπτει η αδυναμία προσκόμισης των απαιτούμενων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος διαβιβάζει τα σχετικά στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει πρακτικό προϋπηρεσίας. Τα σχετικά έγγραφα αφορούν στην αίτηση τεκμηρίωσης αδυναμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου και στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 15 Σύνταξη Πρακτικού Προϋπηρεσίας του υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Περιφέρειας εξετάζει τα δικαιολογητικά και συντάσσει Πρακτικό Προϋπηρεσίας του υποψηφίου, το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών και το διαβιβάζει στο Τμήμα Επαγγέλματος

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 16 Καταχώρηση στοιχείων στο μητρώο - Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν ο φάκελος είναι πλήρης και ορθός, στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία στο ΟΠΣ-ΠΑ και λαμβάνει αυτόματα τον μοναδικό αριθμό της Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 17 Σύνταξη σχεδίου βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγέλματος για υπογραφή.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 18 Υπογραφή του σχεδίου Βεβαίωσης Υποβολής δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το προωθεί προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 19 Υπογραφή του σχεδίου Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 20 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος αποστέλλει το ακριβές αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών στον ενδιαφερόμενο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην υποβαλλόμενη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση. Η βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών έχει ισχύ δέκα μηνών.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 21 Υποβολή αποδεικτικού κατάθεσης για τα εξέταστρα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αποδεικτικό κατάθεσης για τα εξέταστρα του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους στο στο τμήμα Επαγγέλματος ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Σημειώσεις 1) Η υποβολή των αποδεικτικών πληρωμής από τον ενδιαφερόμενο ακολουθεί την ίδια πορεία εγγράφου όπως στην αρχική υποβολή (βλ. Βήματα 2 έως και 6 : υποβολή, πρωτοκόλληση, διαβίβαση, χρέωση). 2) Τα παράβολα εξέτασης του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους της εξέτασης έχουν ισχύ έξι μηνών. 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 22 Διαβίβαση Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος διαβιβάζει ακριβές αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το αποδεικτικό κατάθεσης για τα εξέταστρα του θεωρητικού και πρακτικού μέρους στην υπηρεσία η οποία έχει την επιμέλεια της διενέργειας των εξετάσεων.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 23 Ένταξη υποψηφίων σε Πρόγραμμα Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία η οποία έχει την επιμέλεια της διενέργειας των εξετάσεων, αφού παραλάβει τις βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών, τις ομαδοποιεί και τις εντάσσει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 24 Ανακοίνωση εξετάσεων, υποψηφίων και εξεταστικών κέντρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία η οποία έχει την επιμέλεια της διενέργειας των εξετάσεων, ανακοινώνει τους δικαιούχους συμμετοχής στις εξετάσεις, τις ημερομηνίες της εξέτασης και τη κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων στον δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας, όπου οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα.

       Σημειώσεις 2ο μέρος: Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 25 Θεωρητική εξέταση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται στο θεωρητικό μέρος από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων.

       Σημειώσεις 2ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 26 Αποτυχία εξέτασης του θεωρητικού μέρους


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αποτύχει στην εξέταση του θεωρητικού μέρους, υποβάλλει στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή του ΚΕΠ/ΕΚΕ) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις με συνημμένη τη Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών (εφόσον είναι σε ισχύ) και το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους εκ νέου.

       Σημειώσεις Εφόσον υπάρξει αποτυχία στο θεωρητικό μέρος, η προθεσμία των δύο μηνών για τη χορήγηση άδειας ξεκινά από την ημερομηνία της νέας αίτησης του ενδιαφερομένου για τη συμμετοχή του στο θεωρητικό στάδιο της εξέτασης. 2ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 27 Σύνταξη πρακτικού εξέτασης του θεωρητικού μέρους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων συντάσσει πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού μέρους με την αναλυτική κατάσταση των επιτυχόντων και αποτυχόντων.

       Σημειώσεις Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στο θεωρητικό μέρος υποβάλλονται στην εξέταση του πρακτικού μέρους. 2ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 28 Πρακτική εξέταση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται στο πρακτικό μέρος από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων.

       Σημειώσεις 2ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 29 Αποτυχία εξέτασης του πρακτικού μέρους


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αποτύχει στην εξέταση του πρακτικού μέρους, υποβάλλει στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή του ΚΕΠ/ΕΚΕ) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις με συνημμένη τη Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών (εφόσον είναι σε ισχύ), το Πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού μέρους και το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις του πρακτικού μέρους.

       Σημειώσεις Εφόσον υπάρξει αποτυχία στο πρακτικό μέρος, η προθεσμία των δύο μηνών για τη χορήγηση άδειας ξεκινά από την ημερομηνία της νέας αίτησης του ενδιαφερομένου για τη συμμετοχή του στο πρακτικό στάδιο της εξέτασης. 2ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 30 Σύνταξη πρακτικού εξέτασης πρακτικού μέρους - Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων συντάσσει Πρακτικό Εξέτασης του πρακτικού μέρους με τις αναλυτικές καταστάσεις των επιτυχόντων και αποτυχόντων και εκδίδει Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης για τους επιτυχόντες.

       Σημειώσεις 2ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 31 Διαβίβαση Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων διαβιβάζει τις Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφέρειας.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων διαβιβάζει τις Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης στο Τμήμα Επαγγέλματος της έδρας της αρμόδιας Περιφέρειας, η οποία έχει την επιμέλεια διενέργειας του θεωρητικού ή του πρακτικού μέρους αντίστοιχα το οποίο προωθεί το σύνολο των εγγράφων, τα πρακτικά εξέτασης, τις λίστες επιτυχόντων και αποτυχόντων και τις βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του ενδιαφερόμενου. 2ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 32 Απόφαση χορήγησης άδειας της οικείας Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απαιτείται απόφαση της οικείας Περιφέρειας η οποία αναρτάται στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

       Σημειώσεις 3ο μέρος: Για την έκδοση της άδειας.

       Όχι Όχι


      • 33 Ενημέρωση στο Ενιαίο Μητρώο και τήρηση αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί τις άδειες στο Ενιαίο Μητρώο ΟΠΣΠΑ το οποίο ενημερώνεται με τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία και τηρεί αρχείο.

       Σημειώσεις 3ο μέρος: Για την έκδοση της άδειας

       Όχι Όχι


      • 34 Έκδοση του εντύπου της άδειας – Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος εκδίδει την άδεια και ενημερώνει τον αιτούντα να προσέλθει να την παραλάβει.

       Σημειώσεις 3ο μέρος: Για την έκδοση της άδειας

       Όχι Όχι


      • 35 Προσφυγή στη δικαιοσύνη


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος που θεωρεί ότι η αίτηση του δεν έγινε δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα μπορεί να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής.

       Σημειώσεις 3ο μέρος: Για την έκδοση της άδειας

       Όχι Όχι


      • 36 Παραλαβή της άδειας από τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος παραδίδει την άδεια στον αιτούντα μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του.

       Σημειώσεις Η άδεια φέρει την σφραγίδα της υπηρεσίας και την υπογραφή του κατόχου. 3ο μέρος: Για την έκδοση της άδειας

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.